Revize plynového kotle

Spotřebitelský dotaz

8.9.2017

Dobrý den, každý rok si nechávám revidovat plynový kotel v bytě z bezpečnostních důvodů. Ale nejsem technicky orientovaná a vlastně ani nevím, co si mám žádat. Takže zatím to bylo na libovůli objednaného technika. A jak pak zkontrolovat, že to bylo provedeno. Případně jak má vypadat "protokol" o provedené revizi a jaká je záruční doba ze strany daného dodavatele. Již platím téměř 2000 kč, co jsou nemalé peníze, a prakticky nevím, co jsem za ně dostala z hlediska bezpečí např. úniku škodlivých látek, případně funkčnosti kotle ((kontroly filtrů , opotřebení, seřízení a bůhví, čeho ještě) , aby mi kotel nevysadil uprostřed zimi. Existuje někde doporučení - co by mělo být součástí standardního ročního preventivního servisu kotle? A jak je to s garanční lhůtou - podmínkami, na tento servis. Byt jsem koupila před 10 lety jako nový, ale žádná dokumentace ke kotli předána nebyla.

Doporučení časopisu dTest

Co se týká povinnosti provádět revize plynových zařízení, tu upravuje vyhláška č. 85/1978, o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Vyhláška rozlišuje hned několik druhů revizí, a to:
- dle § 6 vyhlášky výchozí revize, která je prováděna př zakoupení kotle či jiného spotřebiče
- dle § 7 vyhlášky provozní revize, která má být prováděna jednou za tři roky, a to dle čl. III. technického předpisu ČSN 38 6405,
- dle § 3 kontrola plynového zařízení, která se provádí jednou do roka a v případě, že v daném roce je prováděna provozní revize, nahrazuje provozní revize každoroční kontrolu

Zpráva o revizi plynového zařízení dle § 8 vyhlášky musí obsahovat:
a) název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla revize provedena,
b) datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení,
c) druh revize (provozní, výchozí),
d) označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení,
e) údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů,
f) zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení,
g) návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,
h) údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení,
i) celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany,
j) podpis a otisk razítka revizního technika,
k) v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění.

Revizní kontroly ze zákona nejsou domácnosti povinny provádět, nicméně z hlediska ochrany sebe sama před následky vzniklých škod na zdraví a majetku je to žádoucí. Zpráva o revizi bývá podkladem pro pojišťovny při řešení pojistných událostí. Revize Vám pak může pomoci "dosvědčit", že viníkem v případě havárie nebylo zanedbání na straně Vaší jakožto vlastníka plynového kotle. Také podle § 67 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, jste Vy povinna udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit. Tedy i z tohoto důvodu je dobré kontroly provádět.

Vámi zmiňované každoroční kontroly by měly být dle § 3 odst. 3 vyhlášky zaznamenány do provozního deníku, který by měl obsahovat tyto informace:
a) jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,
b) datum kontroly,
c) rozsah kontroly,
d) zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,
e) podpis pracovníka, který kontrolu provedl.

Pro Vás důležitý je bod rozsah kontroly. Rozsahem kontroly se nejčastěji rozumí:
- přezkoušení ovladatelnosti armatur,
- ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám,
- ověření správnosti orientačních a označovacích tabulek.

Jak zkontrolovat, zda bylo vše provedeno, je obtížné. Doporučit Vám lze být v po celou dobu provádění kontroly přítomna a případně ihned na místě s technikem nesrovnalosti řešit. Pokud přítomna nebudete, pokusit se co nejdříve zkontrolovat údaje zapsané do provozního deníku s faktickým stavem na kotli.

V případě, že nejste s revizí spokojena, lze uplatnit reklamaci. Smluvní vztah mezi Vámi a technikem je smlouvou o dílo. V rámci reklamace smlouvy o dílo rozlišuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), dva typy vad, a to:
- vady zjevné, které musí být zhotoviteli díla (technikovi) dle § 2605 odst. 2 OZ vytknuty ihned v okamžiku předání díla, jinak nenáleží objednateli (Vám) právo ze zjevných vad,
- vady skryté, které lze uplatňovat v rámci reklamace dle § 2618 OZ nejpozději do dvou let od předání díla. Nicméně musí být splněn i předpoklad, že objednatel vady díla bez zbytečného odkladu oznámil zhotoviteli poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Služby související s bydlením (mj. energie) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit