Spotřebitelský úvěr

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2023

Půjčování peněz nelze brát na lehkou váhu. Vždy je vhodné důkladně zvážit, zda budeme úvěr schopni splácet či zda konkrétní zboží nutně potřebujeme i za cenu vlastního zadlužení. Když už se pro úvěr rozhodneme, neměli bychom podcenit výběr poskytovatele úvěru ani zapomenout na práva, která nám zákon přiznává.

Nedaří-li se vám na konci měsíce vyjít s penězi, ať už z důvodu vysokých cen energií, zvýšeného nájmu, nebo jiných okolností, po úvěru sáhněte až na posledním místě. Pokud nelze očekávat, že se vaše náklady v dalších měsících sníží nebo příjmy naopak navýší, mohl by vás úvěr dostat do ještě větších potíží, až se k nutným výdajům přidá také splátka úvěru. Raději se proto přesvědčte, zda nemáte nárok například na příspěvek na bydlení. Jak si o něj požádat, jsme psali v letošním 8. vydání časopisu.

Ani v případě nákupu zboží či zážitků není úvěr vždy tím nejlepším nápadem. Obecně lze financování úvěrem doporučit spíše u věcí trvalejší hodnoty, jejichž životnost překračuje dobu splácení. Zároveň zvažte, zda je vhodné úvěrem financovat dovolenou či vánoční dárky. Radost z těchto požitků totiž může vyhasnout již při úhradě první splátky.

Druhy spotřebitelského úvěru

Především můžeme rozlišit spotřebitelské úvěry na bydlení a ty ostatní. Mezi spotřebitelské úvěry na bydlení patří úvěrové smlouvy zajištěné zástavním právem k nemovitosti (takzvané hypoteční úvěry), úvěrové smlouvy účelově určené k nákupu, rekonstrukci či přestavbě nemovitosti a také úvěrové smlouvy ze stavebního spoření. Jako spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení jsou označovány typicky smlouvy o úvěru uzavírané při splátkovém prodeji, smlouvy o kontokorentních úvěrech nebo o úvěrech čerpaných prostřednictvím kreditních karet. U těchto dvou typů úvěrů se liší i práva spotřebitele. Od smlouvy o spotřebitelském úvěru – jiném než na bydlení – je totiž mimo jiné možné písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Před uzavřením smlouvy

Při zkoumání konkrétní nabídky posuďte, zda budete schopni úvěr splácet i při nahodilých nečekaných událostech, například delší pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání. Abyste byli klidnější, můžete se proti těmto nepříjemnostem pojistit.

Dále porovnávejte nabídky od různých společností, a pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte je konzultovat třeba i s právníkem. Po výběru instituce, od níž budete úvěr čerpat, si vyhraďte dostatek času k prostudování veškerých smluvních podmínek. Zvláštní pozornost věnujte podmínkám nebankovních institucí, které se specializují na takzvané mikroúvěry. Pod jejich na první pohled výhodnou nabídkou se může skrývat řada zádrhelů. Rčení „dobrý sluha, ale zlý pán“ je u nich často naplněno beze zbytku. K žádným nepříjemnostem nemusí dojít, pokud je úvěr řádně a včas splácen, dostanete-li se však do prodlení, můžete být podmínkami nepříjemně překvapeni. Při prodlení s včasným splácením se můžete setkat s vysokými pokutami, úroky či s povinností úvěr okamžitě splatit. Při výběru vhodného poskytovatele úvěru můžete využít Index odpovědného úvěrování, který zpracovává Člověk v tísni.

RPSN a proč ho sledovat

Zatímco úroky jsou pouze náklady, které platíte bankovní či nebankovní instituci za půjčení peněz, roční procentní sazba nákladů (RPSN) v sobě zahrnuje nejen úroky, které bude instituce počítat ze zapůjčené jistiny, ale také veškeré další poplatky spojené s úvěrem.

Podle kreativity vámi zvolené instituce se můžete setkat s poplatky za uzavření smlouvy, vedení účtu, poplatkem za správu úvěru, za kaž­dou provedenou transakci apod. Lákavý úrok tak ještě neznamená, že půjčenou jistinu draze nepřeplatíte. Roční procentní sazba nákladů však tyto poplatky zohledňuje a nabízí tak celkový obraz o nákladech spojených s úvěrem, čímž usnadňuje srovnání různých nabídek. RPSN patří mezi informace, které vám musí věřitel vždy sdělit ještě před uzavřením smlouvy. Pokud se výše RPSN dramaticky liší od výše úroků, zbystřete a hledejte skryté poplatky. Ptejte se také, zda je v RPSN již zohledněna cena pojištění neschopnosti splácet.

