Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku a Instagramu

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu
Všeobecné podmínky užívání webu www.dtest.cz a další podmínky spojené s činností dTest, o.p.s.

 1. Podmínky užívání webu a sociálních sítí dTest, o.p.s.
 2. Všeobecné podmínky poskytování služeb a produktů dTest, o.p.s.
 3. Podmínky poradenství
 4. Ochrana osobních údajů
 5. Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku a Instagramu

Pořadatel

dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10, IČ: 45770760 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1277

Doba a místo konání soutěže

Soutěž probíhá vždy na facebookových stránkách nebo instagramovém profilu, a to v době uvedené pořadatelem při vyhlášení konkrétní soutěže.

Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na sociální síti Facebook nebo Instagram a má po celou dobu soutěže aktivní svůj facebookový nebo instagramový účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli a osoby blízké těmto osobám.

Účelem soutěže je vzdělávání spotřebitelů v oblasti práv spotřebitelů a šíření informací o nezávislých a objektivních spotřebitelských testech pořadatele a o další činnosti spotřebitelské organizace. K tomuto účelu mohou být účastníkovi i po skončení soutěže zasílány informační zprávy a obchodní sdělení. Zasílání obchodních sdělení je následně možné odmítnout.

Průběh a principy soutěží

Soutěže probíhají na facebookové stránce nebo na instagramovém profilu. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou reagovat na facebookový či instagramový soutěžní příspěvek pořadatele dle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěže. Podstatou soutěží je přitom zpravidla zasílání správných odpovědí na soutěžní dotazy, zasílání soutěžních fotografií, případně originálních odpovědi dle zadání pořadatele. Z originálních odpovědí porota složená za zaměstnanců pořadatele vybírá vítězný příspěvek; v případě soutěže o správnou odpověď vítězí taková odpověď, která je k příslušnému facebookovému příspěvku připojena v pořadí, které určí pořadatel. Přesnou mechaniku každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše ve facebookovém či instagramovém příspěvku vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže.

Oznámení a předání výher

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém či instagramovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové stránce nebo na instagramovém profilu u příslušného soutěžního postu. Výhry jsou zasílány přepravní společností na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže nebo je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru než tu, kterou pořadatel uvádí v podmínkách konkrétní soutěže, či na jiné protiplnění.

Pravidla soutěžních příspěvků

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový nebo instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook nebo Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný či jinak narušující podmínky provozovatelů sociální sítě a případné vydání výhry bude pozastaveno či zrušeno, dle výlučného rozhodnutí pořadatele. Pořadatel upozorňuje soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali obecně závazné právní normy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat příspěvky soutěžících a vyřadit jakékoliv příspěvky a/nebo účastníky dle svého uvážení, pokud usoudí, že je příspěvek soutěžícího nevhodný nebo účast účastníka škodlivá, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva

Bude-li mít příspěvek povahu autorského díla, soutěžící jeho umístěním do soutěže uděluje pořadateli bezplatnou licenci k užití takového díla, a to bez časového, teritoriálního a množstevního omezení. Soutěžící též bere na vědomí, že společnost Meta provozující Facebook a Instagram může mít další práva k jeho dílu. Za užití díla jinými osobami pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy odpovídá za svůj příspěvek, včetně odpovědnosti za případné porušení práv třetích osob. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, povolené uživatelem sítě Facebook nebo Instagram v rámci nastavení (tzv. „permission dialogu“), budou zpracovány pořadatelem jako správcem, a to pro účely zajištění účasti soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

Zapojením se účastníka do soutěže dochází mezi pořadatelem a účastníkem k uzavření smlouvy, jejímž předmětem na straně pořadatele i účastníka je plnění těchto pravidel.

Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům, na jehož základě může od pořadatele získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,
 2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje soutěžícího zpracovávány nezákonně,
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů soutěžícího,
 5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 6. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů soutěžícího, případně proti profilování,
 7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěží

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher odpovídá pořadatel soutěže, který také vyřizuje případné reklamace. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook nebo Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na facebookových stránkách či instagramovém profilu, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Soutěže pořádané pořadatelem nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook nebo Instagram. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a nikoliv elektronické sociální síti Facebook nebo Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku nebo Instagramu. Pořadatel neodpovídá za řádné fungování sociálních sítí Facebook a Instagram.

Účinnost

Tato Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku a Instagramu platí od 5. 12. 2023.

Přihlásit