Skončení pracovního poměru, 2. část

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 6/2022

V předchozím čísle jsme k tématu prošli skončení pracovního poměru dohodou a výpověď ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Podívali jsme se, kdy zaměstnanec nemůže dostat výpověď a jaká je výše odstupného. V dnešním pokračování se podíváme na dvě možnosti, kterými lze pracovní poměr jednostranně ukončit rychle nebo dokonce okamžitě – na zrušení pracovního poměru ve zkušební době a na okamžité zrušení pracovního poměru. Připomeneme i práva zaměstnance při hromadném propouštění.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Se zrušením pracovního poměru ve zkušební době se můžeme setkat poměrně často. Jak již vyplývá z názvu, tento způsob skončení pracovního poměru lze uskutečnit pouze v průběhu platně sjednané zkušební doby. Na rozdíl od ostatních způsobů skončení pracovního poměru je úprava zrušení ve zkušební době výrazně odlišná, a to proto, že zde není zaměstnanec chráněn před neopodstatněným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Jediné omezení je, že zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Při nedodržení písemné formy se jedná o zdánlivé právní jednání, k němuž se nepřihlíží. Pozor, i když se zdá, že zrušení pracovního poměru ve zkušební době je jednoduché, zaměstnavatel si musí pamatovat, že jeho zrušení nesmí vykazovat znaky diskriminace. Tvrzení o diskriminaci a uvedení okolností diskriminačního jednání musí uvádět zaměstnanec, ale důkazní břemeno nediskriminace leží na straně zaměstnavatele.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení je extrémním způsobem ukončení pracovního poměru, které by se nemělo užívat bez rozmyslu. Okamžitě zrušit pracovní poměr může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, ovšem pouze ze zákonem stanovených důvodů. Zaměstnavatelé v tom často chybují, protože se do jejich jednání zejména promítají emoce a unáhlená rozhodnutí. Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele musejí být zákonné a velmi intenzivní. Důsledky chyb zaměstnavatele v této oblasti jsou drahé.

Okamžité zrušení pracovního poměru vede ke skončení pracovního poměru okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhému účastníkovi pracovněprávního vztahu. Od výpovědi se liší především tím, že ke skončení pracovního poměru nedochází až po uplynutí určité doby od doručení právního úkonu, ale okamžitě jeho doručením. Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec provést písemně, musí v něm vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Při nedodržení uvedených náležitostí a písemné formy je okamžité zrušení neplatné.

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné, pro něho vhodné práce. Dále může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy anebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, náleží od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr jen výjimečně, a to pouze ze dvou zákonných důvodů:

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců,

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Okamžitě zrušit pracovní poměr nelze s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené ani se zaměstnankyní či zaměstnancem, pokud čerpají rodičovskou dovolenou. Z důvodů, pro něž lze zrušit pracovní poměr okamžitě, však lze i s těmito zaměstnanci rozvázat pracovní poměr výpovědí, ovšem s výjimkou u ženy na mateřské dovolené nebo pro zaměstnance v době rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, s nimiž nelze pracovní poměr z těchto důvodů zrušit ani výpovědí.

Další podmínkou pro okamžité zrušení pracovního poměru je lhůta, která platí pro zaměstnance i zaměstnavatele, a tou je subjektivní lhůta dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu pro okamžité zrušení dozvěděli, nejpozději však v objektivní lhůtě jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Hromadné propouštění

Jen na okraj zmíníme i institut hromadného propouštění, který má svá zákonná kritéria. Skutečnost, že se jedná o hromadné propouštění, znamená pro zaměstnavatele další povinnosti, jež má především vůči odborovým orgánům či radě zaměstnanců a vůči Úřadu práce. Pracovní poměr skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů od splnění povinnosti zaměstnavatele vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce, pokud ovšem zaměstnanec neprohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. To neplatí, bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele.

Příklady:

Příklad A:

Zaměstnanec nedostal výplatu za měsíc květen 2022 ve výplatním termínu zaměstnavatele. Může okamžitě zrušit se zaměstnavatelem pracovní poměr?

Nikoliv, respektive ne bez dalšího zkoumání. Výplatní termín totiž bývá obvykle dříve, než je termín splatnosti mzdy/platu podle zákona, který jej stanovuje „nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce“. Pokud zaměstnanec neobdrží celou výplatu do 15 dnů po konci následujícího kalendářního měsíce (30. 6. 2022), tj. do 15. 7. 2022, pak může nejdříve 16. 7. 2022 okamžitě zrušit se zaměstnavatelem pracovní poměr a bude mít nárok na náhradu mzdy odpovídající výpovědní době.

Příklad B:

Zaměstnavatel si sjednal se zaměstnancem v pracovní smlouvě zkušební dobu v délce trvání 3 měsíce, která má uplynout 30. 6. 2022. Zaměstnavatel zašle zaměstnanci dne 25. 6. 2022 prostřednictvím poštovního doručovatele zrušení pracovního poměru ve zkušební době, které si zaměstnanec převezme 3. 7. 2022. Bude skončení pracovního poměru platné?

Nikoliv, protože zaměstnanec obdrží zrušení pracovního poměru ve zkušební době až ve chvíli, kdy se již nebude nacházet ve zkušební době.

Příklad C:

Zaměstnavatel si sjednal se zaměstnancem v pracovní smlouvě zkušební dobu v délce trvání 3 měsíce do 30. 6. 2022. Zaměstnanec byl ve zkušební době v dočasné pracovní neschopnosti 14 dnů. Zaměstnavatel zašle zaměstnanci dne 25. 6. 2022 prostřednictvím poštovního doručovatele zrušení pracovního poměru ve zkušební době, které si zaměstnanec převezme 3. 7. 2022. Bude skončení pracovního poměru platné?

Ano, protože zkušební doba se prodlužuje o dobu překážek v práci a celodenní dovolené. Mezi překážky v práci se počítá i dočasná pracovní neschopnost a zaměstnanci se tak zkušební doba prodloužila z důvodu dočasné pracovní neschopnosti do 14. 7. 2022, proto se v době doručení zrušení pracovního poměru ve zkušební době stále nacházel ve zkušební době.

Příklad D:

Zaměstnavatel zrušil dne 15. 6. 2022 se zaměstnancem pracovní poměr ústně ve zkušební době. Je takové zrušení platné?

Nikoliv, zrušení pracovního poměru ve zkušební době je možné učinit pouze písemně a je třeba doručit jej zaměstnanci v době trvání zkušební doby.

Příklad E:

Je možné zrušit pracovní poměr ve zkušební době, když je zaměstnanec/kyně doma na ošetřování člena rodiny nebo v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance?

Pracovní poměr ve zkušební době se zaměstnancem, který aktuálně není přítomen v práci z důvodu ošetřování člena rodiny, je možné zrušit ve zkušební době i v průběhu doby, kdy ošetřuje člena rodiny.

Naopak v případě, že se daný zaměstnanec nachází v dočasné pracovní neschopnosti, není možné s ním zrušit pracovní poměr ve zkušební době v době prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.


Přihlásit