Úrokové sazby rostou – co začít spořit?

Sdílejte

Publikováno v časopise 3/2022

Často se říká, že co se financí týče, jsou Češi konzervativní a spořivý národ. Někdy to zní jako pochvala a jindy je v takovém konstatování skryta spíše výtka, že nejsme ochotni více riskovat a investovat. Při správě peněz to znamená, že na finančním trhu sázíme častěji na produkty, u kterých máme své jisté.

Vytvoření a udržování finanční rezervy domácnosti by mělo být alfou a omegou každého rodinného či osobního rozpočtu.

Finanční rezerva by nám měla sloužit jako jistota a měla by být kdykoliv po ruce, proto jsou pro její uchovávání vhodné spořicí a nikoliv investiční produkty. Finanční instituce je nabízejí pod různými názvy, ale typově je můžeme rozdělit na dva hlavní produkty – spořicí účty a termínované vklady (někdy též nepřesně označované jako termínované účty). V lecčem se od sebe liší, ale oba u nás dlouhodobě patří k nejrozšířenějším nástrojům pro ukládání dočasně volných finančních prostředků. Jejich fungování je totiž velmi jednoduché a při výběru nám proto často stačí posoudit čtyři základní kritéria – výši úrokové sazby, typ úročení a výše případných doprovodných či sankčních poplatků.

Tato kritéria se samozřejmě mohou lišit podle toho, jak vysokou částku zvažujeme jednorázově či pravidelně odkládat stranou. Všechny aspekty spolu navzájem souvisejí a někdy je zapotřebí k nim přidat ještě posouzení dalších podmínek, které mohou být poskytovatelem služby stanoveny – typicky požadavek na vedení běžného účtu, určení minimálního zůstatku či výše vkladu anebo současné poskytování jiné služby. Při srovnávání nabídek jednotlivých institucí je tak zapotřebí vzít v úvahu všechny tyto parametry, aby se pak volba toho nejvýnosnějšího produktu neobrátila v některém z nich proti vám.

Výše finanční rezervy by měla odpovídat šestinásobku měsíčních výdajů domácnosti. Taková finanční rezerva vám umožní nejednat při nečekaném výpadku příjmů či při nenadálých výdajích pod tlakem okolností a dá vám prostor a možnost si jakékoliv další kroky dobře a v klidu rozmyslet.

Spořicí účet nebo termínovaný vklad

Úplně nejdůležitější pro rozlišení mezi spořicím účtem a termínovaným vkladem je doba, na kterou bychom si volné prostředky rádi uložili. Pokud vůbec nevíme, na jak dlouho, protože si finanční rezervu třeba teprve tvoříme, anebo máme pocit, že peníze můžeme potřebovat kdykoliv během velmi krátké doby, měli bychom se rozhlížet mezi spořicími účty. Pokud naopak víme poměrně jistě, že určitou sumu po nějakou delší dobu potřebovat nebudeme, například proto, že dostatečnou finanční rezervu již vybudovanou máme, anebo si ji chceme rozdělit mezi více typů produktů, pak je dobré podívat se na termínované vklady, které si odkládáme na určitou, předem stanovenou dobu. S touto dobou je pak ovšem nutné počítat jako s takzvanou vázací dobou, po kterou se svými úsporami nebudete moci disponovat. Protože ale jde o vaše peníze, tak si je v případě nutnosti samozřejmě vybrat můžete i před stanovenou dobou. Podmínky takového předčasného výběru pro vás však určitě výhodné nebudou. Počítejte s tím, že v takovém případě budete platit sankci za nedodržení dohody, která zpravidla odpovídá ztrátě nároku na vyplacení úroků.

Skutečnost, že u termínovaných vkladů je předem jasné, na jakou dobu bude finanční instituce vaše prostředky spravovat, se často odráží ve výši úrokové sazby a z tohoto pohledu mohou být termínované vklady oproti spořicím účtům výhodnější. Přímá úměra mezi délkou termínovaného vkladu a výší úrokové sazby, která platila v některých obdobích v minulosti, však dnes již neplatí. Naopak se zdá, že výhodnější jsou termínované vklady na kratší časová období, a v každém případě jsou zpravidla omezeny hranicí 5 let. Na delší dobu nejsou většinou termínované vklady vůbec nabízeny. Je tomu tak proto, že tento produkt nepatří mezi investice, s nimiž se běžně pracuje i na dlouhodobé bázi. Právě kvůli tomu, že spořicí produkty jsou závislé na změnách základní referenční sazby (dvoutýdenní REPO sazby) vyhlašované Českou národní bankou, dá se u nich i z pohledu finančních institucí odhadovat vždy jen krátkodobý, případně střednědobý vývojový horizont. Současný trend napovídá, že banky v poměrně krátkém výhledu očekávají opětovný pokles této sazby a tím i budoucí snížení úrokových sazeb, které nabízejí nyní.

Díky Garančnímu systému finančního trhu, který u nás funguje již od roku 1994 (původně pod označením Fond pojištění vkladů), jsou prostředky uložené na spořicích účtech i termínovaných vkladech u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen ze zákona pojištěny. Pokud by finanční instituce, u které máte uloženy prostředky, nebyla schopna plnit své závazky anebo by jí Česká národní banka odejmula licenci, máte nárok na výplatu náhrady za své vklady, a to až do výše odpovídající 100 000 euro, tedy zhruba 2,4 miliónu korun. Tento limit platí vždy pro souhrn vkladů jednoho klienta u jedné finanční instituce s tím, že v souladu s evropskou legislativou jsou stanoveny i specifické okolnosti, kdy náhrada vyplácená jednomu klientovi může být v konkrétním případě vyšší (např. pokud šlo o prostředky z prodeje nemovité věci sloužící k bydlení, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu, pojistné plnění, dědictví, jednorázové vyrovnání z penzijního připojištění nebo spoření, odstupné při propuštění ze zaměstnání či peněžitou pomoc obětem trestného činu).

Kampeličky

Banky ale nejsou jedinými subjekty, u nichž můžete spořit. Jak spořicí účty, tak termínované vklady nabízejí i družstevní záložny (označované také jako spořitelní či úvěrová družstva nebo kampeličky), kterých je u nás v současné době sedm. Jde o finanční instituce vesměs menšího rozsahu, které se zaměřují na poskytování úvěrů a přijímání vkladů pod dohledem České národní banky. Od bank se liší tím, že tyto služby mohou poskytovat jen svým členům, což může znamenat o něco vstřícnější podmínky a bližší přístup při jednání o jednotlivých produktech. Pokud tedy chcete využít jejich nabídky, musíte se stát členem a zaplatit členský vklad, jenž musí ze zákona odpovídat 10 % částky, kterou u nich chcete ukládat.

Stavební spoření

Samozřejmě je možné ukládat si peníze s jistotou i v rámci stavebního spoření. Tuto možnost u nás využívá většina dospělé populace, byť takto uspořené prostředky asi ne vždy využíváme striktně pro účely pořízení či vylepšení bydlení.

Ať již je naším cílem odkládat si tímto způsobem prostředky na budoucí nákup, stavbu či rekonstrukci nemovitosti, anebo ne, musíme počítat s tím, že vklad na stavební spoření má přísná pravidla a při jejich nedodržení ztratíme nárok na výplatu státního příspěvku. Právě ten je na stavebním spoření atraktivní, protože nám společně s úrokovou sazbou, a to i při jejích velkých poklesech, dokázal v ideálním případě zajistit zhodnocení až ve výši 4 %, nyní opět o něco vyšší. Podstatné je i to, že peníze na stavební spoření je zapotřebí odkládat po dobu minimálně 6 let a jeho výhodnost je zajištěna jen při ukládání menších částek. Při úložce 1 700 Kč za měsíc po celý rok je nejvýnosnější, zatímco při ukládání nižších anebo vyšších částek už tomu tak není.

V každém případě musíme počítat s tím, že úroky, které nám finanční instituce slibují, u žádného z těchto produktů nedostaneme v plné výši. Na jakýkoliv výnos, který získáme, se totiž vztahuje 15% daň z příjmů, která nám při výplatě úroků bude stržena.

Inflace

A teď to nejpodstatnější. Ruku v ruce s růstem cen, zvyšováním platů i některých dávek a vůbec masivním naléváním peněz do ekonomiky, jde také inflace. V prosinci loňského roku vystoupala meziroční inflace na 6,6 %, což bylo nejvíce od roku 2008. Od počátku roku inflace stále intenzivně roste a je zřejmé, že se brzy dostaneme k 10 %. Odborníci na finančním trhu to považují za krátkodobý trend, který by koncem letošního roku mohl opět začít klesat. Česká národní banka by v budoucnu inflaci ráda dostala zpět na hodnotu 2 % a snaží se stávající situaci vyvažovat právě zvyšováním úrovně úrokových sazeb.

O nárůstu inflace i zvyšování úrokových sazeb musíme vědět a brát je při svých rozhodnutích v potaz, ale jednoduchý návod na to, jak dále se svými úsporami zacházet, nám to asi nepřinese. Navíc dobře víme, že ekonomové umějí vždy pregnantně zhodnotit období minulá, ale s těmi budoucími to je občas podobné jako s předpovědí počasí.

Při uvádění konkrétní míry inflace nebo jejího postupu se uvádějí různá čísla, která nemusejí být vždy dobře srozumitelná. Pro lepší orientaci proto uvádíme i příklad:

  • Pokud řekneme, že v prosinci 2021 meziroční inflace vystoupala na 6,6 %, znamená to, že v uvedeném měsíci vzrostly ceny zboží a služeb, které spotřebovává průměrná česká domácnost, o 6,6 % v porovnání se stejným měsícem předchozího roku.

Kam s penězi?

Potřebujete si vybudovat finanční rezervu nebo chcete uchránit před inflací větší částky peněz na delší dobu? Spoříte dětem na studia nebo bydlení anebo si vyrábíte dodatečný „polštář“ na horší časy? Uvědomit si, kam svými kroky vlastně směřujete, vám pomůže vybrat si mezi produkty ten, který vám bude sloužit nejlépe.

V termínovaných vkladech ak­tuál­ně vede J&T Banka, která na šest měsíců nabízí sazbu 3,5 % p.a., na jeden rok 3,75 % a na delší dobu dokonce 4 %. Než se však vrhnete k počítači, abyste si u banky založili smlouvu online a poslali tam své úspory, měli byste vědět, že první vklad tu musí být ve výši jednoho miliónu korun českých a jakékoliv další navýšení se provádí po 100 000 Kč. Banky Creditas, Raiffeisenbank, ČSOB a Unicredit nabízejí 3 % jen při úložce na jeden rok a Expobank naopak úrokovou sazbu 2,8 %, ať už je období uložení peněz dle vašeho výběru 1 měsíc, nebo 5 let. Podmínkou je ovšem založení NEO účtu vedeného zdarma, což v dnešní době lze také provést online. Další nabídky bank za příliš nestojí a je z nich patrné, že navýšení sazeb považují spíše za krátkodobou záležitost.

Oproti tomu družstevní záložny Artesa a NEY družstvo se snaží nabídnout maximum, a proto jsou v našem přehledu jako úplně první. V každém případě nabízejí úrokovou sazbu nad 3 % a při splnění podmínek i 4 a více procent při různé době úložky. Jsou to ale právě další podmínky, které vás u těchto nabídek mohou odradit. Povinností je již výše zmiňovaný členský vklad a minimální úložka ve výši 20 000 Kč. Dále jsou nastaveny přísné sankce za předčasný výběr ve výši 1,5–2 % z vybírané částky a u NEY družstva ještě srážka úrokové sazby při měsíčním připisování úroků ve výši 0,2 %. V konečném součtu tedy nabídky družstevních záložen nevyjdou o moc lépe než ty nabízené vybranými bankami.

U spořicích účtů jasně vedou banky, nicméně většina z nich začíná nově cílit na podporu investování, a proto jsou často podmínkou lepšího úroku na spořicím účtu právě i aktuální investice v dané bance. U většiny z nich jde také jednoznačně o časově omezenou nabídku probíhající v rámci akce, která navíc zpravidla vyžaduje nový vklad nebo nové založení účtu, a v budoucnu může a nemusí být prodloužena. Jakmile skončí, dostanete se s úroky opět na absolutní minimum.

Minimální vklad, a to v poměrně vysoké výši, je stanoven jen u dvou bank – J&T Banky a Equa bank, zatímco u všech ostatních je naopak výše vkladu zhodnocovaného výhodnou sazbou omezena shora, nejčastěji částkou okolo 200 000 Kč. Nad tento limit, mimo akci nebo při nesplnění dalších podmínek, jsou úrokové sazby nastaveny vždy pouze v řádech desetinných míst, tedy tak, jako tomu bylo donedávna u všech spořicích produktů.

Při splnění podmínek a dodržení limitů tak máte šanci získat u většiny bank na spořicím účtu úročení ve výši 2,5 až 3 %, se současnou investicí pak dosáhnete u Komerční banky dokonce až na 4,5 %.

Jednoznačného vítěze ale určit nelze, protože vždy bude záležet na konkrétních parametrech, které při svém rozhodování potřebujete zvážit.

banka
produkt
sazba p.a.
min. vklad
max.vklad
úroky připisovány
další podmínky
Air Bank Spořicí účet 3 % 250 000 Kč měsíčně Nad limit jen 0,1 %, uplatňuje se pouze s běžným účtem a 5 výběry kartou za měsíc.
Artesa - spořitelní družstvo Spořicí účet Universal 1,7 % měsíčně Musíte být členem, tj. zaplatit 10 % svého vkladu jako členský poplatek.
Banka Creditas Spořicí účet + 3,6 % 350 000 Kč měsíčně Nový vklad během probíhající akce, mimo akci je základní úroková sazba 2,8 % a nad limit mimo akci to je pouze 1,8 %.
Česká spořitelna Spořicí účet 1,5 % 200 000 Kč měsíčně S Plus účtem, který je zdarma jen při využívání dalších dvou služeb, bez je to pouze 0,2 %.
Equa bank Spořicí účet MAX 1 % 500 000 Kč měsíčně pod limit pouze 0,1 %
Equa bank Spořicí účet HIT 2,5 % 200 000 Kč měsíčně s běžným účtem a 3 platbami kartou za měsíc plus aktuální investicí v hodnotě 50 000 Kč
Expobank NEO účet 3,01 % měsíčně
Fiobanka Spořicí účet FIO konto 2,5 % 200 000 Kč měsíčně nad limit jen 0,1 %
Hello Bank Hello spoření 3,1 % 200 000 Kč měsíčně
J&T Banka Clear Deal Vklad s výpovědní lhůtou 3,5 % 1 000 000 Kč čtvrtletně při výpovědní lhůtě 3 měsíce
J&T Banka Clear Deal Vklad s výpovědní lhůtou 3,25 % 1 000 000 Kč měsíčně při výpovědní lhůtě 33 dní
J&T Banka Vkladový účet 3 % 1 000 000 Kč měsíčně Pokud máte investice v hodnotě 100 000 Kč nebo již dříve vklad 1 000 000 Kč, tak stačí 100 000 Kč.
Komerční banka Spořicí konto Bonus 1,5 % 200 000 Kč měsíčně časově omezeno do 30. 6. 2022
Komerční banka Spořicí konto Bonus Invest 4 % 200 000 Kč měsíčně Musíte investovat do podílových fondů stejnou částku jakou spoříte, časově omezeno do 30. 6. 2022.
mBank Program mSpoření 2 % 100 000 Kč měsíčně nad limit jen 0,01 %, pravidelný způsob ukládání u každé platby % nebo fix
mBank mSpoření Emax plus 2 % 500 000 Kč měsíčně nad limit jen 0,01 %
Moneta Money Bank Spořicí účet spoření B 2,5 % 1 000 000 Kč měsíčně Musí být nově založen, nad limit jen 0,5 %.
Raiffeisenbank Spořicí účet XL s bonusem 3 % 150 000 Kč měsíčně při aktivním používání účtu, tj. 15 000 Kč příjem a alespoň 3 odchozí platby, jinak a nad limit pouze 0,1 %
Trinity bank Spořicí účet Výhoda + akce Dobrý klient 3,18 % 500 000 Kč měsíčně pouze s novým vkladem 300 000 Kč během probíhající akce
Trinity bank Spořicí účet Výhoda + 2,58 % měsíčně
banka
3 měsíce
6 měsíce
1 rok
3 roky
5 let
omezení vkladu
další podmínky
sankce za předčasný
výběr
NEY - spořitelní družstvo 4,4 % 4,2 % 4 % 3,4 % 3,1 % vklad nad 500 000 Kč plus členský vklad 10 %
NEY - spořitelní družstvo 4 % 3,8 % 3,6 % 3 % 3,1 % min 20 000 Kč plus členský vklad 10 % Měsíční připisování úroků vás bude stát minus 0,2 %.
Artesa - spořitelní družstvo 3,2 % 3,2 % 3,2 % 4 % 3,3 % min 20 000 Kč plus členský vklad 10 % jen s běžným účtem (i neaktivním) 1,5 % z vybírané částky
ČSOB 2 % 2,5 % 3 % 0,05 % 0,05 % 1 % z vybírané částky
Fiobanka 0,08 % 0,09 % 1,6 % 1,75 % 1,9 % min 3000 Kč, max 200 000 Kč Nad limit se sazby liší jen mírně. platná úroková sazba z vybírané částky
Unicredit 0,01 % 2,5 % 3 % 0,01 % 0,01 %
J&T Banka 3,25 % 3,5 % 3,75 % 4 % 4 % vklad 1 000 000 Kč, každý další minimálně po 100 000 Kč
Banka Creditas 3 % 2,5 % 2 % min 5000 Kč 2 % z vybírané částky
Raifeisenbank 3 % 2 % min 10 000 Kč Pro bližší informace je zapotřebí kontaktovat banku.
Expobank 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % jen společně s NEO účtem
Komerční banka 1,5 % 2 % min 5000 Kč, max 1 000 000 Kč nad limit individuální nabídky
Všechny sazby jsou uvedeny jako p.a. a platí pro české koruny.


Přihlásit