Které informace byste měli obdržet

Poskytovatel či zprostředkovatel úvěru má povinnost vám předat opravdu značný objem důležitých informací. Ve změti smluvní dokumentace byste však neměli přehlédnout zejména:

  •  celkovou výši úvěru a podmínky jeho čerpání,
  •  úrokovou sazbu, případně podmínky, za nichž se upravuje,
  •  roční procentní sazbu nákladů (RPSN),
  •  výši a počet plateb a
  •  poučení o právu odstoupit od smlouvy a podmínkách předčasného splacení.

Odstoupení od smlouvy

Pokud se po podpisu smlouvy dozvíte o nečekaném dědictví, o tom, že jste vyhráli v loterii, nebo zkrátka dojdete k závěru, že vám zboží za útrapy spojené se splácením úvěru nestojí, můžete využít právo odstoupit od smlouvy. Toto právo však spotřebitelům nenáleží v případě úvěru na bydlení. V ostatních případech můžete odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce i bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy. Lhůta se nicméně prodlužuje, pokud spotřebitel neobdržel všechny zákonem vyžadované informace. V takovém případě neskončí dříve než 14 dnů poté, co toto své pochybení poskytovatel či zprostředkovatel napraví.

Po odstoupení od smlouvy máte 30 dnů na to, abyste vrátili již vypůjčené peníze. Poskytovatel úvěru má kromě splacení jistiny právo požadovat i úrok za období od čerpání úvěru do dne, kdy byla spotřebitelem jistina splacena.

Předčasné splacení a navrhované změny

Spotřebitelé také mají právo se ze spotřebitelského úvěru kdykoliv „vyvázat“ jeho předčasným splacením. V takovém případě se spotřebitel zbaví povinnosti splatit výši úroku a dalších nákladů, které by měl povinnosti splatit v budoucnu, tedy pokud by k předčasnému splacení nedošlo.

Naopak poskytovatel má nárok na náhradu nutných a odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Tato náhrada může činit maximálně 1 % ze zbývající části spotřebitelského úvěru, pokud je doba od předčasného do řádného splacení delší než jeden rok. Je-li tato doba kratší, maximální výše náhrady činí 0,5 % ze zbývající části úvěru.

Pro spotřebitelské úvěry na bydlení se uplatní odlišná pravidla. V současné době je navíc debatován návrh legislativních změn, který se poplatků za předčasné splacení přímo dotýká. Dle předloženého návrhu by věřitel měl při předčasném splacení úvěru právo požadovat místo stávající náhrady administrativních nákladů poplatek, který by bankám kompenzoval ušlý zisk. I když je v návrhu poplatek zastropován na 2 % z nesplacené jistiny, jedná se pro české spotřebitele o problematické řešení hned z několika důvodů.

  •  Spotřebitelé se mohou vyhnout placení náhrady ušlého zisku jen ve velmi úzce vymezených případech.
  •  Nová úprava by poplatky za předčasné splacení zvýšila z částky odpovídající zhruba 1000 Kč na desítky tisíc korun (při předčasném splacení 5 000 000 Kč jde o poplatek ve výši 100 000 Kč).
  •  Pravidla by rovněž napomáhala strnulosti trhu. Způsobila by totiž, že by tržní mechanismy nefungovaly ve prospěch spotřebitelů, mimo jiné tlakem na nižší úrokové sazby.
  •  Návrh vysílá paradoxní zprávu, že svědomité plnění právních povinností v podobě dřívějšího splacení dluhu by mělo být trestáno finančními sankcemi.

Zejména z výše uvedených důvodů jsme proto vyzvali poslance otevřeným dopisem, aby návrh nepodpořili.

Řešení sporů

V případě, že se s bankou či jiným poskytovatelem úvěru neshodnete na rozsahu vzájemných práv a povinností, není hned potřeba zahajovat soudní spor. Nejprve se zkuste obrátit na finančního arbitra, který je státem zřízeným orgánem určeným k mimosoudnímu rozhodování sporů mimo jiné v oblasti spotřebitelského úvěru.


Přihlásit