Srovnání mobilních tarifů
LAUDATIO 50 s internet furt

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

LAUDATIO 50 s internet furt


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 289 Kč
Volání
volné minuty 50
do vlastní sítě neomezeno
cena za minutu 1,75 Kč
do vlastní sítě 0 Kč
SMS a MMS
volné SMS 50
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 5 Kč
Data
objem dat 3 500 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM zdarma, aktivace služby zdarma, přenos čísla k Laudatio zdarma
 • SMS do zahraničí 5,05 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Laudatio
název tarifu LAUDATIO 50 s internet furt
typ tarifu paušál + karta
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Erbia Mobile s.r.o
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou (dle smlouvy), výpovědní doba do konce měsíce, v níž byla výpověď doručena poskytovateli (pokud to bude proveditelné), v opačném případě (zejména v druhé polovině měsíce) až v průběhu měsíce následujícího tomu, v níž byla výpověď doručena poskytovateli (v tomto případě poskytovatel vyrozumí účastníka s informací, ke kterému dni smlouva skončí); výpovědní doba však v žádném případě nepřekročí 30 dní od jejího doručení
 • v případě ukončení smlouvy převede poskytovatel SIM kartu do režimu předplacených služeb (nebude-li dohodnuto jinak)
 • účastník může požádat o dočasné převedení do režimu předplacených služeb
 • poskytovatel má právo stanovit limity (finanční, datové a jiné) pro poskytování služeb, zpravidla v rámci stanoveného období
 • poskytovatel je oprávněn žádat složení záloh z vážných důvodů (maximální výše zpravidla čtyřnásobek výše obvyklého vyúčtování), které poskytovatel vrátí účastníkovi formou snížení částek k úhradě v dalších vyúčtováních

Další klíčové podmínky:

 • smluvní pokuta za prodlení s úhradou delší než 14 dní 100 Kč (e-mailová upomínka)
 • v případě prodlení delšího než 20 dní je poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služeb a účastník je povinen uhradit poskytovateli vzniklé náklady spojené s blokací (minimálně 100 Kč)
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou ve výši 20 % součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání (pro výpověď bez sankce ze zákonného důvodu je třeba doručit výpověď poskytovateli nejpozději do 10 dnů před účinností změny)
 • účastník výslovně žádá o zahájení poskytování služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení v případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (účastník tak v případě uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy bude povinnen uhradit poměrnou část sjednané ceny za poskytování služeb do okamžiku odstoupení od smlouvy)
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osoby k vymáhání pohledávek po splatnosti a požadovat po účastníkovi náhradu nákladů spojených s jejich vymáháním
 • účastník souhlasí s tím, aby jej poskytovatel informoval o svých službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako obchodní sdělení, a to využitím jeho poštovní adresy, e-mailu, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 21.9.2023 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit