Jaké jsou výjimky pro odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet?

Možnost odstoupení do 14 dnů „bez důvodu“ se nevztahuje na:

a) poskytování služeb od okamžiku jejich splnění a dal-li spotřebitel výslovný souhlas ke splnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v případě úplného poskytnutí služby pozbude právo na odstoupení od smlouvy,

b) dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce či poskytovatele a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodejce,

d) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost a dodání náhradních dílů nutných k provedení opravy či údržby,

g) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) audio a video nahrávky nebo počítačové programy, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,

i) dodávky novin, periodik nebo časopisů,

j) ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud jsou objednané na určený termín (např. lístky na koncert, ubytování v penzionu),

k) smlouvy uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) dodání online digitálního obsahu, tj. bez hmotného nosiče, který byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a spotřebitel byl při uzavření smlouvy upozorněn, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

A dále na smlouvy:

a) na poskytování sociálních služeb, sociálního bydlení, péče o děti a podpory osob, které se trvale nebo dočasně nacházejí v nouzové situaci,

b) na poskytování zdravotní péče,

c) na sázky, hry nebo losy,

d) o právech k nemovitostem a nájmu bytu,

e) na výstavbu nové budovy a na podstatnou přestavbu budovy,

f) o zájezdu,

g) na dodávky potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného místa, které si určil,

h) na přepravu osob,

i) uzavřené při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor, nebo

j) uzavřené s poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím telefonního automatu za účelem jeho používání nebo uzavřené za účelem jediného spojení spotřebitele telefonem, faxem nebo internetem.


Zákonný podklad:

§ 1837 a § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Odstoupení od smlouvy:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit