Srovnání mobilních tarifů
Tarif M21 Start

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Tarif M21 Start


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 31 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 2 Kč
do vlastní sítě 1 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM karty 99 Kč (v případě uzavření smlouvy na 12 měsíců 1 Kč/SIM)
 • doručení (poštovné a balné) 150 Kč
 • přenos čísla zdarma (pokud všam zákazník ukončí smlouvy v prvních 24 měsících poskytování služeb tím, že přejde k jinému poskytovateli, účtuje se za přenos zpětně poplatek 320 Kč)
 • výměna SIM karty (ztráta, poškození atd.) 99 Kč, tištěné vyúčtování 50 Kč
 • SMS do zahraničí 3,00 Kč, MMS do zahraničí 5,90 Kč
 • zvýhodněná cena tarifu pro zákazníky, kteří mají pevný internet od společnosti Warnet.cz
 • zvýhodněná cena tarifu pro zákazníky, kteří mají pevný internet od společnosti Warnet.cz

Základní charakteristika tarifu

operátor Warnet.cz
název tarifu Tarif M21 Start
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Warnet.cz s.r.o.
 • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
 • volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou, výpovědní doba 30 dní (počíná plynout od následujícího dne po doručení výpovědi)
 • pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou a účastník neprojeví vůli smlouvu ukončit, mění se po uplynutí sjednané doby na smlouvu na dobu neurčitou
 • volací limit 800 Kč, lze navýšit složením jistiny
 • poskytovatel je oprávněn požadovat složení zálohy ve výši trojnásobku měsíčního tarifu (po třech řádně uhrazených fakturách bude zákazníkovi záloha vrácena)

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení (poskytovatel má nárok na náhradu výdajů přímo spojených s prodlením zákazníka, zejména nákladů na zaslání upomínek a výzev k úhradě ve výši dle ceníku)
 • obnovení služby pozastavené pro neplacení 100 Kč
 • smluvní pokuta 10.000 Kč za svévolné umožnění třetí straně trvalé nebo přechodné užívání služeb poskytovatele
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (20 % ze součtu paušálních úhrad za jednotlivá fakturační období zbývající do uplynutí doby, na kterou byla smlouva sjednána)
 • zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel použil údaje poskytnuté zákazníkem následujícím způsobem: a) použití pro marketing v rámci služeb poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům; b) použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v on-line referencích; c) poskytnutí údajů třetím osobám v rozsahu nezbytném k poskytnutí služby zajišťované prostřednictvím těchto třetích osob
 • poskytnutí osobních údajů poskytovateli je dobrovolné, nicméně bez poskytnutí údajů v požadovaném rozsahu není poskytovatel schopen se zákazníkem uzavřít smlouvu a poskytovat mu službu
 • zákazník souhlasí s tím, aby mu poskytovatel zasílal na jeho e­mailovou adresu uvedenou ve smlouvě informace a obchodní sdělení týkající se produktů, obchodů a služeb poskytovatele; dále zákazník uděluje poskytovateli souhlas se zasíláním uvedených obchodních sdělení na jeho telefonický kontakt uvedený ve smlouvě, ve formě hlasového volání, SMS nebo MMS
 • veškeré informace o druhé straně se považují za důvěrné, závazek mlčenlivosti tvrá po dobu 1 roku od ukončení smlouvy

Datum poslední aktualizace: 1.5.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit