Srovnání mobilních tarifů
Tvůj vysněný tarif 0

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Tvůj vysněný tarif 0


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 29 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,49 Kč
do vlastní sítě 0,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
SMS do vlasní sítě 0,49 Kč
cena MMS 3,99 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • nová SIM 129 Kč, aktivace SIM 49 Kč, dopravné a ověření totožnosti 236 Kč, osobní vyzvednutí SIM 50 Kč (výdejní místo mimo sídlo poskytovatele), přenos čísla zdarma
 • tištěné vyúčtování 19 Kč, ztráta SIM 129 Kč
 • poplatek za dohledání špatně zadané platby 59 Kč
 • SMS do zahraničí 4,99 Kč, MMS do zahraničí 8,99 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor 99mobile
název tarifu Tvůj vysněný tarif 0
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je MAXPROGRES mobile, s.r.o.
 • volné jednotky se nepřenáší do dalších zúčtovacích období; ukončení smlouvy nezakládá poskytovateli povinnost cenu nevyčerpaných volných jednotek účastníkovi nahradit;
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 30 dní (začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi; není-li dohodnuto jinak)
 • je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a poskytovatel ani účastník neoznámí druhé straně nejpozději 7 dní před uplynutím sjednané doby, že nemají zájem na pokračování smlouvy, smlouva se po uplynutí sjednané doby prodlužuje na dobu neurčitou (pokytovatel je povinen nejpozději 1 měsíc před koncem smlouvy na dobu určitou informovat účastníka o způsobu, jak smlouvu ukončit)
 • poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení vratné jistoty, o jejíž vrácení je nutné po skončení smluvního vztahu požádat

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení 0,3 % z dlužné částky za každý den, upomínka pro neplacení 49 Kč, obnovení služby pro neplacení 129 Kč
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů/minimálních měsíčních plnění do konce sjednané doby)
 • smluvní pokuta za neoznámení změn identifikačních údajů do 7 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, ve výši 1000 Kč (poskytovatel může pokutu uložit opakovaně)
 • poskytovatel je oprávněn z naléhavých technických nebo provozních důvodů změnit telefonní číslo i bez souhlasu účastníka, o čemž jej bude informovat
 • účastník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn osobní a identifikační údaje zpracovávat k následujícím účelům: veškeré marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a průzkumů trhu, ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků či jiných podobných registrů, zveřejnění kontaktních údajů účastníka v informační službě subjektů poskytujících tento typ služeb, zveřejnění kontaktních údajů účastníka v tištěném telefonním seznamu (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 24.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit