Jsou výjimky pro odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé pro podnikání prodejce?

ANO

 

Možnost odstoupení do 14 dnů „bez důvodu“ se nevztahuje na:

a) poskytování služeb od okamžiku jejich splnění, a dal-li spotřebitel výslovný souhlas ke splnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v případě úplného poskytnutí služby pozbude právo na odstoupení od smlouvy;

b) dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce či poskytovatele a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce;

d) dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

e) dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, jež bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

f) opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

g) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

h) audio a video nahrávky nebo počítačové programy, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal;

ch) dodávky novin, periodik nebo časopisů;

i) ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, jsou-li objednané na určený termín (třeba lístky na koncert, ubytování v penzionu);

j) smlouvy uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo

k) dodání online digitálního obsahu, tedy bez hmotného nosiče, který byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a spotřebitel byl při uzavření smlouvy upozorněn, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

A dále na smlouvy:

a) na poskytování sociálních služeb, sociálního bydlení, péče o děti a podpory osob, které se trvale nebo dočasně nacházejí v nouzové situaci,

b) na poskytování zdravotní péče,

c) na sázky, hry nebo losy,

d) o právech k nemovitostem a nájmu bytu,

e) na výstavbu nové budovy a na podstatnou přestavbu budovy,

f) o finanční službě,

g) na dodávky potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného místa, které si určil,

h) na přepravu osob,

ch) uzavřené při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor nebo

i) uzavřené s poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím telefonního automatu za účelem jeho používání nebo uzavřené za účelem jediného spojení spotřebitele telefonem, faxem nebo internetem,

j) o spotřebitelském úvěru na bydlení, což jsou typicky úvěrové smlouvy zajištěné zástavním právem k nemovitosti (takzvané hypoteční úvěry), úvěrové smlouvy účelově určené k nákupu, rekonstrukci, přestavbě nemovitosti a úvěrové smlouvy ze stavebního spoření.


Zákonný podklad:

§ 1837 a § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit