Srovnání mobilních tarifů
Šetřím za 99

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Šetřím za 99


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • vydání SIM při aktivaci nové služby zdarma, aktivace SIM zdarma (bez závazku) / 99 Kč (se závazkem na 12 měsíců), doručení SIM (poštovné a balné) 100 Kč, přenos čísla 319 Kč
 • výměna SIM karty (ztráta, poškození) 150 Kč
 • SMS do zahraničí 3,01 Kč, MMS do zahraničí 5,93 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor PAMICO
název tarifu Šetřím za 99
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je PAMICO CZECH, s.r.o.
 • nevyčerpané volné jednotky (SMS a minuty) se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li uvedeno ve smlouvě jinak), výpovědní doba 3 měsíce (běží od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena poskytovateli)
 • poskytovatel není povinen účastníka informovat o přeplatcích, ve smluvních podmínkách je zakotvena povinnost vrátit přeplatek nad 50 Kč, a to pouze na žádost (do 36 měsíců od vzniku přeplatku, pozdější žádosti nebudou brány v potaz)
 • poskytovatel je oprávněn od účastníka požadovat složení mimořádných záloh (jistot) ve stanovených případech (např. nedodržování platebních podmínek či neobvykle vysoký provoz na SIM kartě)
 • doručení probíhá prostřednictvím datové schránky, kterou poskytovatel zřídí účastníkovi (listinná podoba je zachována např. u výzvy k úhradě v případě zaslání třetí upomínky)

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády č 351/2013 Sb. za každý započatý den prodlení (nebude-li dohodnuto jinak)
 • po 8 dnech prodlení 1. upomínka, po 14 dnech prodlení 2. upomínka a pozastavení služby, po 30 dnech prodlení 3. upomínka plus určení náhradní doby termínu pro plnění (poplatek za každou upomínku 50 Kč), po 6 dnech po tomto termínu je poskytovatel oprávněn poskytování služby ukončit a účtovat upomínací náklady ve výši 250 Kč bez DPH
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (maximálně jedna pětina měsíčních paušálů zbývající do konce sjedané doby trvání smlouvy)
 • poskytovatel je oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním pohledávek poskytovatele od účastníka, který je v prodlení s platbou dlužných částek
 • SIM karta zůstává po dobu trvání smlouvy ve vlastnictví poskytovatele
 • účastník dává souhlas se zpracováním jeho osobních údajů za účelem marketingového nabízení služeb a případně s předáním těchto údajů třetí osobě za stejným účelem (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 26.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit