Srovnání mobilních tarifů
MOBIL 100

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

MOBIL 100


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 100 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM karty 100 Kč, doručení SIM karty (poštovné a balné) 100 Kč, přenos telefonního čísla 300 Kč
 • výměna SIM karty (ztráta, poškození apod.) 100 Kč, tištěné vyúčtování 30 Kč
 • SMS do zahraničí 3,01 Kč, MMS do zahraničí 5,93 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor FRYZL.net
název tarifu MOBIL 100
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Martin Frýzl
 • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
 • volné minuty jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, nevyčerpaná data se do dalšího období nepřevádí
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li stanoveno jinak), výpovědní doba 1 měsíc (běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla doručena výpověď poskytovateli)
 • při uzavření smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat složení zálohy

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle právních předpisů (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.)
 • obnovení služby pozastavené pro neplacení 100 Kč
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (20 % vyčísleného rozdílu mezi souhrnem částek plnění za dobu sjednané doby trvání tohoto závazku a částkami zákazníkem na tento konkrétní závazek již zaplacenými, není-li sjednáno jinak)
 • poskytovatel je oprávněn postoupit třetí straně splatné pohledávky vůči zákazníkovi, který je v prodlení s úhradou ceny za služby nebo jiných poplatků, s jejichž platbou je zákazník v prodlení, a to za účelem jejich vymáhání; poskytovatel je též oprávněn vyúčtovat zákazníkovi náklady spojené s upomínáním a vymáháním splatných pohledávek
 • poskytovatel zpracovává osobní údaje zpravidla po dobu trvání smlouvy, po jejím ukončení jen z oprávněného důvodu nebo z důvodu plnění zákonných povinností (nejdéle však po dobu 10 let od ukončení smlouvy)
 • způsob zpracování osobních údajů v samostatném dokumentu: https://www.fryzl.net/images/dokumenty/prohlaseni_o_zpracovani_osobnich_udaju.pdf

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit