Srovnání mobilních tarifů
TOP99

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

TOP99


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • zřízení služby 1,21 Kč, přenos čísla 299 Kč
 • tištěné vyúčtování 24 Kč
 • SMS do zahraničí 3,01 Kč, MMS do zahraničí 5,93 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor TOPTEL
název tarifu TOP99
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je TOPTEL Global s.r.o.
 • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
 • smlouva uzavírá na dobu neuričtou (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), výpovědní doba 3 měsíce (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
 • v případě opakovaného prodlení s úhradou vyúčtování je poskytovatel oprávněn převést služby do režimu předplacených služeb

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
 • reaktivace služby zablokované pro neplacení 145 Kč
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (součet jedné pětiny součtu pravidelných měsíčních plateb zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy)
 • poskytovatel je oprávněn převést práva i povinnosti z poskytování služby na třetí osobu i bez souhlasu účastníka
 • smluvní strany považují za obchodní tajemství veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřených smluvních dokumentů
 • poskytovatel se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje třetím osobám, s výjimkami třetích osob spolupracujících na základě smluvního vztahu s poskytovatelem
 • v případě udělení souhlasu se zasílám obchodních sdělení ve smlouvě mohou být tato sdělení zasílána i prostřednictvím e-mailu

Datum poslední aktualizace: 26.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit