Předvánoční půjčku? Raději ne!

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2021

Adventní čas je krásným obdobím oplývajícím specifickým kouzlem, avšak pro spotřebitele, kteří mají hlouběji do kapsy, také bývá dobou stresu a starostí. Kde vzít peníze na všechny předvánoční přípravy a zvláště pak na dárky pod stromeček? Odpověď na to zejména v letošním roce nejspíše nebude jednoduchá. Přesto pevně doufáme, že se do vaší mysli potají nevkrádá myšlenka pokrytí dárků a dalších souvisejících nákladů prostřednictvím předvánoční půjčky.

Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů obecně mívají, řekněme, dvě hlavní sezóny v roce. První je období začátku léta, kdy si lidé půjčují prostředky na dovolenou, druhou „žní“ je pro ně potom právě čas adventu. Spotřebitelé totiž často podléhají psychologickému nátlaku obchodníků, kteří se snaží v zákaznících vyvolat podvědomý pocit, že na hlavní svátky v roce musejí nutně své blízké obdarovat co největším počtem hodnotných prezentů. V případě, že na jejich pořízení nemají aktuálně dostatek disponibilních prostředků, ochotně přijímají nabídky zboží na splátky s falešným přesvědčením, že život na dluh je vlastně v pořádku. Zamysleli jste se však někdy nad tím, o kolik posléze takové zboží či vypůjčenou výši klasického komerčního úvěru vlastně přeplatíte?

Uzavřeli jste úvěrovou smlouvu a chcete si zkontrolovat v ní uvedené číselné údaje? K ověření můžete využít úvěrové kalkulačkyna našich webových stránkách. K dispozici vám jsou na www.dtest.cz/kalkulacky.

Ach, ty sazby...

Když jsme zpracovávali porovnání nabídek úvěrů v předcházejících letech, největší změnou v této oblasti byla nová podoba zákona o spotřebitelském úvěru. Ta vešla v účinnost 1. prosince 2016 a po dobu následujících pěti let nedoznal trh s úvěrovými produkty větších změn. To se však podstatně změnilo s letošním podzimem, kdy Česká národní banka (ČNB) začala postupně navyšovat základní úrokové sazby. Tato instituce, coby banka centrální, sice úvěry koncovým spotřebitelům přímo neposkytuje, ale de facto udává směr vývoje komerčních sazeb na celém finančním trhu. Jak spolu tyto veličiny souvisejí a jak se projeví na výši celkové dlužné částky?

Princip úroku je vám určitě důvěrně známý. Jeho zjednodušená definice jej formuluje jako odměnu věřiteli za odloženou spotřebu – za to, že peníze půjčí dlužníkovi a nemůže z nich mít momentální užitek. Pozice věřitele a dlužníka přitom mohou být jakékoliv – u spořicích produktů je v roli věřitele spotřebitel (střadatel), jenž půjčuje prostředky bance v roli dlužníka, zatímco u produktů úvěrových jsou pozice dány opačně – banka je věřitelem a spotřebitel naopak dlužníkem.

Úroková sazba, tedy procentní vyjádření, určující kolik z půjčené částky musí dlužník věřiteli zaplatit navíc, pak určuje cenu samotných peněz. Potřebuje-li s jejich hodnotou v ekonomice jakkoliv pohnout centrální banka, činí tak právě prostřednictvím zvýšení či snížení tří základních typů úrokových sazeb (viz box na sousední straně). K opakovanému současnému zvyšování přistoupila ČNB z důvodu vysoké míry inflace. Jaký je tedy vztah mezi úrokovou sazbou a inflací, již víme. Jakým způsobem ale zvýšení sazby na straně centrální banky ovlivní ceny půjček a úvěrů?

Pokud o uvázání se k nějakému typu úvěru v současnosti uvažujete, pak vás zcela jistě nepotěšíme. Zvyšování základních úrokových sazeb na straně ČNB je ruku v ruce doprovázeno zvyšováním úrokových sazeb pro koncové spotřebitele. Komerční úvěry, ať již poskytované bankovními, či nebankovními společnostmi, tak jednoznačně podraží. Zvýšení sazeb u úvěrových produktů sice zpravidla neprobíhá ze dne na den (obvyklou dobou bývají přibližně dva měsíce), nicméně skutečnost, že si za život na dluh budoucí (a v mnoha případech i současní) dlužníci výrazněji připlatí, je s ohledem na zmíněnou ekonomickou zákonitost nevyhnutelná.

Typy úrokových sazeb

Obecně rozeznáváme tři typy základních úrokových sazeb České národní banky:

  •  Repo sazba(dvoutýdenní „2T“ repo sazba) – je zásadním nástrojem regulace množství peněz v oběhu. Jedná se v podstatě o úrok, za který ČNB přijímá od komerčních bank volné peněžní prostředky a vydává proti nim cenné papíry s předem sjednanou lhůtou. Ve dvoutýdenních intervalech ji stanovuje bankovní rada ČNB.
  •  Diskontní sazba– je úrokovou mírou v případě, kdy se banky rozhodnou využít možnosti přes noc uložit u ČNB bez zajištění své přebytečné finanční prostředky.
  •  Lombardní sazba– procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze (tedy ČNB poskytne prostředky komerčním bankám). V praxi se však tato možnost příliš často nevyužívá.

Z uvedených sazeb je pro trh úvěrových i spořicích produktů jednoznačně nejvýznamnější sazba uvedená jako první, tedy dvoutýdenní repo sazba. Ačkoliv se tato hodnota týká primárně mezibankovního trhu, dopad na komerční úrokové sazby ve vztahu banky a spotřebitele bezesporu má. Právě její zvýšení totiž znamená zvýšení ceny peněz obecně, což následně vede k růstu sazeb u všech bankovních produktů.

Spotřebitelský úvěr v kostce

V úrokových sazbách máme jasno, pojďme si tedy přiblížit samotný akt zápůjčky peněžních zdrojů. Spotřebitelským úvěrem se označuje dočasné zapůjčení finančních prostředků úvěrovou společností spotřebiteli na nepodnikatelské účely. Kdo všechno přitom může být v roli úvěrové společnosti? V pozici věřitele nemusí vždy obligátně figurovat pouze banka, může jít například i o nebankovní společnost nebo družstevní záložnu.

Aby se vaše konto navýšilo o kýženou (avšak pouze zapůjčenou) finanční částku, je potřeba splnit předem dané náležitosti. Tou hlavní je především uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. U té je podstatné mít na vědomí, že musí mít vždy písemnou podobu, která slouží coby stvrzení poskytnutí odložené platby či peněžité zápůjčky mezi oběma smluvními stranami. Přesný výčet všech náležitostí, které daná písemnost musí obsahovat, upravuje zákon o spotřebitelském úvěru. Co například v takovém dokumentu nesmí chybět? Smlouva o spotřebitelském úvěru musí (mimo jiné) vždy obsahovat následující položky:

  •  přesné identifikační údaje zúčastněných stran,
  •  informace o předmětné finanční službě: celkovou výši úvěru, úrokovou sazbu, RPSN (včetně jejího výpočtu), výši, počet a četnost splátek a také celkovou dobu trvání úvěru,
  •  informace o právu na předčasné splacení úvěru, a to včetně případné náhrady nákladů s ním spojených,
  •  informace o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy.

Společně se smlouvou vám úvěrová společnost poskytne také formulář evropského standardizovaného informačního přehledu, který plní funkci informační povinnosti a v němž bývají parametry úvěrového produktu zpracovány přehledněji než ve smlouvě.

K údajům v úvěrové smlouvě i ve zmíněném formuláři patří neodmyslitelně zkratka RPSN. Její plné znění, tedy roční procentní sazba nákladů, je již téměř notoricky známé, avšak ne všichni dokážou vysvětlit její význam v praxi. RPSN značí částku, kterou musí spotřebitel v souvislosti s úvěrem za období jednoho roku zaplatit. Má vyšší výpovědní hodnotu než klasická úroková sazba, neboť kromě odměny věřiteli zahrnuje také všechny další související náklady (například poplatek za uzavření smlouvy, správu úvěru či vedení úvěrového účtu). Výhodnost jakéhokoliv úvěrového produktu je tak třeba vždy posuzovat nikoliv podle lákavě nízké úrokové sazby, nýbrž právě podle této komplexně pojaté roční procentní sazby nákladů.

Je to půjčka, nebo není?

Právní norma upravující oblast spotřebitelských úvěrů poskytuje poměrně široký prostor pro jejich názvosloví. Co tím máme na mysli? Na trhu existuje několik typů finančních služeb, které svou podstatou spotřebitelskému úvěru odpovídají, ale užívá se pro ně jiný název. Zájemci o tyto produkty pak mnohdy ani nevědí, že se jejich pořízením či uzavřením vlastně stávají klasickými dlužníky. S kterými specifickými formami typické „půjčky“, jež jsou podle legislativního zařazení spotřebitelským úvěrem, se v praxi můžeme setkat?

 Prodej na splátky– tušili jste, že když si kupujete na splátky například televizi, tak si ve skutečnosti „berete půjčku“? Prodej zboží na splátky (tedy rozložení úhrady jeho pořizovací ceny do delšího časového období) je totiž takzvaným spotřebitelským úvěrem vázaným. To znamená, že je určený k financování výhradně daného zboží či služby. Matoucí na tomto typu půjčky může být skutečnost, že úvěrová smlouva se obvykle uzavírá přímo u obchodníka v místě prodeje, avšak pozor – ten je pouhým zprostředkovatelem. Vaší smluvní protistranou (tedy poskytovatelem) je vždy některá z úvěrových společností.

 Kontokorent– určitě znáte u svého běžného účtu onu příjemnou nabídku, která vám dovoluje po vyčerpání vlastních prostředků „jít na účtu do minusu“. Ovšem i tato služba, umožňující přečerpání finančních prostředků nad rámec zůstatku na vašem účtu, je vlastně spotřebitelským úvěrem. Výhodou této formy je její okamžitá dostupnost a možnost opakovaného čerpání, nevýhodou naopak vyšší úroková sazba a přidružené poplatky (například z nevyužité částky sjednaného přečerpání).

 Kreditní karta– přestože ji s oblibou využívá značný počet bankovních klientů, mnozí z nich nevědí, že jejím pořízením si v podstatě sjednali spotřebitelský úvěr. Kreditní karta sice slouží jako nástroj úhrady zboží a služeb, nicméně se jedná o kombinaci platebního prostředku a revolvingového úvěru. To je typ úvěru, který může být zároveň splácen i nadále čerpán. U této specifické varianty úvěru sice může být úroková sazba skutečně výhodná, předpokladem k takové úspoře je však důsledné dodržování termínů pro vrácení zapůjčených prostředků.

K tématu spotřebitelských úvěrů si závěrem neodpustíme jedno důrazné doporučení: nacházíte-li se v situaci, kdy si určitou formu půjčky skutečně nezbytně vzít musíte, pak z půjčených prostředků alespoň financujte takové zboží či služby, které budete déle spotřebovávat než splácet.

Kolik vás bude úvěr stát?                    

Modelový příklad spotřebitelského úvěru u vybraných bankovních a nebankovních společností: výše úvěru (půjčená částka) činí 20 000 korun, doba splácení je jeden rok (pokud společnost tento časový úsek neumožňuje, volíme nejpodobnější z nabídky), spotřebitelský úvěr není zajištěn ručením a nejsou k němu uzavřeny doplňkové služby (třeba pojištění schopnosti splácet).

banka
název produktu
doba splácení
roční úroková
sazba
RPSN
měsíční splátka
celková výše
vrácené částky
Air Bank Půjčka 1 rok 5,90% 6,07% 1750 Kč 20 616 Kč
Česká spořitelna Půjčka 1 rok 11,49% 12,30% 1786 Kč 21 423 Kč
ČSOB Půjčka na cokoliv 1 rok 5,90% neuvedeno 1721 Kč neuvedeno
Equa bank Minutová půjčka 1 rok 9,90% 10,40% 1758 Kč 21 096 Kč
Komerční banka Osobní půjčka 1 rok 9,90% 10,40% 1910 Kč 21 168 Kč
mBank mPůjčka Plus 1 rok 9,90% 10,36% 1757 Kč 21 089 Kč
MONETA Money Bank Osobní Expres půjčka 2 roky 5,90% 6,10% 886 Kč 21 252 Kč
Raiffeisenbank Rychlá půjčka 1 rok 9,99% 10,63% 1777 Kč 21 108 Kč
UniCredit Bank PRESTO Půjčka 1 rok 9,39% 9,85% 1753 Kč 21 036 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 20. listopadu 2021 a jsou čerpány z webových stránek jednotlivých subjektů. Přehled nezohledňuje veškeré faktory ovlivňující koncovou výši vrácené částky či individuální nastavení dané finanční služby – pro získání podrobných informací o detailu nabídky je třeba vždy prostudovat související obchodní podmínky nebo kontaktovat příslušnou společnost.
nebankovní společnost
název produktu
doba splácení
roční úroková
sazba
RPSN
měsíční splátka
celková výše
vrácené částky
COFIDIS Půjčka pro jednotlivce 3 roky 5 měsíců 28,00 % 28,00 % 740 Kč 29 674 Kč
Credit Easy Easy půjčka nejnižší možná výše úvěru u této společnosti je 30 000 Kč
Fair Credit Půjčka na účet 1 rok 39,96 % 86,53 % 2299 Kč 27 588 Kč
Home Credit Flexibilní půjčka 1 rok 1 měsíc 15,88 % 17,08 % 1800 Kč 21 770 Kč
Provident Financial Půjčka Provident 1 rok 3 měsíce 26,00 % 42,67 % 1676 Kč 25 140 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 20. listopadu 2021 a jsou čerpány z webových stránek jednotlivých subjektů. Přehled nezohledňuje veškeré faktory ovlivňující koncovou výši vrácené částky či individuální nastavení dané finanční služby – pro získání podrobných informací o detailu nabídky je třeba vždy prostudovat související obchodní podmínky nebo kontaktovat příslušnou společnost.


Přihlásit