Srovnání mobilních tarifů
Home 25

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Home 25


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 25 Kč
Volání
volné minuty 0
do vlastní sítě 1
cena za minutu 1,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1 Kč
cena MMS 4,90 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM zdarma, zaslání SIM 40 Kč, dobírka 40 Kč, přenos čísla zdarma
 • tištěné vyúčtování 20 Kč, zaslání faktury 20 Kč
 • výměna SIM (poškození, ztráta) 150 Kč (v případě potvrzení Policie ČR o odcizení zdarma), změna čísla 150 Kč
 • SMS do zahraničí 3 Kč, MMS do zahraničí 7,90 Kč
 • není-li aktivován datový balíček, je připojení k internetu účtováno službou Data podle Výběru

Základní charakteristika tarifu

operátor 3ton
název tarifu Home 25
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je 3ton s.r.o.
 • volné jednotky se převádějí pouze do nejblíže následujícího zúčtovacího období
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou i neurčitou (dle smlouvy), výpovědní doba 30 dní (běží od prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení výpovědi poskytovateli)
 • v případě ukončení smlouvy převede poskytovatel SIM kartu do režimu předplacených služeb (není-li dohodnuto jinak)
 • pro ukončení smlouvy na dobu určitou je třeba zaslat oznámení o jejím ukončení alespoň 20 dní před koncem její platnosti, jinak dojde k její změně na smlouvu na určitou
 • doba určitá smlouvy se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo účastníkovi přerušeno poskytování služeb či omezeno poskytování služeb s převodem na předplacené služby s výjimkou období suspendace, v souvislosti s kterou poskytovatel vyúčtoval smluvní pokutu (tj. v případě delšího neplacení)
 • volací jistina 2x minimální měsíční plnění, ale minimum 250 Kč (tarif Home ONE) - bude použita k úhradě vyúčtování po 3 měsících řádného placení
 • volací limit 1000 Kč (lze zvýšit složením dodatečné jistiny)
 • poskytovatel je ve výjimečných případech oprávněn požadovat složení zálohy

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády 142/1994 Sb., zaslání písemné upomínky 100 Kč, v případě prodlení jeden den smluvní pokuta 150 Kč, 15 dní a více 650 Kč
 • činnosti spojené s vymáháním a související vynaložené náklady 450 až 9600 Kč
 • smluvní pokuta za ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby / vlivem prodlení s úhradou třech po sobě jdoucích vyúčtování nebo prodlení delším než 45 dní (ve výši 20 % zbývajících paušálních plateb/minimálního plnění)
 • poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osoby k vymáhání pohledávek po splatnosti a požadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním těchto pohledávek
 • SMS zůstává ve vlastnictví poskytovatele
 • reklamační řád v samostatném dokumentu: http://3ton.eu/data/File/ReklamacniRad_3ton_010516.pdf

Datum poslední aktualizace: 20.9.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit