Srovnání mobilních tarifů
TARIF 99

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

TARIF 99


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM karty 100 Kč, doručení SIM karty (poštovné, balné) 100 Kč, přenos čísla 300 Kč
 • výměna SIM karty (ztráta, poškození atd.) 100 Kč, tištěné vyúčtování 30 Kč
 • SMS do zahraničí 3,01 Kč, MMS do zahraničí 5,93 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor ALPHA Stylsoft
název tarifu TARIF 99
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je ALPHA StylSoft, s.r.o.
 • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
 • volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li uvedeno jinak), výpovědní doba 1 měsíc (počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci doručení písemné výpovědi druhé straně)
 • poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování služby ihned potom, co zjistí, že vyúčtování služeb, upomínky, sdělení a jiné zprávy zaslané poskytovatelem na poslední známou adresu účastníka vedenou v evidenci poskytovatele, se nepodařilo účastníkovi doručit
 • poskytovatel je oprávněn ve stanovených případech požadovat od účastníka mimořádnou zálohu (jistotu)

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, poplatek za obnovení služby pozastavené pro neplacení 100 Kč
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (jedna pětina součtu pravidelných měsíčních plateb zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy)
 • smluvní pokuta 1000 Kč za porušení oznámit poskytovateli změnu identifikačních údajů do 7 pracovních dní
 • poskytovatel je oprávněn v případě prodlení účastníka požadovat náklady spojené se zasláním upomínek a vymáháním pohledávek dle ceníku, a to včetně prokazatelných nákladů na služby advokáta před podáním žaloby
 • poskytovatel je oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním pohledávek poskytovatele od účastníka, který je v prodlení s platbou dlužných částek
 • účastník uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to i za účelem marketingového nabízení služeb, případně též s předáním těchto údajů třetí osobě za stejným účelem (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 19.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit