Srovnání mobilních tarifů
Sólo 60

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Sólo 60

s balíčkem 100 min v síti AQ
Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
100 min v síti AQ 55 Kč
Volání
volné minuty 60
do vlastní sítě 100
cena za minutu 1,60 Kč
do vlastní sítě 0,70 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,20 Kč
cena MMS 4,80 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM zdarma, přenos čísla 200 Kč
 • výměna SIM (ztráta, poškození) 99 Kč, tištěné vyúčtování 49 Kč
 • SMS do zahraničí 4 Kč, MMS do zahraničí 8 Kč
 • není-li aktitován datový balíček, účtuje se připojení k internetu podle služby AQUAnet Den

Základní charakteristika tarifu

operátor AQUA mobil
název tarifu Sólo 60
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je AQUA, a.s.
 • operátor využívá virtuální síť Q-CZ MVNE Quadruple, a. s.
 • volné jednotky se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li dohodnuto jinak), výpovědní doba 2 měsíce (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
 • poskytovatel je oprávněn požadovat složení záloh, jistoty nebo poskytnutí jiné záruky, např. ručení
 • jistina - minimální výše 200 Kč (ceník), maximální součet 3 měsíčních plateb (jistina bude vrácena do 30 dnů od ukončení smlouvy)
 • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity (zejména finanční)

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
 • smluvní pokuta 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení
 • 1. upomínka 90 Kč, 2. upomínka 180 Kč, poplatek za obnovení služby (při přerušení pro neplacení) 500 Kč
 • nenahlášení změny identifikačních údajů do 7 dnů od změny 1000 Kč za každé porušení (i opakovaně)
 • v případě, že reklamace poskytnutých služeb nebude z důvodu ležícího na straně účastníka shledána oprávněnou, je poskytovatel oprávněn po účastníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, a to až do výše 100 % těchto nákladů (např. náklady za marný výjezd technika).
 • v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou je poskytovatel oprávněn požadovat od účastníka úhradu finančního vyrovnání ve výši ušlých plateb (součin počtu měsíců zbývajících do uplynutí sjednané doby smlouvy a průměrné účtované měsíční platby za poskytnuté služby z posledních tří měsíců předcházejících ukončení smlouvy)
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek
 • po celou dobu trvání smlouvy je SIM karta vlastnictvím poskytovatele
 • poskytovatel je oprávněn ze závažných důvodů, například při změně číslovacího plánu ČR, změnit telefonní číslo i bez souhlasu účastníka, o čemž jej informuje minimálně 7 dní předem (budeli to možné)
 • subjekt osobních údajů souhlasí s tím, aby jej poskytovatel informoval o svých službách a produktech, zpravidla s označením jako obchodní sdělení, a to využitím jejich poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, telemarketingu (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 19.9.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit