Jak testujeme kmíny celé

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • silice: 30 %
  • fyzikálně-chemické par.: 25 %
  • senzorické hodnocení: 20 %
  • mikrobiologické vyšetření: 10 %
  • nežádoucí látky: 15 %

Objem silic obsažených v sušině kmínu byl zjištěn volumetricky.

Při zkouškách fyzikálně chemických parametrů byl sledován obsah vlastních organických příměsí, cizích organických příměsí a anorganických příměsí. Každý druh byl stanoven zvlášť gravimetricky.

Vlhkost kmínu neboli obsah vody v něm laboratoř zjišťovala volumetricky. Obsah popela po spálení byl stanoven gravimetricky.

Senzorické hodnocení pomocí školní stupnice známkovalo vzhled, barvu, vůni a chuť kmínu. Sledovalo se přitom, zda kmín vyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou č. 398/2016 Sb.

Mikrobiologické vyšetření pomocí kultivačních metod podle příslušných ČSN sledovalo přítomnost bakterií Clostridium perfringens (ČSN EN ISO 7937) a Escherichia coli (ČSN ISO 16649-2), koagulázopozitivních stafylokoků (ČSN EN ISO 6888-1) a bakterie Salmonella (ČSN EN ISO 6579-1).

Zkoušky nežádoucích látek sestávaly z měření obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 prostřednictvím kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí. Druhou částí byl screening zhruba 500 reziduí pesticidů očekávatelných v koření. Ke screeningu byly využity metody plynové a kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Přihlásit