Srovnání mobilních tarifů
Tarif

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Tarif


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 39,91 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,19 Kč
do vlastní sítě 0,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,19 Kč
SMS do vlasní sítě 0,59 Kč
cena MMS 3,59 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • vstupní poplatek 200 Kč, první minimální platba 500 Kč
 • přenos čísla 351 Kč (zdarma (tzn. za 200 Kč) v případě, že vstupní poplatek je dohodnut a uhrazen ve výši 2 700 Kč, přičemž 2 500 Kč činí vstupní kredit)
 • deaktivace (zrušení) karty 20 Kč, dodání náhradní karty se stejným číslem 150 Kč
 • blokace karty (např. při ztrátě) 10 Kč, tištěné vyúčtování 60 Kč
 • pokles kreditu na 60 Kč a méně - blokace odchozích, pokles na 20 Kč a méně - blokace odchozích a příchozích
 • SMS do zahraničí 1,29 Kč, MMS do zahraničí 6,50 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Česká pojišťovací společnost
název tarifu Tarif
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Česká pojišťovací společnost, s.r.o.
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 30 dní (počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena poskytovateli)
 • není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je služba poskytována tzv. kreditní formou
 • poskytovatel je oprávněn požadovat na účastníkovi případné zaplacení zálohy a udržování této zálohy (bude vrácena nejpozději do 30 dní po ukončení smluvního vztahu)

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, poskytovatel je oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky a se zasíláním upomínek; upomínka (i jen prostřednictvím e-mailu) 50 Kč
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání pohledávek za účastníkem
 • poskytovatel je oprávněn změnit účastnické číslo stanice z naléhavých technických důvodů i bez souhlasu účastníka, pokud je to nutné k řádnému poskytování služby, přičemž o této změně bude účastník předem informován
 • účastník dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem na dobu trvání smlouvy a po dobu 3 let od jejího ukončení
 • účastník souhlasí se zpracováním a uchováním svých identifikačních údajů poskytovatelem a jejich předáním poskytovateli univerzální služby pro účely vydání v jednotném telefonním seznamu
 • účastník dává poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení (souhlas lze odmítnout)

Datum poslední aktualizace: 26.11.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit