Jaké údaje musí obsahovat smlouva o spotřebitelském úvěru a co se stane, když je neobsahuje?

Povinné údaje smlouvy o spotřebitelském úvěru:

a) druh spotřebitelského úvěru,

b) kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová adresa,

c) doba trvání spotřebitelského úvěru, celková výše spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání,

d) v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu a smluv o vázaném spotřebitelském úvěru též určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru,

e) výpůjční úroková sazba, podmínky upravující použití této sazby a případně údaj o jakémkoliv indexu nebo referenční sazbě použitelné pro počáteční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu úrokové sazby. Uplatňují-li se za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech úrokových sazbách,

f) roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN), veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celková částka splatná spotřebitelem, vyjádřená číselným údajem a vypočtená k okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

g) výše, počet a četnost plateb, které má spotřebitel provést, a případně způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými úrokovými sazbami pro účely splácení,

h) je-li zahrnuto umoření jistiny spotřebitelského úvěru s pevně stanovenou dobou trvání, také informace o právu obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření,

i) mají-li být poplatky a úroky splaceny bez umoření jistiny, tak soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující se či jednorázové poplatky,

j) veškeré poplatky vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

k) úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb platná v okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a podmínky pro její úpravu a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele,

l) náklady na služby notáře či jiné obdobné náklady,

m) požadavek na případné zajištění nebo pojištění,

n) informace o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva, včetně informace o povinnosti spotřebitele zaplatit čerpanou jistinu a příslušný úrok podle § 11 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru, jakož i o částce úroku splatné za den,

o) informace o právech vyplývajících z § 14 odst. 3 a 4 zákona o spotřebitelském úvěru a podmínkách jejich uplatnění,

p) informace o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu věřitele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení,

q) informace o postupu v případě ukončení smluvního vztahu,

r) informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,

s) označení příslušného orgánu dozoru, a

t) informace o tom, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.

 

Následky

Pokud některá informace chybí, nemá to za následek neplatnost smlouvy. Pokud ale tuto skutečnost spotřebitel uplatní u poskytovatele úvěru, pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou. Ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná. Výše diskontní sazby dlouhodobě činí 0,05 %.

 

Další informace

Neuvedení informace je navíc správním deliktem, proto spotřebitel může zároveň podat podnět k zahájení správního řízení České obchodní inspekci, pokud však úvěr poskytla banka, pak České národní bance.

POZOR! Tato úprava platí pro úvěry uzavírané po 1. ledna 2011 včetně.


Zákonný podklad:

§ 6, § 8, § 20 odst. 1 písm. b), Příloha č. 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru


Související vzory:

Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o spotřebitelském úvěru I.
Námitka nedodržení informační povinnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit