Práce v pracovním poměru nebo na dohodu

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 3/2022

V druhém dílu našeho minikurzu pracovního práva se společně podíváme, jaký je rozdíl, pokud u zaměstnavatele pracujete v pracovním poměru nebo pokud jste s ním uzavřeli dohodu o práci konané mimo pracovní poměr.

Pracovní smlouva

Pro platné uzavření pracovní smlouvy je nezbytné, aby obsahovala tzv. podstatné náležitosti:

  • Den nástupu do práce– den, kdy vzniká pracovní poměr. Tento den nemusí být dnem pracovním, a pracovní poměr tedy může začít i v den státního svátku.
  • Druh práce– udává rozsah pracovní náplně zaměstnance. V praxi se zaměstnavatel většinou snaží o co nejširší vymezení a naopak zaměstnanec o co nejužší. Zaměstnavatelé často pro tyto účely vytvářejí samostatný dokument s názvem „pracovní náplň“, který však musí být v souladu se sjednaným druhem práce.
  • Místo výkonu práce– udává rozsah, kde bude zaměstnanec vykonávat práci. Mějte se na pozoru, pokud zaměstnavatel stanoví v pracovní smlouvě místo výkonu práce příliš široce, např. Česká republika. Není to zakázáno, ovšem zaměstnavatel pak po vás může požadovat výkon práce v celém takto stanoveném území. O cestovní náhrady ale nepřijdete, protože vždy existuje buď sjednané, nebo fiktivní místo pravidelného pracoviště.

Nepovinné náležitosti pracovních smluv

Všem ujednáním pracovní smlouvy, i těm nepovinným, je nutné věnovat velkou pozornost. Co si ve svůj prospěch neujednáte v pracovní smlouvě, to později budete jen těžko dohánět. Příklady nepovinných náležitostí:

  • Zkušební doba– může být v délce max. 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců max. 6 měsíců ode dne nástupu do práce. Zároveň platí pravidlo, že zkušební doba nesmí být delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
  • Doba trvání pracovního poměru– pracovní poměr na dobu neurčitou je sjednán nejen v případě, kdy je v pracovní smlouvě uvedeno, že je pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou, ale rovněž i v případě, kdy tento údaj v pracovní smlouvě zcela chybí. Naopak doba určitá musí být v pracovní smlouvě uvedena vždy. Doba určitá může být sjednána maximálně na 3 roky s možností pouze dvojího opakování. Jedinou výjimkou pro větší počet opakování jsou vážné provozní důvody.
  • Mzda/plat– Plat je vyplácen z veřejných rozpočtů a je určován platovými tarify, které se sestavují kombinací platové třídy (zařazení podle charakteru vykonávané práce) a platového stupně (zařazení podle délky dosažené praxe). Celkem existuje 16 platových tříd a 12 platových stupňů. Zaměstnanci je plat určen platovým výměrem.

Mzda obvykle náleží zaměstnancům soukromých zaměstnavatelů. Mzda může být stanovena vnitřním předpisem, určena mzdovým výměrem nebo sjednána v pracovní smlouvě. Je-li mzda se zaměstnancem sjednána, pak ji nemůže zaměstnavatel jednostranně měnit, při změně mzdy vždy musí dojít k dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zákon zaměstnavateli ukládá, aby zajišťoval plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Především ale neznamená vždy. Někdy může být pro zaměstnavatele i pro zaměstnance výhodnější sjednat výkon práce v omezené a zjednodušené formě na základě tzv. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Existují dva druhy těchto dohod, které mohou být uzavřeny na dobu určitou i neurčitou:

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohodu o provedení práce lze uzavřít v maximálním rozsahu 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. DPP musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná, a musí v ní být uvedena doba, na kterou je uzavřena.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít, pokud rozsah práce nepřekročí v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Práce v jednotlivých týdnech může přesáhnout polovinu stanovené týdenní pracovní doby, ale průměrná doba výkonu práce za období, na něž je dohoda sjednaná, maximálně za 52 týdnů, nesmí přesáhnout tuto hranici. V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

U obou typů dohod je možné sjednat další podmínky, za nichž bude zaměstnanec vykonávat pro zaměstnavatele práci, např. odměnu nebo dovolenou u DPČ.

Skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody lze jednoduše ukončit zejména dohodou či výpovědí. V případě výpovědi, která musí být písemná, ale nemusí být odůvodněná, je dohoda zrušena uplynutím patnáctidenní výpovědní doby. Výpovědní doba přitom začíná běžet již dnem doručení výpovědi.


Přihlásit