Srovnání mobilních tarifů
Chytrá lama

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Chytrá lama


Tarif se závazkem 24 měsíců

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 249 Kč
Volání
volné minuty 150
do vlastní sítě 5 000
cena za minutu 1,50 Kč
do vlastní sítě 0 Kč
SMS a MMS
volné SMS 50
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 5 Kč
Data
objem dat 150 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM a přenos čísla zdarma, doprava SIM poštou zdarma (opakované zaslání 50 Kč)
 • výměna SIM (poškození, ztráta, výměna za jiný typ) 100 Kč, změna čísla zdarma
 • tištěné vyúčtování 20 Kč
 • SMS do zahraničí 3,30 Kč, MMS do zahraničí 8,90 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor LAMA mobile
název tarifu Chytrá lama
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti Vodafone
závazek ano
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je DIGI CZ s.r.o.
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo na dobu určitou sjednanou ve smlouvě; výpovědní doba 30 dní (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
 • je-li smlouva uzavřena na dobu určitou a nedohodnou-li se smluvní strany před uplynutím této doby prozatelně na prodloužení vázanosti, přechází smlouva uplynutím sjednané doby do režimu smlouvy na dobu neurčitou
 • poskytovatel je oprávněn požadovat od účastníka kdykoli před zahájením poskytování služby či v průběhu trvání smlouvy předplacené služby a/nebo kauci na služby na období trvání smlouvy až do výše celkového součtu odměn a jako podmínku platnosti nebo dalšího trvání smlouvy
 • poskytoval je oprávně dočasně omezit nebo přerušit poskytování služeb, pokud účastník neuhradí splatnou odměnu nebo její část ani ve lhůtě jednoho týdne ode dne, kdy byl upozorněn na neuhrazenou odměnu, a to až do úplného uspokojení celé pohledávky včetně příslušenství nebo do zániku smlouvy; z tohoto důvodu může poskytovatel od smlouvy též odstoupit
 • v případě, kdy účastník po dobu tří a více zúčtovacích období nevyužíval služby poskytované poskytovatelem, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení účastníkovi
 • poskytovatel je oprávněn stanovit finanční či objemové limity pro jednotlivé služby poskytované účastníkovi; rozmezí 300 až 1000 Kč, lze zvýšit složením jistiny

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., upomínka 200 Kč, obnovení služeb (po přerušení odchozích/všech služeb pro neplacení) 50/200 Kč
 • poskytovatel je oprávněn postoupit třetímu subjektu splatné pohledávky vůči účastníkovi, který je v prodlení s úhradou vyúčtování, a to za účelem jejich vymáhání
 • v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou je poskytovatel oprávněn požadovat po účastníkovi paušální odškodnění ve výši jedné pětiny součtu měsíčních odměn/minimálních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy
 • SIM karta zůstává po celou dobu trvání smlouvy ve vlastnictví poskytovatele, na základě výzvy poskytovatele je účastník povinen ji vrátit
 • poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech změnit telefonní číslo účastníka i bez jeho souhlasu
 • poskytovatel je oprávněn aktivně předávat údaje o platební historii do registru SOLUS
 • poskytovatel zpracovává osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, provádění průzkumů spokojenosti a zvyšování kvality služeb, propagace a nabízení produktů a služeb poskytovatele a třetích osob, zejména členů koncernu LAMA ENERGY GROUP a jejích obchodních partnerů; vybrané údaje i 10 let po ukončení smlouvy (souhlas lze odvolat)
 • podmínky pro LAMA MOBILE v samostatném dokumentu: http://www.lamamobile.cz/wp-content/uploads/plama.pdf

Poznámky k mobilnímu internetu:

 • po vyčerpání volných dat dojde ke snížení rychlosti na 32 kbps

Datum poslední aktualizace: 16.8.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit