Srovnání mobilních tarifů
TARIF 99

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

TARIF 99


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM karta (nová/ztráta/výměna) 109 Kč, přenos telefonního čísla 350 Kč
 • SMS do zahraničí 3,01 Kč, MMS do zahraničí 5,93 Kč
 • Tarifikace u volných minut je 60+60.
 • Tarifikace u volných minut je 60+60.

Základní charakteristika tarifu

operátor eHAMnet
název tarifu TARIF 99
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je eHAMnet, s.r.o
 • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), výpovědní doba 1 měsíc (běží od pracovního dne následujícího po dni doručení výpovědi)
 • v případě opakovaného prodlení s placením úhrad za využívání služby/služeb je poskytovatel oprávněn jednostranně převést způsob platby účastníka na předplatné

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády č 351/2013 Sb.
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (jedna pětina součtu pravidelných měsíčních plateb zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy)
 • poskytovatel je oprávněn převést práva i povinnosti z poskytování služby na třetí osobu i bez souhlasu účastníka
 • smluvní strany považují za obchodní tajemství veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřených smluvních dokumentů
 • poskytovatel se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje třetím osobám, s výjimkami třetích osob spolupracujících na základě smluvního vztahu s poskytovatelem
 • v případě udělení souhlasu se zasílám obchodních sdělení ve smlouvě mohou být tato sdělení zasílána i prostřednictvím e-mailu

Datum poslední aktualizace: 12.11.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit