Současná právní úprava ochrany spotřebitele a její vymahatelnost – kulatý stůl dTestu

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2022 Obsah listopadového dTestu

Vydáno: 15.3.2022   

15. březen je Světovým dnem ochrany spotřebitele. K tomuto významnému dni jsme zorganizovali kulatý stůl s předními odborníky v oblasti ochrany práv spotřebitelů. Panelisté přinesli pohled státní správy, politiky, akademické obce a dTestu na otázky spojené s právní úpravou ochrany spotřebitelů. Diskutovalo se mmj. o hierarchii práv z vadného plnění, nedokonalé nebo chybějící transpozici evropských směrnic, komplikovanosti právních úprav, působnosti ČOI, nesjednocování judikatury v bagatelních sporech i chybějícím zákonu o hromadném řízení.

Za účasti stovky přihlášených na on-line konferenci se 15. března uskutečnil kulatý stůl dTestu. Účastníky kulatého stolu dTestu přivítala Ing. Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, přičemž uvedla: „Světový den spotřebitelů má zvýšit celosvětové povědomí o právech spotřebitelů, jejich ochraně a posílení jejich postavení. A právě proto jsme jako téma dnešního kulatého stolu zvolili současnou právní úpravu ochrany spotřebitele a její vymahatelnost.“

V rámci kulatého stolu dTestu vystoupili za moderace Mgr. Ing. Petra Šmelhause, vedoucího právního oddělení dTestu, Mgr. Jana Marková, vedoucí právní poradny dTestu, JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D., vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu, prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., z Katedry občanského práva, Právnická fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Ing. Patrik Nacher, poslanec, předseda Podvýboru pro ochranu spotřebitele PS PČR, Mgr. Jiří Zelenka, koordinátor služby VašeStížnosti.cz dTestu, Mgr. Vratislav Beran, právník, Ústředního inspektorátu ČOI, JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D., z Katedry soukromého práva a civilního procesu, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D., vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti.

Panelisté přednesli řadu podnětných návrhů. Například Jana Marková v rámci svého příspěvku polemizovala s efektivitou povinné opravy opravitelných vad, která je jako budoucí řešení navrhována Evropskou komisí. Pokud by se podnikatel rozhodl, že opravu zboží vyřeší výměnou za zboží nové, bylo by správné, aby na nové zboží běžela nová záruční doba. Tím by se podnikatel motivoval, aby opravitelné vady raději opravoval, protože v případě opravy by nová záruční doba neběžela. Požadovala dále jednoznačné upořádání hierarchie způsobu vyřízení reklamace.

Jiřímu Zelenkovi se nelíbilo současným zákonem na ochranu spotřebitele nastavené plýtvání prací kvalifikovaných právníků na České obchodní inspekci, kteří v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nemohou vydat autoritativní rozhodnutí – spor může, ale nemusí skončit dohodou stran sporu, záleží na svobodné vůli stran. Bylo by vhodnější, aby řízení mohlo začít i na návrh podnikatele, nejenom spotřebitele, a aby mohlo skončit pravomocným rozhodnutím správního orgánu. Vedlo by to i k sjednocování spotřebitelské judikatury a ke snížení počtu spotřebitelských sporů u obecných soudů.

Téměř všichni panelisté pak diskutovali připravovaný zákon o hromadném řízení. Naši zástupci konstatovali, že bez tzv. odhlašovacího = opt-out řízení budou hromadné žaloby málo funkční. Spotřebitelské organizace, které by mohly podávat žaloby v odhlašovacím režimu, svojí integritou dokonale zaručují, že tohoto institutu by nebylo zneužíváno. Moderní evropské právní úpravy hromadného řízení režim opt out obsahují a není důvodu, aby tomu v České republice bylo jinak.

Zavedení hromadných žalob podporujeme v rámci kampaně Za hromadné žaloby.


Přihlásit