Srovnání mobilních tarifů

Díky našemu vylepšenému srovnávači tarifů můžete najít nejlevnější tarif podle vašich požadavků. Zadejte žádané počty minut, SMS a dat, poté klikněte na tlačítko a srovnávač najde nejvýhodnější nabídky operátorů.

Kolik plánujete za měsíc

%

%

MB

Operátor
Typ smlouvy
Nabídka
Tarifikace

zobrazit podrobné zadání

Našli jsme pro vás 504 tarifů
Řazeno dle ceny
 • ebiPhone ebi 2

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 50
  cena za minutu 2,20 Kč
  do vlastní sítě 1,30 Kč
  SMS
  volné SMS 18
  cena SMS 1,70 Kč
  SMS do vlastní sítě 1,30 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • KREDIT
  • platnost kreditu 180 dní, dobít lze libovolnou částku
  • nedojde-li v 180 dnech od posledního dobití k dobití minimální částkou 203 Kč, má poskytovatel právo SIM kratu deaktivovat zrušit
  • při dosažení stavu kreditu 0 Kč dojde k jednostranné blokaci, nedojde-li k dobití po dobu 10 dnů, dojde k oboustranné blokaci SIM karty
  • poskytovatel nevrací částky za zakoupený a nevyčerpaný kredit, po uplynutí platnosti se kredit považuje za vyčerpaný PAUŠÁL
  • poskytovatel požaduje, aby uživatel při uplatňování požadavku na aktivaci karty SIM složil předem vratnou jistinu poskytovateli ve výši zvolených služeb při objednávce (tato jistina může být navýšena v případě, že měsíční vyúčtování služeb přesáhne dvojnásobku složené jistiny); vratná jistina je minimální možná měsíční útrata uživatele, po šesti měsících provozu služeb a bezproblémové platební morálky (zaplaceny všechny faktury řádně a v datech splatností) může být jistina uživateli vrácena na vyžádání, popřípadě bude vyplacena po ukončení poskytovaných služeb PRO KREDIT I PAUŠÁL
  • smlouva na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (plyne od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi poskytovateli)
  • poskytovatel je oprávněn nastavit omezení počtu akcí (hovor, SMS, stažené data) uživatele za dané období
  • GARANCE SPOKOJENOSTI: v období od 365. do 395. dne možnost vrácení celé částky zpět za aktivační balíček (spolu s podáním výpovědi)
  • VĚRNOSTNÍ PROGRAM: Účastník získá 2 % z uhrazené částky, jakmile dosáhne ve věrnostním programu částku 320Kč, bude tato částka uhrazena na jeho bankovní účet (benefity i pro doporučitele)
 • Oskarta Oskarta

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 2 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 1 MB
  cena FUP 1 Kč

  Tarifní podmínky

  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
  • platnost kreditu 6 měsíců, s každým dobitím se prodlužuje platnost celého kreditu na následujících 6 měsíců, v opačném případě kredit propadá (ale pokud je do 1 měsíce kredit dobit, je obnoven i původní zůstatek)
  • minimální dobití 200 Kč => minimální útrata 33 Kč/měsíc
  • smlouva se ukončuje výpovědí, přenosem čísla k jinému operátorovi a také automaticky zaniká uplynutím 7 měsíců od posledního dobití
 • reteMOBILE DÍTĚ

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,98 Kč
  do vlastní sítě 1,18 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,19 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,84 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • Fair usage policy - Účastník se zavazuje užívat mobilní služby výhradně pro vlastní potřebu a to v míře odpovídající běžnému použití. Běžné použití lze vyvodit z provozu jiných podobných SIM karet. Mobilní služby nesmějí být užívány pro telemarketing, call centrum ani pro velkoobchodní terminaci a/nebo tranzit telekomunikačního provozu nebo jiný přeprodej.
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, výpovědní doba je 30 dnů ode dne doručení výpovědi a nemá vliv na výši smluvní pokuty
 • Nej.cz NejMobil250

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 250
  do vlastní sítě neomezeno
  cena za minutu 1,40 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  do vlastní sítě neomezeno
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 0 Kč
  Data
  objem dat 1 500 MB
  dodatečný FUP 500 MB
  cena FUP 99 Kč

  Tarifní podmínky

  • smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, nebo na dobu neurčitou s jednoznačně časově určeným závazkem minimálního užívání služby
  • poskytovatel je oprávněn při uzavření smlouvy od zákazníka požadovat složení kauce
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro jednotlivé poskytované služby limity, při jejichž překročení je oprávněn omezit či přerušit poskytování služby
 • ABIOTEL STEP + ABIOTEL

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,50 Kč
  do vlastní sítě 0,39 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,45 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřenáší do dalších zúčtovacích období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou, není-li uvedena doba trvání, jedná se o smlouvu na dobu neurčitou
  • vypovědní doba 1 měsíc (běží od prvního dne zúčtovacího období bezprostředně následujícího po zúčtovacím období, ve kterém byla doručena písemná výpověď poskytovateli; v případě, že se zúčtovací období nepřekrývá s kalendářním měsícem, smlouva skončí nikoliv k poslednímu dni kalendářního měsíce, ale k poslednímu dni zúčtovacího období)
  • poskytovatel je oprávněn od účastníka požadovat složení jistoty a stanovit limity pro čerpání jednotlivých služeb
 • Kaktus Základní balíček

  s balíčkem 50 minut
  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 50
  cena za minutu 2,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 1 MB
  cena FUP 1 Kč

  Tarifní podmínky

  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dnů
  • pokud nedojde k dobití kreditu min. jednou za 12 měsíců smlouva zaniká
  • kredit má platnost 12 měsíců, minimální výše dobití kreditu 50 Kč (tj. 4 Kč/měsíc)
  • o vrácení nevyčerpaného kreditu lze požádat do 1 měsíce od ukončení smlouvy
  • komunikace probíhá výlučně prostřednictvím facebookového profilu (www.fb.com/kaktus) nebo webového chatu na www.mujkaktus.cz
  • balíček lze aktivovat buď jako jednorázový s platností na 30 dní nebo jako balíček, který se po každých 30 dní automaticky obnoví
  • v případně automaticky obnovovaného balíčku (volání/SMS) se balíček prodlouží i tehdy, když účastník vyčerpá volné jednotky
 • Connectica (T-Mobile) TM50

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,69 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,39 Kč
  Data a ostatní
  volné jednotky 50
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřenášejí do dalšího měsíce
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), výpovědní doba 1 měsíc (začíná běžet prvního dne následujícího měsíce od měsíce, ve kterém byla výpověď doručena poskytovateli)
  • v případě vyčerpání kreditu (dosažení stavu 0 Kč), dosažení částky nižší než je měsíční hodnota paušálu nebo dosažení záporné částky na účtu dochází k dočasné jednostranné blokaci; nedojde-li k navýšení kreditu po dobu 10 dnů, dojde k oboustranné blokaci; bude-li číslo více než 30 dnů v oboustranné blokaci (tj. nedojde k navýšení kreditu), má poskytovatel právo takové číslo odstranit z databáze bez předchozího informování účastníka
  • v případě dosažení záporné částky na čísle a uvedení čísla do oboustranné blokace má poskytovatel právo zaslat účastníkovi fakturu k úhradě výše vzniklé pohledávky
  • v případě žádosti o ukončení poskytování služeb se přednabitý kredit z účtu nenavrací zpět
  • pro ostatní platby formou prepaid se vystavuje proforma faktura, která upozorňuje uživatele k provedení platby za poskytnuté služby poskytovatelem. Na základě uhrazené proforma faktury poskytovatel vystavuje uživateli fakturu. Proforma faktury se vystavují na platby realizované předem. V případě neuhrazení proforma faktury dojde k upozornění uživatele na tuto skutečnost a může být účtován poplatek ve výši 100,- Kč s DPH. V případě neuhrazení do 7 dnů může být zaslán deaktivační poplatek na částku až 5000,- Kč s DPH a může být služba omezena nebo dočasně zablokována. Blokací služby není ukončena účastníkovi služba, ale práva a povinnosti ze smlouvynadále vyplývají. Služba je poté účtována formou postpaid.
  • poskytovatel je oprávněn požadovat složení jistoty (vratná 30 dní po ukončení užívání služeb) a zálohy nebo též poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity, zejména finanční, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období (např. den, zúčtovací období apod.)
 • Centropol Krátce

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,80 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,40 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • nevyčerpané volné jednotky se převádějí do nejbližšího zúčtovacího období, nevyčerpaný objem dat se nepřevádí
  • zákazníci odebírající elektřinu/plyn/obojí od Centropolu získají navíc 20/30/50 volných minut
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 30 dní (ode dne doručení výpovědi poskytovateli)
  • při uzavření smlouvy poskytovatel nastaví volací limit, který lze později upravit
  • poskytovatel může požadovat vratnou kauci, která je vratná do 60 dní (na žádost), pokud v posledních třech měsících nedošlo k prodlení s úhradou vyúčtování, popřípadě do 60 dní od ukončení smlouvy
  • poskytovatel je oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu kauce při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce apod., a to aniž by došlo k navýšení volacího limitu
 • FIXnet FIXNET MOBIL ZÁKLAD

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,90 Kč
  do vlastní sítě 1,30 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo na dobu určitou v délce uvedené ve smlouvě a to dle podmínek konkrétní služby - pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou a žádná ze smluvních stran před uplynutím této lhůty nevyjádří vůli smlouvu ukončit, smlouva se mění na dobu neurčitou
  • v případě uzavření smlouvy na dobu určitou je účastník povinen využívat službu po sjednanou dobu uvedenou ve smlouvě; porušení této povinnosti se považuje za porušení smluvních podmínek
 • Warnet.cz Tarif M21 Start

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 2 Kč
  do vlastní sítě 1 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
  • volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou, výpovědní doba 30 dní (počíná plynout od následujícího dne po doručení výpovědi)
  • pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou a účastník neprojeví vůli smlouvu ukončit, mění se po uplynutí sjednané doby na smlouvu na dobu neurčitou
  • volací limit 800 Kč, lze navýšit složením jistiny
  • poskytovatel je oprávněn požadovat složení zálohy ve výši trojnásobku měsíčního tarifu (po třech řádně uhrazených fakturách bude zákazníkovi záloha vrácena)
 • MobilPhone.CZ MP 88

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,88 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,44 Kč
  Data a ostatní
  volné jednotky 50
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • platnost kreditu je neomezená, dobití se provádí v libovolné výši pomocí bankovního převodu (lze nastavit automatické dobíjení skrze inkaso)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat složení vratné zálohy
 • Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 60
  do vlastní sítě 60
  cena za minutu 1,39 Kč
  do vlastní sítě 0,55 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  do vlastní sítě 60
  cena SMS 1,99 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,55 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • minimální částka dobití je 200 Kč s platností 180 dní => 34 Kč/měsíc (v případě dobití částkou alespoň 200 Kč se platnost kreditu prodlužuje o 90 dní)
  • pokud nedojde v 90 dnech k dobití částkou alespoň 200 Kč, je poskytovatel oprávněn SIM kartu deaktivovat
  • za zakoupaný (a nevyčerpaný) kredit se peníze nevrací
 • Mittel 150

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  Data a ostatní
  volné jednotky 150
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřenáší do dalších zúčtovacích období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li stanoveno jinak), výpovědní doba 1 měsíc (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • poskytovatel je oprávněn žádat složení vratné jistiny a stanovit finanční limity čerpání služeb účastníkem (dle ceníku limit stanoven na 1 500 Kč, po jeho překročení dojde k zablokování odchozích služeb)
 • reteMOBILE PRARODIČE

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  do vlastní sítě neomezeno
  cena za minutu 1,98 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,19 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,84 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • Fair usage policy - Účastník se zavazuje užívat mobilní služby výhradně pro vlastní potřebu a to v míře odpovídající běžnému použití. Běžné použití lze vyvodit z provozu jiných podobných SIM karet. Mobilní služby nesmějí být užívány pro telemarketing, call centrum ani pro velkoobchodní terminaci a/nebo tranzit telekomunikačního provozu nebo jiný přeprodej.
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, výpovědní doba je 30 dnů ode dne doručení výpovědi a nemá vliv na výši smluvní pokuty
 • Mitranet.cz Píši a mluvím+

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 50
  cena za minutu 1,49 Kč
  do vlastní sítě 0,49 Kč
  SMS
  volné SMS 100
  cena SMS 1,49 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • operátor je smluvním partnerem/přeprodejcem 99mobile (platí VOP 99mobile, resp. MAXPROGRES mobile, s.r.o.)
  • volné jednotky se převádějí pouze do následujícího účtovacího období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 30 dní (začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi; není-li dohodnuto jinak)
  • je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a poskytovatel ani účastník neoznámí druhé straně nejpozději 7 dní před uplynutím sjednané doby, že nemají zájem na pokračování smlouvy, smlouva se po uplynutí sjednané doby prodlužuje na dobu neurčitou (pokytovatel je povinen nejpozději 1 měsíc před koncem smlouvy na dobu určitou informovat účastníka o způsobu, jak smlouvu ukončit)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení vratné jistoty, o jejíž vrácení je nutné po skončení smluvního vztahu požádat

1 9 10 11 12 13 14 15 23 34

Datum poslední aktualizace: 03.11.2022

Přihlásit