Zamítl vám prodejce reklamaci zboží převzatého před méně než 6 měsíci?

ANO


Co s tím?

Nejsnazší je vždy si spočítat, zda prodejce dodržel 30denní lhůtu pro vyřízení reklamace, protože po jejím marném uplynutí má spotřebitel stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy, a to právo od kupní smlouvy odstoupit.


Pokud zamítl včas?

Je nutné posoudit, zda se prodejce vypořádal se zákonnou domněnkou uvedenou v § 2161 odst. 2 občanského zákoníku. Ten stanoví, že vady, které se projevily do 6 měsíců od převzetí věci, existovaly již v okamžiku převzetí. Prodejce se pak odpovědnosti za nesplněnou jakost může zprostit pouze prokázáním opaku. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení např. o nedodržení zásad zacházení s věcí, ale ideálně prokázání opaku znaleckým posudkem. Pouhé poukázání, obecné tvrzení tedy za vyřízení považovat nelze, s odkazem na § 2161 občanského zákoníku může spotřebitel nadále trvat na řádném vyřízení reklamace v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění.

Pokud prodejce úspěšně prokázal, že věc namítaným nedostatkem v době převzetí netrpěla a následně reklamaci zamítl, doporučujeme zkontrolovat si, zda to bylo na základě důvodů, které zákon připouští. Pokud použil zákonné důvody, které se nezdají příliš přiléhavé, má spotřebitel možnost se obrátit na soudního znalce z oboru. Jejich seznam je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací.


Zákonný podklad:

§ 1924, § 2106, § 2161 a § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19 odst. 3, § 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Související vzory:

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - nebezpečný výrobek
Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit