Srovnání mobilních tarifů
Šťastný tarif 47

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Šťastný tarif 47


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 47 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 0,90 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 0,90 Kč
cena MMS 4,90 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 100 MB
cena FUP 47 Kč

Doplňkové ceny

 • přenos čísla zdarma
 • výměna SIM (ztráta, poškození) zdarma (po zakoupení nové SIM je částka 150 Kč vrácena)
 • SMS do zahraničí 5 Kč, MMS do zahraničí 10 Kč
 • při převzetí SIM karty nutno zaplatit jistinu 400 Kč, vrácena ve třetím řádně uhrazeném vyúčtování (bude použita pro uhrazení tarifních služeb)

Základní charakteristika tarifu

operátor SAZKAmobil
název tarifu Šťastný tarif 47
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je SAZKA a.s.
 • nevyčerpané jednotky a data se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, po podání výpovědi bude smlouva ukončena ke konci nejbližšího zúčtovacího období (bude-li výpověď nejméně 4 kalendářní dny před koncem příslušného zúčtovacího období), v opačném případě bude ukončena ke konci následujícího zúčtovacího období
 • poskytovatel je oprávněn stanovit finanční a případně i jiné limity, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období

Další klíčové podmínky:

 • pokud účastník řádně a včas neuhradí vyúčtování, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu poplatků a nákladů spojených s vymáháním pohledávky a zákonných úroků z prodlení (při předání dlužné částky třetím stranám bude účtován dodatečný poplatek 300 Kč za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním)
 • poskytovatel je oprávněn změnit telefonní číslo, o čemž účastníka informuje alespoň 5 kalendářních dní předem, bude-li to možné
 • účastník výslovně souhlasí s tím, že je poskytovatel sám nebo prostřednictvím svého obchodního zástupce oprávněn zpracovávat osobní údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, služeb nebo produktů a služeb jiných subjektů, pro marketingové a obchodní účely poskytovatele a jiných subjektů, telemarketing, průzkum trhu a pro účely sjednané s účastníkem nebo uživatelem (souhlas lze odvolat)
 • po ukončení smlouvy provede poskytovatel likvidaci údajů účastníka ze své databáze s výjimkou jména, příjmení, adresy, obchodní firmy, sídla, identifikačního čísla, e-mailu, telefonního čísla a dále i jiných kontaktních údajů a informací o objemu využívaných služeb, ke kterým účastník dává souhlas se zpracováním za účelem nabídky obchodu a služeb, a to nejdéle po dobu deseti let od ukončení smlouvy, nedojde-li k odvolání souhlasu se zpracováním údajů dříve
 • účastník souhlasí s tím, aby jej poskytovatel informoval o svých službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako obchodní sdělení, a to využitím jeho poštovní adresy, e-mailu, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu
 • poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem hodnocení bonity zákazníka prostřednictvím registru dlužníků SOLUS

Poznámky k mobilnímu internetu:

 • po vyčerpání volných dat dojde ke snížení rychlosti na 32 kbps

Datum poslední aktualizace: 18.8.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit