Povinné ručení a havarijní pojištění

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2022

Vlastnictví automobilu nepřináší pouze radosti z časové a mobilní nezávislosti, ale také starosti technické a administrativní povahy. Tím druhým jmenovaným máme na mysli především povinnost sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pro které se vžil název povinné ručení. Jde o nutnost, bez které není dovoleno účastnit se silničního provozu. K čemu přesně povinné ručení slouží a čím se odlišuje, případně prolíná s havarijním pojištěním?

Ačkoliv je v České republice téměř devět miliónů registrovaných vozidel, ne všem motoristům je dobře znám rozdíl mezi dvěma základními pojistnými produkty motoristického světa – tedy povinným ručením a havarijním pojištěním. Čím se od sebe odlišují? Povinné ručení poskytuje pojistnou ochranu pro případ, kdy vozidlem způsobíte jiné osobě újmu na zdraví nebo majetku – jednoduše řečeno, prostředky z něj nikdy nejsou (ve své ryzí podobě) určeny vám, nýbrž osobě, které škodu způsobíte. Opačně je tomu pak u havarijního pojištění, kdy chráníte sami sebe – plnění z něj je vždy určeno pro vás, respektive pro případy, kdy došlo ke škodě na vašem vozidle, a to bez ohledu na to, kdo je viníkem.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

O povinném ručení se dá jednoznačně říct, že na českém pojistném trhu zaujímá takřka výsostné postavení. To je dáno nejen stále rostoucí poptávkou v důsledku nepřetržitého trendu nárůstu počtu vozidel, ale také jeho legislativním rámcem. Na rozdíl od svých produktových „sourozenců“ je totiž jeho sjednání stanoveno pro určitý segment pojistníků zákonem. A proč právě povinné ručení?

Provoz vozidla je odjakživa spjatý s existencí rizika způsobení újmy na zdraví nebo majetku jiných osob a se spory o následné odškodnění viníkem nehody. Aby se tedy předešlo situaci, kdy poškozená strana zůstane z nejrůznějších důvodů bez náhrady škody uhrazené viníkem, rozhodli zákonodárci již před více než osmdesáti lety o zařazení tohoto produktu do kategorie povinných pojištění. Postupem času se jeho podoba z pohledu práva ještě několikrát proměňovala, a to až do roku 2000, kdy byl u povinného ručení definitivně zvolen model povinně smluvního pojištění, což znamená, že povinnost sjednání pojistné smlouvy je pro vlastníka vozidla stanovena zákonem.

Je-li něco povinné, zajímá povinovaného především cena. A u povinného ručení tomu není jinak. Co všechno ovlivňuje, kolik za svého plechového miláčka na pojištění zaplatíte? Výše pojistného se u povinného ručení stanovuje především na základě tří hlavních kritérií, jimiž jsou věk řidiče, způsob užívání vozidla a objem i výkon motoru. Doplňkovými faktory pak bývají stáří automobilu, jeho výbava bezpečnostními prvky, počet pojistných událostí u předchozích pojistitelů nebo místo bydliště pojistníka, kde bude daný vůz využíván. V průběhu trvání pojistné smlouvy pak sazbu pojistného nejvíce ovlivní škodní průběh – tedy skutečnost, zda jste v uplynulém období zavinili nějakou dopravní nehodu. Při jejich časté frekvenci je pojišťovna oprávněna vám cenu pojistného navýšit, beznehodové řidiče naopak odměňuje jeho snížením, a to i na úroveň 40 až 50 % původní hodnoty.

Tento popis kalkulace pojistného je spojen s klasickou cenotvorbou, odpovídající spíše konzervativněji založeným poskytovatelům pojištění. Není tomu však tak dávno, co se na trhu objevila doslova revoluční novinka se zcela jinou metodou tarifikace. U té je nejvýznamnějším faktorem počet ujetých kilometrů za dané období – výpočet totiž vychází z předpokladu, že čím méně řidič jezdí, tím je menší riziko vzniku nehody, a tím nižší tedy platí pojistné.

K této zcela nové cenové politice se z počátku pojišťovny stavěly velice skepticky, avšak počet takových, které svůj výpočet ceny povinného ručení na tomto přístupu již založily či jej alespoň zvažují, pozvolna stoupá. To je v každém případě pozitivní zpráva pro ty motoristy, kteří více parkují, než jezdí – těm se totiž tento alternativní přístup stanovování pojistného skutečně vyplatí.

Havarijní pojištění

Druhým stěžejním produktem kryjícím škody vzniklé na vozidlech je již avizované havarijní pojištění. Na rozdíl od povinného ručení je pojištěním dobrovolným a jeho účelem je náhrada škody na vlastním vozidle. Jaká tedy bývají nejčastěji krytá rizika, s nimiž se můžete u většiny nabídek setkat? Z těch obvyklých lze zmínit například:

  • náraz, střet a pád vozidla (souhrnně označováno pojmem „havárie“),
  • živelní události (přesný výčet bývá uveden v pojistných podmínkách, nejčastěji zahrnují riziko vichřice, krupobití, úderu blesku, sesuvu půdy, povodně, záplavy, výbuchu, pádu stromu a dalších následků přírodních fyzikálních sil),
  • odcizení vozidla jako celku nebo jeho vnějších částí,
  • vandalismus,
  • střet se zvěří či poškození zvěří.

Tuto základní variantu pojišťovny obohacují o širokou škálu nejrůznějších připojištění. Setkat se můžete například s nabídkou úrazového pojištění, pojištění čelního skla, zavazadel či dětských autosedaček. Než však nadšeně zatrhnete všechny kolonky doplňkových služeb, zamyslete se nad tím, zda už nějakou položku nemáte sjednanou v rámci jiného produktu – například následky úrazu obvykle bývají kryty v životním pojištění s úrazovou složkou.

A jak se u havarijního pojištění stanovuje výše pojistného? Cenu této pojistné ochrany ovlivňuje vícero faktorů, přičemž mnoho z nich je nám známo již od povinného ručení. Které to jsou? Kromě pojistné částky se na stanoveném pojistném podepíše především váš dosavadní škodní průběh, protože i u tohoto produktu se uplatňuje takzvaný bonus a malus systém.

Dále hraje významnou roli věk řidiče, bydliště pojistníka a technické parametry vozidla, od objemu a výkonu motoru až po provedení a barvu karosérie. Běžná bývá také spoluúčast, u níž platí nepřímá úměra – čím více se zúčastníte úhrady případné škody, tím méně peněz odvedete na pojistném.

Pojistnou smlouvu havarijního pojištění také nezapomínejte pravidelně aktualizovat. Nevyzve-li vás k tomuto kroku příslušná pojišťovna sama, přibližně jednou za rok si najděte čas a navštivte ji – hodnota vozidla v čase klesá, a je tedy neúsporné, abyste pojištění zbytečně přepláceli.


Přihlásit