Srovnání mobilních tarifů

Díky našemu vylepšenému srovnávači tarifů můžete najít nejlevnější tarif podle vašich požadavků. Zadejte žádané počty minut, SMS a dat, poté klikněte na tlačítko a srovnávač najde nejvýhodnější nabídky operátorů.

Kolik plánujete za měsíc

%

%

MB

Operátor
Typ smlouvy
Nabídka
Tarifikace

zobrazit podrobné zadání

Našli jsme pro vás 529 tarifů
Řazeno dle ceny
 • StarTEL Volám levně

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,39 Kč
  do vlastní sítě 0,39 Kč
  SMS
  volné SMS 50
  cena SMS 1,39 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky a nevyužitá data se nepřevádějí do dalších období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • volací limit 500 Kč pro nová, 1000 Kč pro přenesená čísla (lze navýšit po zaplacení jistiny)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat složení jistiny, jež bude vrácena po 6 po sobě jdoucích účtovacích období, které byly řádně a bez prodlení uhrazeny, nejpozději však po ukončení služeb a uhrazení všech závazků
 • 99mobile Tvůj vysněný tarif 50+50

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 50
  cena za minutu 1,49 Kč
  do vlastní sítě 0,49 Kč
  SMS
  volné SMS 50
  cena SMS 1,49 Kč
  SMS do vlastní sítě 0,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se převádějí pouze do následujícího účtovacího období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 30 dní (začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi; není-li dohodnuto jinak)
  • je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a poskytovatel ani účastník neoznámí druhé straně nejpozději 7 dní před uplynutím sjednané doby, že nemají zájem na pokračování smlouvy, smlouva se po uplynutí sjednané doby prodlužuje na dobu neurčitou (pokytovatel je povinen nejpozději 1 měsíc před koncem smlouvy na dobu určitou informovat účastníka o způsobu, jak smlouvu ukončit)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení vratné jistoty, o jejíž vrácení je nutné po skončení smluvního vztahu požádat
 • Corasta Green D

  s balíčkem víc minut
  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,30 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,30 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • smlouva se uzavírá na dobu určitou či neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat složení zálohy 150 Kč/SIM; v případě útraty nad 200 Kč/měsíc i více
 • Vinatel ENTRY

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 40
  do vlastní sítě 10 000
  cena za minutu 1,95 Kč
  do vlastní sítě 0 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřevádějí do dalších zúčtovacích období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba jeden měsíc (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • poskytovatel má právo požadovat zaplacení vratné jistiny - 1000 Kč/zahájení poskytování služeb, 2000 Kč/aktivace mezinárodního volání a roamingu či jiné výše pro různé služby (viz ceník paušálních tarifů)
  • změna tarifu možná jednou měsíčně (při změně z tarifu Free na kterýkoliv jiný tarif pouze jednou ročně)
 • ALPHA Stylsoft TARIF 49

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 20
  cena za minutu 1,49 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
  • volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li uvedeno jinak), výpovědní doba 1 měsíc (počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci doručení písemné výpovědi druhé straně)
  • poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování služby ihned potom, co zjistí, že vyúčtování služeb, upomínky, sdělení a jiné zprávy zaslané poskytovatelem na poslední známou adresu účastníka vedenou v evidenci poskytovatele, se nepodařilo účastníkovi doručit
  • poskytovatel je oprávněn ve stanovených případech požadovat od účastníka mimořádnou zálohu (jistotu)
 • FAJNCOM VOLÁM 49

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 20
  cena za minutu 1,49 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak
  • účastník může vypovědět smlouvu na dobu neurčitou i určitou nebo jen jednotlivou službu bez udání důvodů, a to v případě, je-li spotřebitelem, (účastník, který není spotřebitelem, smlouvu na dobu určitou není oprávněn vypovědět)
  • výpověď musí být písemná, výpovědní doba je 30 dnů a běží od prvního dne následujícího po dni, v němž byla doručena poskytovateli - emailové výpovědi nejsou akceptovány
 • MOBIL21 TARIF 49

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 20
  cena za minutu 1,49 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to minimálně na 6 měsíců
  • ukončením smlouvy MOBIL21 nevyplácí za nevyčerpané služby jakoukoli náhradu ani nepřevádí jeho hodnotu na jinou SIM kartu
 • SOFTCONTROL TARIF 49

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 20
  cena za minutu 1,49 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
  • volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li ve smlouvě stanoveno jinak); pokud nedojde k ukončení smlouvy před jejím uplynutím, dojde k jejímu prodloužení na dobu neurčitou (pouze v případě, že je účastník na tuto skutečnost upozorněn poskytovatelem předem)
  • výpovědní doba 30 dní(běží ode dne doručení výpovědi)
  • v případě opakovaného prodlení s úhradou vyúčtování je poskytovatel oprávněn převést služby do režimu předplacených služeb
 • Warnet.cz M21 Tarif 49

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 20
  cena za minutu 1,49 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,49 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
  • volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou, výpovědní doba 30 dní (počíná plynout od následujícího dne po doručení výpovědi)
  • pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou a účastník neprojeví vůli smlouvu ukončit, mění se po uplynutí sjednané doby na smlouvu na dobu neurčitou
  • volací limit 800 Kč, lze navýšit složením jistiny
  • poskytovatel je oprávněn požadovat složení zálohy ve výši trojnásobku měsíčního tarifu (po třech řádně uhrazených fakturách bude zákazníkovi záloha vrácena)
 • DASKO Net Mobil49

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 20
  cena za minutu 1,50 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
  • volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo na dobu určitou s minimální dobou plnění, výpovědní doba 30 dní (začíná běžet následující den po doručení výpovědi)
  • v případě opakovaného prodlení s úhradou vyúčtování je poskytovatel oprávněn převést jednostranně způsob platby účastníka na předplatné
 • Connectica (T-Mobile) TM150

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 1,69 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,39 Kč
  Data a ostatní
  volné jednotky 150
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřenášejí do dalšího měsíce
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), výpovědní doba 1 měsíc (začíná běžet prvního dne následujícího měsíce od měsíce, ve kterém byla výpověď doručena poskytovateli)
  • v případě vyčerpání kreditu (dosažení stavu 0 Kč), dosažení částky nižší než je měsíční hodnota paušálu nebo dosažení záporné částky na účtu dochází k dočasné jednostranné blokaci; nedojde-li k navýšení kreditu po dobu 10 dnů, dojde k oboustranné blokaci; bude-li číslo více než 30 dnů v oboustranné blokaci (tj. nedojde k navýšení kreditu), má poskytovatel právo takové číslo odstranit z databáze bez předchozího informování účastníka
  • v případě dosažení záporné částky na čísle a uvedení čísla do oboustranné blokace má poskytovatel právo zaslat účastníkovi fakturu k úhradě výše vzniklé pohledávky
  • v případě žádosti o ukončení poskytování služeb se přednabitý kredit z účtu nenavrací zpět
  • pro ostatní platby formou prepaid se vystavuje proforma faktura, která upozorňuje uživatele k provedení platby za poskytnuté služby poskytovatelem. Na základě uhrazené proforma faktury poskytovatel vystavuje uživateli fakturu. Proforma faktury se vystavují na platby realizované předem. V případě neuhrazení proforma faktury dojde k upozornění uživatele na tuto skutečnost a může být účtován poplatek ve výši 100,- Kč s DPH. V případě neuhrazení do 7 dnů může být zaslán deaktivační poplatek na částku až 5000,- Kč s DPH a může být služba omezena nebo dočasně zablokována. Blokací služby není ukončena účastníkovi služba, ale práva a povinnosti ze smlouvynadále vyplývají. Služba je poté účtována formou postpaid.
  • poskytovatel je oprávněn požadovat složení jistoty (vratná 30 dní po ukončení užívání služeb) a zálohy nebo též poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
  • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity, zejména finanční, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období (např. den, zúčtovací období apod.)
 • innogy Mobil innogy Nabito

  Předplacená karta

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 2,30 Kč
  do vlastní sítě 1,30 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,30 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • smlouva je uzavřena uskutečněním prvního hovoru, a to na dobu neurčitou
  • v případě nedobití SIM karty po dobu 12 měsíců dojde k automatickému končení smlouvy
  • platnost kreditu 6 měsíců, o proplacení nevyčerpaného kreditu lze požádat do měsíce od ukončení smlouvy (poplatek 118,98 Kč)
  • anonymní službu lze i bez souhlasu operátora přenést na jinou osobu, ale ta musí být seznámena se smlouvou a musí jí být předány kódy SIM karty (PIN, PUK)
 • Euro Operátor Flexi tarif (100 min, 0 SMS)

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,45 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,20 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné minuty se nepřevádějí do následujícího zůčtovacího období
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 1 měsíc (začne běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi poskytovateli)
  • v případě podání žádosti o změnu nebo využití speciální nabídky se smlouva stává smlouvou na dobu určitou
  • poskytovatel je oprávněn požadovat od zákazníka složení záloh (kauce) na poskytované služby a zároveň je oprávněn požadovat navýšení kauce v průběhu užívání služeb
  • poskytovatel zákazníkovi zřídí jeho vlastní telekomunikační účet, jehož prostřednictvím se budou realizovat platby za poskytnuté služby, zpravidla bankovním převodem
 • abioTel communication Ryba

  Tarif bez závazků

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 100
  cena za minutu 1,69 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se nepřenáší do dalších zúčtovacích období
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou, není-li uvedena doba trvání, jedná se o smlouvu na dobu neurčitou
  • vypovědní doba 1 měsíc (běží od prvního dne zúčtovacího období bezprostředně následujícího po zúčtovacím období, ve kterém byla doručena písemná výpověď poskytovateli; v případě, že se zúčtovací období nepřekrývá s kalendářním měsícem, smlouva skončí nikoliv k pvoslednímu dni kalendářního měsíce, ale k poslednímu dni zúčtovacího období)
  • poskytovatel je oprávněn od účastníka požadovat složení jistoty a stanovit limity pro čerpání jednotlivých služeb
 • BrnkačkaTEL Nebrnkám

  Tarif se závazkem 12 měsíců

  Detailní ceny

  Volání
  volné minuty 0
  cena za minutu 2 Kč
  do vlastní sítě 1 Kč
  SMS
  volné SMS 0
  cena SMS 1,50 Kč
  SMS do vlastní sítě 1 Kč
  Data
  objem dat 0 MB
  dodatečný FUP 0 MB

  Tarifní podmínky

  • volné jednotky se převádějí do následujícího zúčtovacího období (data se nepřevádí)
  • smlouva se uzavírá na dobu určitou (dle FAQ na webu poskytovatele) min. 12 měsíců, po uplynutí sjednané doby se prodlužuje na dobu neurčitou
  • smlouvu na dobu neurčitou se dá vypovědět bez udání důvodu, výpovědní doba 30 dnů (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
  • poskytovatel je oprávněn požadovat vratnou zálohu (dle FAQ 500 Kč, vratná po 6 měsících řádného placení), jako i stanovit finanční či objemové limity pro čerpání služeb účastníkem

1 8 9 10 11 12 13 14 24 36

Datum poslední aktualizace: 11.11.2019

Přihlásit