Srovnání mobilních tarifů
Q150

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Q150


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 250 Kč
Volání
volné minuty 150
cena za minutu 1,69 Kč
SMS a MMS
volné SMS 50
cena SMS 1,39 Kč
cena MMS 5 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • nová SIM karta 100 Kč, poštovné a balné 50 Kč, přenos čísla 200 Kč
 • SMS do zahraničí 2,99 Kč, MMS do zahraničí 7,50 Kč
 • pokud není aktivován žádný datový balíček a je zapnut přístup k internetu, platí se za denní připojení k internetu 25 Kč s FUP 25 MB

Základní charakteristika tarifu

operátor Connectica (Vodafone)
název tarifu Q150
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Radek Vymazal
 • volné jednotky se nepřenášejí se do dalšího měsíce
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), výpovědní doba 1 měsíc (začíná běžet prvního dne následujícího měsíce od měsíce, ve kterém byla výpověď doručena poskytovateli)
 • poskytovatel je oprávněn požadovat složení jistoty (vratná 30 dní po ukončení užívání služeb) a zálohy nebo též poskytnutí jiné záruky (např. ručení)
 • poskytovatel je oprávněn stanovit pro poskytování služeb limity, zejména finanční, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období (např. den, zúčtovací období apod.)

Další klíčové podmínky:

 • smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení
 • první upomínka (1 den po splatnosti) 100 Kč, druhá (7 dnů po splatnosti) 350 Kč, třetí (14 dnů po splatnosti) 1000 Kč
 • v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou povinnost účastníka uhradit poskytovateli 1/5 z celkové částky zbývající do sjednané doby trvání smlouvy
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za účastníkem, který je v prodlení s úhradou cen za poskytnuté služby
 • v případě, že reklamace poskytnutých služeb nebude z důvodu ležícího na straně účastníka shledána oprávněnou, je poskytovatel oprávněn po účastníkovi požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, a to až do výše 100 % těchto nákladů (např. náklady za marný výjezd technika)
 • poskytovatel je oprávněn změnit telefonní číslo účastníka z naléhavých důvodů i bez souhlasu účastníka
 • účastník souhlasí s tím, aby jej poskytovatel informoval o svých službách a produktech, popřípadě o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako obchodní sdělení, a to využitím jejich poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 24.10.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit