Neekologický obal časopisu?

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2023 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 22.10.2019   

Řada našich předplatitelů smýšlí ekologicky a zajímá se o materiál, ve kterém měsíčník dTest rozesíláme poštou. Čtenáři nám doporučují balit časopis do něčeho ekologičtějšího, než je běžná plastová fólie, například třeba do papíru nebo do rozložitelného bioplastu.

V minulosti jsme časopisy zasílali v papírových obálkách, nicméně často, zejména v deštivých či chladných obdobích, docházely výtisky předplatitelům promočené či jinak poškozené, což vedlo k jejich opakovanému zasílání v poměrně velkých počtech. Naší snahou bylo minimalizovat množství reklamací, a tím šetřit životní prostředí, neboť opakované doručování zásilek obnáší použití dalších tištěných a obalových materiálů a opětovnou produkci emisí při dopravě ke spotřebiteli.

U České pošty, která časopisy předplatitelům distribuuje, jsme před nedávnem poptali možnost vkládání dTestu do ekologičtějších obalů. Pomineme-li ekonomickou stránku věci (cena balení do biodegradabilní fólie je oproti běžné fólii zhruba trojnásobná, což není při 60tisícovém nákladu časopisu zanedbatelné), ani ekologická stránka věci není v současné době tak jednoznačná, jak bychom si přáli. Česká pošta uskutečnila ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR), Ústavem experimentální botaniky AV ČR, Výzkumným ústavem rostlinné výroby a společností EKO-KOM rozsáhlý projekt, jehož cílem bylo tuto problematiku odborně posoudit a experimentálně ověřit rozložitelnost a možnosti likvidace různých typů obalů.


Z odpovědi České pošty a výsledků tohoto projektu vybíráme nejdůležitější pasáže a zjištění:

  • „Při hodnocení bioplastů jsou navzájem směšovány dvě různé věci: složení (tedy, zda jde o plasty vyrobené z obnovitelných zdrojů) a způsob konečného nakládaní s odpadem (biodegradabilní a kompostovatelné plasty). Biodegradabilní plasty (takové, které se v přírodě působením mikroorganismů a biologických procesů samovolně rozloží) nejsou vždy vyrobeny z obnovitelných zdrojů. Naopak tradiční plasty vyrobené z ropy mohou být biodegradabilní. Mnoho bioplastů naopak obsahuje významný podíl ropných produktů, většinou okolo 50 % (například pytle). Biodegradabilita či složení plastu z obnovitelných zdrojů zároveň nemusí automaticky znamenat, že jsou pro životní prostředí výhodnější. Rozkládání takových plastů totiž vyžaduje přesně definované podmínky, jako je teplota, vlhkost, výskyt potřebných mikroorganismů a doba působení. I při jejich zajištění, které však není příliš obvyklé, může rozklad trvat několik let. Naopak některé bioplasty jsou z hlediska chování v životním prostředí totožné s ‚normálními‘ plasty.
  • Z provedených pokusů vyplynulo, že rozpad biodegradabilních plastových obalů probíhá ve volné přírodě zásadně pomaleji (případně vůbec neprobíhá), než je deklarováno jejich výrobci. Bylo rovněž zjištěno, že se biodegradabilní plasty nerozpadají v běžně vyráběných kompostech s technologií fermentace v pásových hromadách, resp. rozkládají se s obtížemi a za dobu významně přesahující tu deklarovanou výrobci.
  • Rozpadají se jen plasty vyráběné na bázi polymléčné kyseliny, eventuálně škrobu. Nepotvrdila se tedy hypotéza univerzálního rozkladu biodegradabilních plastů, resp. plastů deklarovaných jako bioplasty.
  • Aerobní kompostování biodegradabilních plastů na bázi polymléčné kyseliny a škrobu ale vyžaduje speciální podmínky: složení kompostovacího substrátu z lehce rozložitelné biomasy, s větším obsahem vody, dodržení dostatečné teploty, vlhkosti, pH a dále aktivní provzdušnění spolu s podílem (přidaného) degradabilního plastu maximálně 15 % hmotnosti. Navození takových podmínek je možné pouze v řízených bioreaktorech.
  • Kromě kompostování byla vyhodnocena také možnost recyklace biodegradabilních plastů u zpracovatelů regranulátů, druhotných surovin z plastových odpadů a z anaerobního rozkladu v komerční bioplynové stanici. Zavedení samostatného sběru odpadů z biodegradabilních plastů lze označit jako absolutně nevhodné z hlediska jejich extrémně malého výskytu a široké různorodosti vlastností nastavených pro rozpad jednotlivých výrobků z biodegradabilních plastů. Budou-li biodegradabilní plasty sbírány v rámci tříděného sběru plastů, mohou nastat velké obtíže při jejich identifikaci na dotřiďovacích linkách a zatížení procesu recyklace.
  • V případě kontaminace vyrobených druhotných surovin z plastových odpadů biodegradabilními plasty by mohlo dojít k výraznému snížení poptávky ze strany odběratelů druhotných surovin a také k negativnímu ovlivnění ceny druhotných surovin vyrobených z plastů, jež mohou být kontaminovány biodegradabilními plasty. Tato skutečnost může výrazně zkomplikovat celý vybudovaný systém recyklace v ČR i v Evropě. Pokud by byly biodegradabilní plasty sbírány v rámci odděleného sběru bioodpadů, hrozí velké riziko, že se do sběru dostanou také bioplasty, které nejsou kompostovatelné.“

Zatím se tedy klasická plastová fólie jeví jako nejvhodnější – samozřejmě za předpokladu, že ji vyhazujete do kontejnerů na tříděný plastový odpad. Situaci budeme i nadále sledovat, a pokud se objeví vhodný šetrný obal, budeme to s Českou poštou znovu řešit. Dobrou zprávou pro naše ekologicky smýšlející předplatitele a čtenáře je, že časopis tiskneme na papír s certifikací FSC.

FSC (angl. zkratka pro Radu lesního hospodaření) je nejstarší certifikační systém pro podporu udržitelného lesního hospodářství. Vznikl v roce 1993 v reakci na nekontrolované využívání lesů, které často vedlo kvůli okamžitému zisku majitele k jejich dlouhodobé devastaci. Certifikát může získat majitel nebo správce lesa v případě, že se o něj stará podle zásad a požadavků organizace FSC.

V obchodech se můžete setkat se třemi druhy certifikace této organizace. FSC Forest Management slouží k označení lesního hospodářství, které je šetrné k životnímu prostředí, společensky prospěšné a ekonomicky dlouhodobě udržitelné. FSC Chain of Custody je učen pro sledování dřevěných produktů během celého výrobního řetězce a nakonec FSC Controlled Wood výrobcům umožňuje využívat při výrobě s různými materiály certifikované dřevo.


Přihlásit