Srovnání mobilních tarifů
Tarif fayn TINY

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Tarif fayn TINY


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 69 Kč
Volání
volné minuty 200
cena za minutu 1,79 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,79 Kč
cena MMS 4,99 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM zdarma, přenos čísla k Fayn zdarma, přidělení nového čísla 49 Kč, doručení SIM 130 Kč
 • tištěné vyúčtování 99 Kč
 • blokace SIM (ztráta) 121 Kč, náhradní SIM (ztráta) 121 Kč
 • změna nastavení služby přes zákaznický servis (kterou si může účastník zajistit sám) 25 Kč, dohledání chybně zadané platby 49 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Fayn
název tarifu Tarif fayn TINY
typ tarifu paušál + karta
tarifikace 60+60
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je FAYN Telecommunications s.r.o.
 • volné jednotky se nepřevádí do dalších zúčtovacích období
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou; pokud žádná ze smluvních stran nesdělí 30 dní před koncem smlouvy na dobu určitou, že nemá zájem o další poskytování služeb zájem, smlouva se prodlužuje na dobu neurčitou (o této skutečnosti poskytovatel informuje účastníka předem)
 • výpovědní doba 30 dní (běží ode dne následujícího po doručení výpovědi)
 • tarif lze platit předem (kredit) s pravidelným odečtem nebo zpětně fakturou (paušál)
 • kredit je nutné dobíjet minimálně jednou za 6 měsíců; v případě nedobití kreditu je platnost stávajícího kreditu 12 měsíců od posledního dobití, poté kredit bez náhrady propadá;
 • v případě nedostatku kreditu je poskytovatel oprávněn omezit či přerušit poskytování služby
 • poskytovatel je oprávněn požadovat složení jistiny (v maximální výši trojnásobku měsíčního vyúčtování)

Další klíčové podmínky:

 • smluvní pokuta za nepřevzetí či nevzvednutí zásilky v případě objednávky přes internet s platbou na dobírku (ve výši 399 Kč)
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou / neurčitou (ve výši součtu měsíčních paušálů/minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání / (na dobu neurčitou) ve výši měsíčních poplatků za dobu výpovědní doby)
 • úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, upomínka 121 Kč, poplatek za znovuzprovoznění služby (po úhradě dlužných plateb) 600 Kč
 • v případě, že reklamace poskytnutých služeb nebude z důvodu ležícího na straně účastníka shledána oprávněnou, je poskytovatel oprávněn po účastníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, a to až do výše 100 % těchto nákladů
 • účastník souhlasí s tím, aby poskytovatel sdělil osobní a jiné údaje třetí straně mj. při vymáhání neuhrazených vyúčtování a při hodnocení bonity zákazníka prostřednictvím registrů dlužníků
 • po celou dobu trvání smlouvy je SIM karta vlastnictvím poskytovatele, při ukončení je účastník povinen vrátit veškerá zařízení poskytnutá poskytovatelem
 • účastník má v příslušném formuláři (v individuální zóně) u svých osobních údajů právo volby, zda si přeje či nepřeje být kontaktován za účelem marketingu; účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele (tento souhlas lze odvolat)
 • účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů nejméně na dobu trvání
  smlouvy, poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje i poté, avšak nejdéle do 10 let ode dne přijetí objednávky (souhlas lze odvolat)
 • veškeré údaje o druhé straně se považují za obchodní tajemství

Datum poslední aktualizace: 14.10.2023 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit