Cestovní pojištění

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 6/2022

Ať už považujeme pojištění za nejlepší vynález na světě, anebo nutné zlo, patrně se shodneme na tom, že jsou situace, kdy se nám opravdu hodí. Problém s pojištěním je ale v tom, že nás vždy chrání před situací nahodilou, tedy takovou, o které sice tušíme, že by se stát mohla, ale rozhodně nevíme, kdy a jak k ní dojde, a zpravidla ani to, zda k ní vůbec dojde. Protože některá rizika jsou opravdu vysoká a ochrana před nimi je v zájmu celé společnosti, může nám povinnost uzavřít v konkrétní situaci pojištění nadiktovat i stát (typickým příkladem je povinné ručení) anebo mohou právní předpisy vznik pojištění přímo způsobit (tak tomu je v pracovněprávních vztazích a pojištění zaměstnanců). Nicméně je jedno pojištění, které naprostá většina z nás využívá zcela dobrovolně a pořizuje si je téměř automaticky – cestovní pojištění.

Vůbec není divu, protože tím základním stavebním kamenem cestovního pojištění je krytí finančních následků zdravotních rizik, což je něco, na co jsme v domácím prostředí zvyklí a co považujeme po mnoho desítek let v České republice za samozřejmost. Naprostou většinu léčebných výloh za nás v běžné situaci uhradí pojišťovna na základě povinného zdravotního pojištění. Samozřejmě že si i u nás můžeme přilepšit a do krytého rámce se zdaleka nevejde úplně každá zdravotnická nebo léčebná péče, ale u celé řady věcí si doplatek za úhradu nákladů ani nedokážeme představit. Jenže v cizině, a to i té nejbližší, tomu může být jinak.

Modrá kartička nemusí vždy stačit

Pokud při svých výletech do zahraničí spoléháte pouze na svoji modrou kartičku vydanou zdravotní pojišťovnou neboli Evropský průkaz zdravotního pojištění (zkratka EHIC z anglického European Health Insurance Card), nenechte se zmást tím, že kartička obsahuje symbol Evropské unie. Na základě uzavřených mezinárodních smluv se obdobné podmínky vztahují i na další země, konkrétně Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko, Severní Makedonii a Srbsko.

Jestliže ale tento způsob ochrany považujete za řešení pro všechny potíže, které vás v zahraničí mohou potkat, pak možná narazíte, protože podmínky zdravotního pojištění, a tedy i krytí léčebných výloh, nejsou napříč Evropou vůbec stejné. Členství v Unii zaručuje našim občanům při pobytu v jiné členské zemi právo na stejnou péči, jako mají tamní občané, ale je nutné vycházet ze skutečnosti, že úhrada nákladů probíhá pouze mezi institucemi, jež jsou financovány z veřejných zdrojů. To znamená, že máme nárok právě jen na ošetření ve veřejných zdravotnických zařízeních, zatímco na ordinace privátních lékařů a soukromé nemocnice můžeme zapomenout. Navíc se nás může citelně dotknout i druhé omezení, které se vztahuje na limit proplácené částky. České zdravotní pojišťovny totiž hradí náklady na ošetření pouze do takové výše, kolik by totožná péče stála na území České republiky.


Kromě toho platí, že se na nás budou vztahovat veškerá pravidla dané země pro krytí úhrady z prostředků veřejného pojištění, včetně těch, která např. vyžadují pacientovu spoluúčast, jeho nárok nebo naopak absenci nároku na převoz z nemocnice nebo do ní, včetně případných asistenčních služeb. Nejde tedy jen o samotnou úhradu nákladů, ale všeho, co s naším ošetřením souvisí. K tomu si ještě připočtěme nutnost dostat se z místa pobytu zpět domů. Například případný převoz zpět na území České republiky obecně hrazen není a musíte si jej sami zaplatit. Vaše zdravotní pojišťovna pak může na základě svého uvážení ve výjimečných případech uhradit pouze převoz z Německa, Slovenska, Srbska a Černé Hory.

Ani jedna ze skutečností, které nám mohou přinést určitá omezení, není sama o sobě překvapivá, ostatně i celá řada zdravotních praxí v České republice také dnes již nespadá do plně či alespoň částečně kryté veřejné zdravotní péče. Podstatné ale je uvědomit si, že v případě zdravotních obtíží či ohrožení života, zvlášť v si­tuaci, kdy nejsme doma, nýbrž na cestách, se dostáváme pod obrovský tlak a v takových chvílích je někdy obtížné uvažovat racionálně. Právě proto je dobré si možnosti a případná omezení prostudovat preventivně předem a rozhodnout se ještě před odjezdem, zda je to pro nás otázka k řešení či nikoliv.

Cesty mimo EU

Existují však i země, jež nejsou členy Evropské unie, ale Česká republika s nimi má uzavřeny mezinárodní smlouvy, na základě kterých je v nich odpovídající zdravotní péče poskytována i našim občanům během přechodných pobytů. K tomu je ale zpravidla zapotřebí si před odjezdem na pobočce české zdravotní pojišťovny vyžádat příslušný formulář, potvrzující váš nárok na okamžité potřebné či neodkladné věcné dávky (tj. lékařskou péči), který je pro každou zemi upraven individuálně. Jde např. o Albánii, Černou Horu, Tunisko a Turecko. V Srbsku si vystačíte s průkazem EHIC, s nímž byste se ale ještě před poskytnutím péče měli obrátit na místní Republikový fond zdravotního pojištění. Bližší informace o jednotlivých zemích a poskytované hrazené péči lze nalézt na webových stránkách Kanceláře zdravotního pojištění www.kancelarzp.cz.

České právní předpisy umožňují proplacení nákladů na neodkladnou péči čerpanou kdekoliv na světě, ovšem ošetření budete muset nejprve zaplatit a poté se s lékařskou zprávou a dokladem o zaplacení obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, jež vám náklady proplatí maximálně do výše ceny, kterou by pojišťovna zaplatila za stejnou péči na území České republiky. Právě kvůli takto přísně nastaveným limitům rozhodně doporučujeme zvážit při každé takové cestě uzavření cestovního pojištění.

Co běžně zahrnuje cestovní pojištění?

Základní součástí cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. Obsah tohoto pojištění se může mírně odlišovat, nicméně běžně je zahrnuto následující pojistné krytí: nutná a neodkladná zdravotní péče (nezbytné vyšetření a ošetření, nezbytná hospitalizace, nutná operace, nezbytné léky a prostředky zdravotnické techniky, nutná přeprava do zdravotnického zařízení, nezbytné ošetření, léčení apod.). Dále neodkladné ošetření zubů, to ale často bývá stanoveno s limitem plnění. Repatriace pojištěného zpět do ČR před ukončením léčby, včetně nákladů na doprovázející osobu, případně převoz tělesných ostatků zpět do ČR. Zpravidla můžeme počítat i se záchranou pojištěného v tísni.

Pojištění léčebných výloh se běžně vztahuje na rekreační sporty, zatímco pro některé kategorie tzv. rizikových až extrémních sportů si pojištění sjednat lze, ale nebývá součástí základního balíčku. Za rizikové sporty jsou považovány ty, s nimiž se na letních dovolených můžeme setkat poměrně často, např. jízda na koni, vodní motoristické sporty, surfing, windsurfing, skateboarding, sjezd na horských kolech, potápění do nízkých hloubek s dýchacím přístrojem, paintball, motokáry anebo třeba vysokohorská turistika s použitím ferrat do náročnosti D. Extrémní sporty zahrnují například horolezectví, bojové sporty a motorové i bezmotorové létání. Pojišťovny mohou vyžadovat používání vhodných ochranných pomůcek a vybavení, které jsou potřebné pro maximálně bezpečný výkon těchto činností, vždy je proto nutné prostudovat si podmínky pojistitele.

Nejrizikovější aktivity, jež jsou v rámci běžného pojištění vyloučeny, lze pojistit prostřednictvím různých cestovatelských a jiných klubů, které poskytují skupinové pojištění pro členy či zprostředkovávají nabídky zahraničních pojišťoven.

Pouze na konkrétní pojišťovně také záleží, zda některé druhy sportů vůbec pojistí. Mezi tzv. nepojistitelné sporty patří jachting na oceánu, lov exotické zvěře, letecké sporty, kaskadérství, freediving a některé specifické druhy jako cliffdiving nebo cave diving nebo nebezpečnější druhy raftingu, jízdy na kajaku nebo kanoi.

Připojištění

Při plánování cest nás ale nemusí zajímat jen úhrada nákladů při případných zdravotních obtížích, ale měli bychom myslet na vše, co může být s naším výletem za hranice všedních dnů spojeno. Důležité pro nás může být pojištění storna zájezdu, tedy pojištění pro případ, že v důsledku nahodilé události, s níž jsme při objednání zájezdu nepočítali, nám vzniknou finanční ztráty, například úhrada stornopoplatku.

Pojistit lze ale i finanční ztráty vzniklé při nutnosti přerušení cesty v důsledku události specifikované v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách. Mezi takové mohou patřit nejen situace spojené s těmi, kdo cestují (např. onemocnění pojištěného), ale i s jinými osobami nebo událostmi (vážné akutní onemocnění osoby blízké, smrt v rodině, živelní pohroma v místě trvalého bydliště).

Připlatit si lze i za úrazové pojištění, které pokrývá buď trvalé následky úrazu, anebo je sjednáno jako pojištění denního odškodného. To, že existuje možnost si úrazové pojištění na cestu doplnit, však neznamená, že je to pro každého z nás nutnost. Sami bychom měli vědět, zda tato rizika již nemáme pokryta v rámci jiného produktu, typicky životního pojištění.

Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu, tzv. pojistka na blbost, kterou máme často sjednánu v rámci pojištění nemovitosti, se obvykle vztahuje jen na naše běžné činnosti na území našeho státu. Pokud tedy cestujeme do zahraničí, je dobré myslet na to, že i tam můžeme my sami anebo naši potomci kvůli nedopatření způsobit značnou škodu.

Protože si na každou cestu bereme něco s sebou, je i pojištění zavazadel téměř samozřejmostí. Kryty bývají škody vyplývající z jejich ztráty, poškození anebo zničení zavazadel při cestě, na kterou se pojištění vztahuje.

Jedeme-li do zahraničí po vlastní ose, bude dobré zkontrolovat i to, které asistenční služby nám pokrývá naše povinné ručení a havarijní pojištění, a případně je pro výjezd do zahraničí doplnit o technickou asistenci vozidla.

Jaké cestovní pojištění nebo balíček si zvolit

Cestovní pojištění je často nabízeno jako balíček několika nebo všech výše uvedených typů pojištění s tím, že je možné zvolit si základní variantu anebo přidat připojištění či navýšení některých limitů. Jak si ale vybrat tu nejvhodnější nabídku?

Samotná cena by určitě neměla být tím hlavním kritériem. Podstatné je především to, co všechno je z pojištění hrazeno, tedy rozsah krytí, a pojistné limity, což jsou maximální částky proplácené pojišťovnou. Pokud si představíme situace, které nás při cestách mohou potkat, a zároveň si porovnáme ceny, je zřejmé, že klíčovým faktorem by měly být právě pojistné limity. Samozřejmě záleží na tom, na jak dlouho odjíždíme a které aktivity chceme během svých cest provozovat. Přestože pravidlem bývá, že se o pojištění zajímáme zejména v případě cest do zahraničí, je dobré vědět, že cestovní pojištění si můžeme sjednat i na tuzemské cesty.

Přehled pojistných limitů a cen balíčků cestovních pojištění pro rodinu s dětmi ve věku 6 a 11 let, na 10 dní v Chorvatsku, autem

pojišťovna
produkt
cena
léčebné výlohy
odpovědnost
škoda na zdraví
odpovědnost
škoda na majetku
úrazové pojištění
trvalých následků
pojistné plnění
pro případ smrti úrazem
zavazadla
spoluúčast
poznámka
Union pojišťovna Standard 920 Kč neomezeně 2 500 000 Kč 1 000 000 Kč 600 000 Kč 300 000 Kč ne ne Nepokrývá technickou pomoc při záchranné akci.
Union pojišťovna Excellent 1 308 Kč neomezeně 2 500 000 Kč 1 000 000 Kč 600 000 Kč 300 000 Kč 40 000 Kč ne technická pomoc do výše 1 000 000 Kč
Allianz Excellent 1 386 Kč neomezeně 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 400 000 Kč 200 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč při odpovědnosti navíc denní odškodné za dobu léčení 100 Kč/den od 8. dne
Axa Dovolená autem 2 360 Kč 500 000 000 Kč 25 000 000 Kč 10 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 40 000 Kč 5 000 Kč při odpovědnosti technická pomoc do limitu léčebných výloh
Axa Excellent 1 820 Kč 500 000 000 Kč 25 000 000 Kč 10 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 40 000 Kč 5 000 Kč při odpovědnosti technická pomoc do limitu léčebných výloh
Uniqa Excellent 1 265 Kč 15 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 600 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč ne zachraňovací náklady do výše 4 500 000 Kč
Slavia Na cesty 854 Kč 10 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 15 000 Kč ne technická pomoc do limitu léčebných výloh
Pojišťovna VZP Excellent 1 78 Kč 10 000 000 Kč 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 400 000 Kč 200 000 Kč 20 000 Kč ne navíc denní odškodné při hospitalizaci 300 Kč/den
Uniqa Standard 770 Kč 5 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 300 000 Kč 150 000 Kč 15 000 Kč ne navíc nemocniční odškodné 300 Kč/den
Axa Standard 788 Kč 5 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 250 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč při odpovědnosti technická pomoc do limitu léčebných výloh
Pojišťovna VZP Standard 1 056 Kč 4 000 000 Kč 3 000 000 Kč 2 000 000 Kč 250 000 Kč 100 000 Kč 10 000 Kč ne technická pomoc do limitu léčebných výloh
Podle informací ze webových stránek jednotlivých pojišťoven k 11. 5.2022.


Přihlásit