Osoby bydlící v družstevním bytě

Spotřebitelský dotaz

27.3.2017

Dobrý den, v návaznosti na vámi uvedený článek "Kdo s vámi může pobývat v nájemním bytě?" bych se chtěl zeptat platí-li toto i o družstevním bytě. Uvádím svůj případ: Moji rodiče jsou majiteli (spolumajiteli s BD), ale byt užívám já se svojí ženou a dítětem. Chtěl bych se zeptat, jestli musím podepisovat nájemní smlouvu s BD a mými rodiči nebo byt můžu užívat, jako příbuzný bez nájemní smlouvy.

Doporučení časopisu dTest

Nájem družstevního bytu je speciálně upraven v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., zejm. v ustanovení § 727 a následujících). Zákonná úprava nájmu družstevního bytu se v některých ohledech liší od zákonné úpravy obecného nájmu bytu (nájem bytu obecně je upraven v ustanovení § 2235 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Na práva a povinnosti vzniklé z nájmu družstevního bytu, která nejsou upravena v zákonu o obchodních korporací, se podpůrně použijí ustanovení o nájmu stanovená v občanském zákoníku.

V článku "Kdo s vámi může pobývat v nájemním bytě?" píšeme, že podle zákona může nájemce žít v pronajatém bytě s kýmkoli dalším. Nájemní smlouva však může stanovit, že je to možné až po písemném souhlasu pronajímatele. Ten ale není třeba v případě, že s nájemcem má v bytě žít osoba blízká, tedy třeba jeho předek, potomek, manžel, druh, partner či sourozenec.

Z výše uvedeného vyplývá, že toto platí pouze v případě, že spolu s osobou blízkou v bytě současně bydlí i nájemce. Toto právo osoby blízké vyplývá z ustanovení § 2272 občanského zákoníku.

Jelikož s Vámi rodiče v bytě nebydlí, tak se na Vás ustanovení o členech nájemcovy domácnosti nevztahují. Zřejmě v bytě bydlíte z titulu podnájmu, a nebo bez právního titulu. Dle ustanovení § 2275 odst. 1 občanského zákoníku v případě, že nájemce v bytě sám nebydlí, může dát třetí osobě (Vám) do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. Je třeba mít na paměti, že stanovy bytového družstva mohou podnájem zakazovat. Doporučujeme Vám proto prostudovat si stanovy bytového družstva.

K tomu doplňujeme, že o podnájem se může jednat i v případě, že nájemce byt (nebo jeho část) přenechá do užívání jinému, aniž by za to získal od této osoby jakékoli protiplnění, a to dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp.z. 26 Cdo 701/2000.

Právní nárok na užívání bytu v podnájmu tedy ve Vašem případě budete mít pouze tehdy, pokud s tím bude bytové družstvo souhlasit. Právní nárok na nájem družstevního bytu mají pouze členové bytového družstva.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Služby související s bydlením (mj. energie) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit