Srovnání mobilních tarifů
Sky Simple

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Sky Simple

s balíčkem 100 minut do všech sítí
Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 45 Kč
100 minut do všech sítí 95 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 4,95 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM, aktivace a poštovné zdarma (v případě ukončení smlouvy do 120 dnů poplatek 150 Kč), přenos čísla 250 Kč
 • výměna SIM (včetně poštovného) 150 Kč, změna čísla 100 Kč
 • tištěné vyúčtování 35 Kč, změna provedená na SIM mimo samoobsluhu 35 Kč
 • pokud není aktivován žádný datový balíček a je iniciován přístup k internetu, platí tarif Denní připojení k internetu

Základní charakteristika tarifu

operátor Skyfone
název tarifu Sky Simple
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Ladislav Němec
 • volné jednotky se nepřevádějí do dalších zúčtovacích období
 • smlouva se uzavírá na dobu uvedenou ve smlouvě (není-li uvedena, pak na dobu neurčitou), výpovědní doba 30 dní (běží ode dne doručení výpovědi)
 • v případě, že účastník nepotvrdí písemně termín ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou nejpozději 10 kalendářních dnů před uplynutím řádného smluvního období, smlouva se automaticky mění na dobu neurčitou (poskytovatel o této skutečnosti informuje účastníka nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy)
 • poskytovatel je po účastníkovi oprávněn požadovat složení vratné zálohy a jistoty (v ceníku uvedeno 200 Kč, vratná do 30 dní po ukončení smlouvy) a stanovit (zejména finanční) limity

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády 351/2013 Sb.
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy (ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané minimální doby trvání smlouvy nebo ve výši jedné pětiny součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajícího do konce sjednané minimální doby trvání smlouvy)
 • blokace odchozích služeb (8 dní po splatnosti) 100 Kč, zaslání upomínky 150 Kč, zaslání poslední výzvy k úhradě 100 Kč, obnovení odchozích služeb 100 Kč
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek
 • po celou dobu trvání smlouvy je SIM karta vlastnictvím poskytovatele, po skončení smlouvy je účastník povinen ji vrátit
 • neoznámení změny identifikačních údajů (do 14 pracovních dnů od změny) 150 Kč
 • v případě, že reklamace poskytnutých služeb nebude z důvodu ležícího na straně účastníka shledána oprávněnou, je poskytovatel oprávněn po účastníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, a to až do výše 100 % těchto nákladů (např. náklady za marný výjezd technika)
 • poskytovatel je oprávněn změnit telefonní číslo účastníka, o čemž jej informuje minimálně 7 kalendářních dní předem, bude-li to možné
 • poskytovatel je oprávněn kontaktovat účastníka s obchodním sdělením prostřednictvím e-mailu nebo jiného účastníkem uvedeného kontaktu

Datum poslední aktualizace: 14.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit