Srovnání mobilních tarifů
SAZKAmobil

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

SAZKAmobil

s balíčkem Balíček 100 minut
Předplacená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 33 Kč
kredit k využití 33 Kč
Balíček 100 minut 130 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 2,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 5 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • cena SIM 150 Kč, přednabitý kredit 150 Kč, přenos čísla zdarma
 • výměna SIM (ztráta, poškození) zdarma (po zakoupení nové SIM je částka 150 Kč vrácena)
 • SMS do zahraničí 5 Kč, MMS do zahraničí 10 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor SAZKAmobil
název tarifu SAZKAmobil
typ tarifu karta
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je SAZKA a.s.
 • nevyčerpané jednotky a data se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období
 • platnost úvodního kreditu 3 měsíce, platnost dobitého kreditu 6 měsíců, minimální dobití 200 Kč => minimální průměrná útrata 33 Kč/měsíc (při dobití v minimální výši 200 Kč se platnost kreditu prodlouží na dalších 6 měsíců)
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou 3 měsíců, při každém dobití v minimální výši 200 Kč se smlouva prodlouží na dobu dalších 6 měsíců od dobití kreditu
 • ukončením smlouvy zbývající kredit propadá a poskytovatel za něj nevyplácí žádnou náhradu ani jej nepřevádí na jinou SIM kartu (až na výjimky viz další body bod)
 • v případě migrace z předplacených služeb na paušální služby se nevyčerpaný kredit převede jako záloha na budoucí úhradu vyúčtování za poskytování paušálních služeb
 • v odůvodněných případech může být nevyčerpaný kredit (s výjimkou úvodního a bonusového) účastníkovi vrácen na základě jeho písemné žádosti doručené poskytovateli nejpozději do 30 dní ode dne ukončení doby platnosti kreditu, a to po splnění podmínky identifikace účastníka, ověření, že je účastník majitelem SIM karty a uvedení bankovního účtu, na který má být nevyčerpaný Kredit do 60 dní od doručení žádosti převeden
 • v případě odstoupení od smlouvy se účastníkovi vrátí nevyčerpaný kredit do 14 dnů od odstoupení (ne dříve, než poskytovatel obdrží vrácenou SIM kartu)
 • pokud aktuální výše kreditu nestačí k úhradě poskytnutých služeb a účastník bez zbytečného odkladu kredit na potřebnou hodnotu nedobije, má poskytovatel právo na úhradu ceny za poskytnuté služby dodatečně, na základě vystavené faktury účastníkovi
 • poskytovatel je oprávněn stanovit finanční a případně i jiné limity, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období

Další klíčové podmínky:

 • poskytovatel je oprávněn změnit telefonní číslo, o čemž účastníka informuje alespoň 5 kalendářních dní předem, bude-li to možné
 • účastník výslovně souhlasí s tím, že je poskytovatel sám nebo prostřednictvím svého obchodního zástupce oprávněn zpracovávat osobní údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, služeb nebo produktů a služeb jiných subjektů, pro marketingové a obchodní účely poskytovatele a jiných subjektů, telemarketing, průzkum trhu a pro účely sjednané s účastníkem nebo uživatelem (souhlas lze odvolat)
 • po ukončení smlouvy provede poskytovatel likvidaci údajů účastníka ze své databáze s výjimkou jména, příjmení, adresy, obchodní firmy, sídla, identifikačního čísla, e-mailu, telefonního čísla a dále i jiných kontaktních údajů a informací o objemu využívaných služeb, ke kterým účastník dává souhlas se zpracováním za účelem nabídky obchodu a služeb, a to nejdéle po dobu deseti let od ukončení smlouvy, nedojde-li k odvolání souhlasu se zpracováním údajů dříve
 • účastník souhlasí s tím, aby jej poskytovatel informoval o svých službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako obchodní sdělení, a to využitím jeho poštovní adresy, e-mailu, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu
 • poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem hodnocení bonity zákazníka prostřednictvím registru dlužníků SOLUS

Datum poslední aktualizace: 13.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit