Srovnání mobilních tarifů
Volám sem tam

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Volám sem tam


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 199 Kč
Volání
volné minuty 120
cena za minutu 1,49 Kč
do vlastní sítě 0,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
SMS do vlasní sítě 0,99 Kč
cena MMS 3,99 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • přenos čísla zdarma
 • opětovné vystavení SIM karty 120 Kč + 50 Kč poštovné
 • úprava SIM na velikost nano 50 Kč, tištěné vyúčtování 50 Kč
 • SMS do zahraničí 5,05 Kč, MMS do zahraničí 8,99 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor TeleÚspory
název tarifu Volám sem tam
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je TeleUspory s.r.o.
 • volné jednotky se nepřevádějí do dalších zúčtovacích období
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců nebo na dobu neurčitou, výpovědní doba 1 měsíc (smlouva na dobu neurčitou) / 2 měsíce (smlouva na dobu určitou), výpovědní doba běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi
 • změna tarifu možná k začátku zúčtovací období (1. změna za čtvrtletí zdarma, 2. změna 10 Kč, 3. změna 25 Kč)
 • poskytovatel je oprávněn požadovat od uživatele složení záloh/jistin nebo poskytnutí jiných záruk, např. ručení na veškeré poskytované nebo uživatelem požadované služby

Další klíčové podmínky:

 • smluvní pokuta 20 Kč za každý započatý den prodlení, blokace pro neplacení 200 Kč, odblokování po neplacení 250 Kč
 • poskytovatel je oprávněn svoje pohledávky za uživatelem vzniklé ze smluvního vztahu založeného smlouvou postoupit třetí osobě
 • poskytovatel je oprávněn práva a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy převést (postoupit) třetí osobě i bez výslovného předchozího souhlasu uživatele; uživatel s převodem práv a závazků ze Smlouvy vysloví souhlas prvním konkludentním úkonem vůči novému poskytovateli (např. zaplacením vyúčtování apod.); oznámí-li uživatel poskytovateli (TeleÚspory) ve lhůtě do 30 dnů od vystavení prvního daňového dokladu novým poskytovatelem, že s převodem nesouhlasí, provedený převod ztrácí účinnost od samého počátku
 • smluvní strany považují za důvěrné všechny informace a údaje o druhé smluvní straně, které vyplývají z této smlouvy nebo se je dozvědí v souvislosti s jejím plněním, případně informace a údaje tvořící obchodní tajemství poskytovatele; o těchto údajích sjednávají časově neomezenou povinnost mlčenlivosti
 • podpisem smlouvy uživatel uděluje poskytovateli souhlas s pořízením opisu/fotokopie svého průkazu totožnosti, a to i k uchování po dobu 10 let od skončení smlouvy
 • účastník souhlasí, že poskytovatel postupuje vybrané údaje (např. o platební morálce účastníka) sdružení SOLUS do jeho databáze

Datum poslední aktualizace: 13.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit