Srovnání mobilních tarifů
Tarif Nej

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Tarif Nej


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 20 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,60 Kč
do vlastní sítě 0,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,20 Kč
SMS do vlasní sítě 0,50 Kč
cena MMS 3,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • poplatek za opětovné dohledání platby - 49 Kč, poplatek za platbu v hotovosti na pobočce Nej.cz - 49 Kč, poplatek za detailní tistěný výpis telefonních hovorů - 100 Kč, poplatek za zaslání upomínky/ sankce za neuhrazení faktury ve splatnosti - 200 Kč, odblokování služby po blokaci z důvodu dluhu - 200 Kč, poplatek za opětovné připojení (po odpojení z důvodu dluhu) - 500 Kč, přenos telefonního čísla od jiného operátora (1 tel. číslo) - 770 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Nej.cz
název tarifu Tarif Nej
typ tarifu paušál
tarifikace 30+30
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Nej.cz s.r.o.
 • smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, nebo na dobu neurčitou s jednoznačně časově určeným závazkem minimálního užívání služby
 • poskytovatel je oprávněn při uzavření smlouvy od zákazníka požadovat složení kauce
 • poskytovatel je oprávněn stanovit pro jednotlivé poskytované služby limity, při jejichž překročení je oprávněn omezit či přerušit poskytování služby

Další klíčové podmínky:

 • nezaplatil-li zákazník ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování ceny za poskytnuté služby, poskytovatel jej upozorní způsobem, který si zákazník zvolil pro zasílání vyúčtování a stanoví náhradní lhůtu plnění ne kratší než
  jeden týden ode dne dodání upozornění - upomínky
 • náklady s tím spojené hradí zákazník - po marném uplynutí náhradní lhůty může poskytovatel zákazníkovi omezit poskytování služby
 • poskytovatel neodpovídá za škody ani jiné újmy zákazníkovi tím vzniklé; poskytovatel současně může zákazníka o dluhu informovat i jiným dostupným
  způsobem (elektronickou poštou, telefonicky, SMS, v listinné formě poštou, osobně, případně zveřejněním v internetovém prohlížeči nebo na obrazovce televizního přijímače)
 • v případě prodlení zákazníka se zaplacením ceny za poskytnuté služby je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi náklady spojené se zasláním upomínek a s vymáháním pohledávek; paušální výše úhrady spojené se zasláním upomínek je stanovena v ceníku poskytovatele
 • poskytovatel je oprávněn vymáháním splatných závazků zákazníka pověřit třetí osobu
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (maximálně 20 % součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy)
 • smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti využívat služby pouze osobně nebo osobami blízkými (20 000 Kč za každé jednotlivé porušení)

Datum poslední aktualizace: 27.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit