Srovnání mobilních tarifů
Drive

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Drive


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 148 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 20
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM a přenos čísla zdarma
 • znovuvydání SIM (ztráta, poškození) 100 Kč, tištěné vyúčtování 15 Kč
 • SMS do zahraničí 4 Kč, MMS do zahraničí 10 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor Dragon Internet
název tarifu Drive
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Dragon Internet, a.s.
 • nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce (běží od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi)
 • poskytovatel má právo požadovat složení jistiny, která je vratná po ukončení smlouvy

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, zaslání upomínky 48 Kč, obnovení služby (po zablokování pro neplacení) 100 Kč
 • poskytovatel má právo postoupit svá práva a povinnosti založené smlouvou na třetí osobu podnikající v elektronických komunikacích
 • v případě změny VOP vedoucí ke zhoršení postavení účastníka může s touto změnou účastník vyslovit nesouhlas, aniž by došlo k ukončení smlouvy; ve vztahu k danému účastníkovi pak zůstavají v platnosti VOP ve znění před změnou
 • smluvní strany smlouvy jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích obchodního, finančního a technického charakteru druhé smluvní straně, se kterými se seznámily během trvání smluvního vztahu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu
 • ochrana osobních údajů v samostatném dokumentu: http://www.dragon.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Ostatni/Ochrana_osobnich_udaju.pdf

Datum poslední aktualizace: 15.8.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit