Srovnání mobilních tarifů
Šlágr Stříbrné Volání

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Šlágr Stříbrné Volání


Tarif se závazkem 12 měsíců

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 255 Kč
Volání
volné minuty 150
do vlastní sítě 3 000
cena za minutu 1,40 Kč
do vlastní sítě 0 Kč
SMS a MMS
volné SMS 50
do vlastní sítě neomezeno
cena SMS 1,40 Kč
SMS do vlasní sítě 0 Kč
cena MMS 4 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM karta 100 Kč, poštovné a balné SIM 99 Kč, přenos telefonního čísla do sítě Relax Mobil zdarma (přenos od Šlágr Mobil 250 Kč)
 • výměna SIM (ztráta, poškození) 100 Kč
 • tištěné vyúčtování 25 Kč, vrácení přeplatku složenkou 50 kč
 • SMS do zahraničí 4 Kč, MMS do zahraničí 6 Kč
 • volání na zákaznickou linku 1,40 Kč/min (neplatí pro Šlágr Zlaté volání - zdarma)
 • Šlágr služby (předpověď počasí, rádio aj.) zdarma (neplatí pro Šlágr Volání - 0,50 Kč)
 • SMS do zahraničí 4 Kč, MMS do zahraničí 6 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Šlágr Mobil
název tarifu Šlágr Stříbrné Volání
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ano
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Relax Mobil s.r.o.
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li ve smlouvě uvedeno jinak), výpovědní doba 30 dní (běží ode dne doručení výpovědi poskytovateli)
 • poskytovatel nejpozději 1 měsíc před koncem smlouvy na dobu určitou vyrozumí účastníka o jejm blížícím se konci; pokud účastník neudělí souhlas s jejím prodloužením, změní se na smlouvu na dobu neurčitou
 • poskytovatel je oprávněn žádat složení jistiny, která je vratná do 60 dnů od ukončení smlouvy
 • měsíční volací limit 200 Kč (nový zákazník, nové číslo), 500 Kč (stávající zákazník, přenesené číslo), 1000 Kč (nový i stávající zákazník, přenesené číslo); po 3 ve splatnosti uhrazených vyúčtování je volací limit automaticky navýšen na 1500 Kč; volací limit lze navýšit i složením vratné kauce
 • poskytovatel může určit i jiný volací limit než je uvedeno výše

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. + smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení
 • obnovení služby (v případě přerušení pro neplacení) 390 Kč
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (ve výši 20 % zbývajících paušálů/minimálních měsíčních plnění do konce sjednané doby)
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za uživatelem, který je v prodlení s úhradou cen za poskytnuté služby či jiných závazků; uživatel se zavazuje jednat s takovou osobou jako přímo s poskytovatelem
 • SIM karta zůstává ve vlastnictví poskytovatele, v případě ukončení smlouvy je účastník povinnen ji vrátit do 3 dnů
 • účastník uděluje souhlas, aby poskytovatel ověřil jeho platební morálku, zejména v registru CERD
 • smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se smlouvou a poskytováním telekomunikačních služeb na jejím základě seznámí, ledaže se jedná o skutečnosti obecně známé; závazek mlčenlivosti platí i po ukončení platnosti smlouvy po dobu 3 let
 • zákazník bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro marketingové a obchodní účely (včetně průzkum trhu, zasílání obchodních sdělení a telemarketingu) (souhlas lze odvolat)
 • ochrana osobních údajů uvedena v samostatném dokumentu: http://napoveda.slagrmobil.cz/download.php?open=1&hash=311f03c1d7cb671c17f0f8ed75ba6720859c278038616b3484f914d9a05225fe.pdf

Datum poslední aktualizace: 21.9.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit