Srovnání mobilních tarifů
Tarif 99

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Tarif 99


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
SMS do vlasní sítě 1 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • zřízení služby 99 Kč
 • přenos čísla 299 Kč
 • SMS do zahraničí 3 Kč, MMS do zahraničí 6 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor BlučinaNet
název tarifu Tarif 99
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Petr Kubeš
 • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 3 měsíce (začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
 • v případě opakovaného prodlení s placením úhrad za využívání služeb je poskytovatel oprávněn jednostranně převést způsob platby účastníka na předplatné
 • u zákazníků se špatnou platební historií může být zřízení služby podmíněno složením vratné kauce
 • Aktivace nového čísla 1Kč,
 • SIM karta 99Kč jednorázově,
 • Aktivace vybraného čísla 299Kč jednorázově.

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení ve výši právních předpisů (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.), reaktivace služby zablokované pro neplacení 200 Kč
 • v případě porušení smluvní povinnosti využívat služby po stanovenou dobu ze strany účastníka, je poskytovatel oprávněn účtovat účastníkovi sjednanou smluvní pokutu (výše smluvní pokuty je určena jako součet jedné pětiny součtu pravidelných měsíčních plateb zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy)
 • poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že účastník neoznámil změnu ve smlouvě (ve svých údajích)
 • veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřených smluvních dokumentů, považují strany za obchodní tajemství
 • poskytovatel se zavazuje nezpřístupnit veškeré údaje o účastníku třetím osobám, s výjimkami třetích osob spolupracujících na základě smluvního vztahu s poskytovatelem
 • v případě, že ve smlouvě účastník vyjádřil souhlas se zasíláním obchodních sdělení, mohou být tato sdělení zasílána na aktuální emailovou adresu účastníka

Datum poslední aktualizace: 8.3.2022 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit