Srovnání mobilních tarifů
STEP + ABIOTEL

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

STEP + ABIOTEL


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 198 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,50 Kč
do vlastní sítě 0,39 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
SMS do vlasní sítě 0,45 Kč
cena MMS 0 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • zřízení služby ABIOTEL 99 Kč (včetně členství 499 Kč), výroba SIM karty 129 Kč, odeslání SIM karty kurýrem 199 Kč
 • nová SIM karta 129 Kč, jednorázový pdorobný výpis 121 Kč
 • převod čísla 369 Kč, uvolnění čísla pro jiného oprátora 363 Kč
 • dohledání špatně zadané platby (špatný variabilní symbol) 85 Kč
 • aktivace znovunalezené SIM karty po ztrátě 100 Kč
 • nadstandardní úkon (písemné potvrzení na vlastní žádost) 500 Kč
 • v ceně tarifu započten balíček ABIOTEL za 59 Kč/měsíc
 • v ceně tarifu započten balíček ABIOTEL za 59 Kč/měsíc

Základní charakteristika tarifu

operátor ABIOTEL
název tarifu STEP + ABIOTEL
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Libor KINER
 • volné jednotky se nepřenáší do dalších zúčtovacích období
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou, není-li uvedena doba trvání, jedná se o smlouvu na dobu neurčitou
 • vypovědní doba 1 měsíc (běží od prvního dne zúčtovacího období bezprostředně následujícího po zúčtovacím období, ve kterém byla doručena písemná výpověď poskytovateli; v případě, že se zúčtovací období nepřekrývá s kalendářním měsícem, smlouva skončí nikoliv k poslednímu dni kalendářního měsíce, ale k poslednímu dni zúčtovacího období)
 • poskytovatel je oprávněn od účastníka požadovat složení jistoty a stanovit limity pro čerpání jednotlivých služeb

Další klíčové podmínky:

 • v případě prodlení s úhradou ceny služby je účastník povinen platit z nezaplacené částky smluvní pokutu z prodlení ve výši 100 Kč za každý i jen započatý týden po splatnosti.
 • 1. upomínka - 50 Kč, 2. upomínka - 150 Kč
 • blokace SIM karty z důvodu neplacení 1000 Kč
 • při porušení povinnosti informovat o změnách v identifikačních údajích do 7 dnů (po jejich změně) smluvní pokuta 1000 Kč za každé jednotlivé porušení
 • v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou vzniká povinnost uhradit ušlé platby (součin počtu měsíců scházejících od předčasného ukončení do uplynutí sjednané doby smlouvy na dobu určitou a průměrné účtované měsíční platby za poskytnuté služby z posledních tří měsíců předcházejících předčasnému ukončení smlouvy)
 • poskytovatel je oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním pohledávek poskytovatele od účastníka, který je v prodlení s platbou dlužné částky
 • SIM karta zůstává ve vlasnitctví poskytovatele
 • ve výjimečných případech je poskytovatel oprávněn změnit telefonní číslo účastníka i bez jeho souhlasu, o čemž účastníka bude poskytovatel informovat co nejdříve
 • součástí služby je i občasné zasílání informačních zpráv elektronickými prostředky ze strany poskytovatele na adresu účastníka (resp. kontaktní osoby); tyto informační zprávy mohou mít charakter obchodního sdělení
 • účastník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn osobní a identifikační údaje zpracovávat k následujícím účelům: veškeré marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a průzkumů trhu, ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků či jiných podobných registrů, zveřejnění kontaktních údajů v informační službě subjektů poskytujících tento typ služeb, zveřejnění kontaktních údajů v tištěném telefonním seznamu; vybrané údaje může poskytovatel využívat i po ukončení smlouvy (tento souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 9.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit