Jak testujeme vídeňské párky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Žádoucí látky 25 %, nežádoucí látky 20 %, senzorické hodnocení 40 %, dodržení deklarace 15 %

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, tzv. limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla hodnocení dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezeno i celkové hodnocení; v takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Žádoucí látky

Stanovení obsahu masa na základě výpočtu z naměřených hodnot, obsah bílkovin pomocí stanovení dusíku podle Kjeldahla.

Senzorické hodnocení

V souladu s ČSN 56 0032 posuzovalo párky studené i ohřáté osm hodnotitelů. Při hodnocení byly použity standardní požadavky podle vyhlášky 321/2001 Sb.
 

Nežádoucí látky

Stanovení celkového tuku ektrakcí po kyselé hydrolýze (dle Weibull-Berntropa), obsah sojové bílkoviny metodou ELISA, kyselina glutamová metodou ITP, fosfáty pomocí gravimetrie/Kjeldahl, obsah vápníku stanovením chemických prvků plamenovou AAS, stanovení dusitanu sodného fotometricky, dusičnanu sodného pomocí HPLC-DAD, stanovení chloridu sodného potenciometricky.

Dodržení deklarovaných hodnot

Porovnání změřených údajů s hodnotami uvedenými na obalu jednotlivých výrobk (případně s údaji dodanými obchodním řetězcem). Při porovnání byly vzaty do úvahy odchylky měření jednotlivých metod.

Autenticita

Zjišťování přítomnosti drůbeží bílkoviny (ELISA), masového separátu a kontrola splnění požadavků na minimální obsah tuku a masa podle Vyhlášky 321/2001 S..

Přihlásit