TEST: nízká informovanost spotřebitelů o vodě

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 26.11.2009   

Projekt časopisu TEST zaměřený na balenou a pitnou vodu z kohoutku přinesl i jeden důležitý závěr – nedostatečné znalosti spotřebitelů jak o pitné vodě z kohoutku, tak o vodě balené. Velice nízká informovanost spotřebitelů, která se odráží v jejich postojích a zvyklostech, jde na vrub zejména chybějící osvětě.
Časopis TEST na základě rozsáhlého dotazníkového průzkumu, kterého se zúčastnilo 6339 respondentů, zmapoval „mezery“ ve znalostech spotřebitelů. Následně připravil dva průvodce, jeden pro vodu pitnou z veřejných vodovodů a druhý pro vody balené.
Například málokterý spotřebitel ví, že má právo vyžádat si od vodárenské společnosti, resp. dodavatele, aktuální informace o kvalitě dodávané vody. Informace musí být poskytnuty zdarma. Většina spotřebitelů se nesprávně domnívá, že za kvalitu pitné vody, která jim teče z kohoutku, odpovídají vodárny, resp. dodavatelé. Terčem kritiky mnoha spotřebitelů je chlorování vody, avšak zároveň přiznávají, že nevědí, proč se voda vlastně chloruje. Z nevědomosti například opomíjejí odtáčet pitnou vodu po delší stagnaci, netuší, že by se pravidelně měli starat o svůj kohoutek, aby si vlastní vinou nezhoršovali kvalitu dodávané vody.
Vhodně cílené reklamy na balené vody a na druhé straně nedostatečná osvěta vedou k tomu, že spotřebitelé nerozlišují ke své škodě druhy balených vod. Reklamy na některé minerální vody vzbuzují dojem, že se mohou pít den co den v libovolném množství. Minerální vody by neměly tvořit základ pitného režimu, mohou být pouze jeho doplňkem. Ačkoliv perlivé vody patří mezi oblíbené nápoje, málokdo ví, že vyšší obsah oxidu uhličitého negativně ovlivňuje funkci mnoha orgánů. Obecně není ani známo, že i pramenité a minerální vody se mohou upravovat a také se většina z nich upravuje.
Informace obsažené v průvodcích přispívají k „vodní“ osvětě a současně se snaží i zmenšovat prostor pro různá falešná tvrzení, která jsou buď z neznalosti nebo dokonce záměrně šířena.
Průvodci pitnou vodou a balenými vodami jsou k dispozici na www.dtest.cz.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Logo MŽPZajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2007 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 7302 výrobcích, varovalo před 471 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem)

Přihlásit