Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • ergonomické vlastnosti: 35 %
  • odolnost: 25 %
  • bezpečnost: 10 %
  • potah: 10 %
  • manipulace: 10 %
  • deklarace: 10 %
  • zdraví a šetrnost k přírodě: 0 %

Ergonomické vlastnosti

Všechny matrace jsou umístěny na pevnou podložku. Za pomoci realistických figurín jsou odborníky posuzovány ergonomické vlastnosti matrace v případě kojenců a batolat ležících na zádech. Na celkové známce za tuto skupinu zkoušek se podílí rovněž komfort, který matrace dítěti poskytuje. Roli hraje hloubka promáčknutí a také zvuky, které matrace vydává, když se dítě převaluje.

Odolnost

Test nazvaný jednoduše zkouška odolnosti se řídí normou DIN EN 1957: 2013. Po povrchu matrace je celkem 15 000krát přejížděno zkušebním válcem, který působí silou 400 N. Následně jsou zkontrolovány případné změny v tvrdosti a výšce.

Ve specializované klimatické komoře je testován vliv vlhkosti a teploty na základní vlastnosti jednotlivých výrobků. Matrace je nejprve uchovávána po dobu 24 hodin v místnosti o teplotě vzduchu 37 °C a relativní vlhkosti 80 %. Následně je 16 hodin podrobena zatížení rovnajícímu se 500 N. Odborníci dvakrát kontrolují výšku, tvrdost a pružnost matrace – nejprve okamžitě po testu, podruhé po uplynutí jednoho dne.

Bezpečnost

Bezpečnostní požadavky se inspirují normou DIN EN 16890: 2017-08. Laboratoř zkoumá veškeré otvory a mezery a zjišťuje, zda nepředstavují nebezpečí pro uvíznutí prstíků, zaklesnutí končetin či zda nemůže dojít ke škrcení.

Zkouška zjišťující nebezpečí vnějšího ucpání dýchacích cest kontroluje, zda je vzhledem ke struktuře a konstrukci matrace možné vyloučit riziko případného současného ucpání úst a nosu dítěte zvnějšku. Nezapomíná se ani na nebezpečí vnitřního ucpání dýchacích cest. Odborníci zjišťují, zda nemůže dojít k zadušení v důsledku spolknutí malých částí, jako jsou kousky náplně či jezdec ze zdrhovadla.

Potah

U potahu je posuzována kvalita zpracování, absorpce vlhkosti (a zda na potahu nezůstávají skvrny) a rovněž pratelnost. V rámci zkoušky pratelnosti je například pozorováno, zda nedochází ke srážení potahu.

Manipulace

Tři experti posuzují, jak snadno lze matraci přenášet a otáčet.

Deklarace

Kontrolována jsou tvrzení výrobce o vlastnostech matrace. Zjišťují se informace o materiálu, tvrdosti a struktuře matrace. Ověřují se rovněž reklamní tvrzení, například o blahodárnosti pro zdraví a životní prostředí. Podle požadavků normy DIN EN 16890: 2017-08 je hodnocena přítomnost povinných označení.

Zdraví a šetrnost k životnímu prostředí

24 hodin a 28 dní po vyjmutí matrace z obalu je měřen obsah škodlivých těkavých organických látek ve vzduchu. Ve stejnou dobu osm dobrovolníků hodnotí případnou přítomnost zápachu. Součástí zkoušky jsou také chemické testy – potah i vnitřek matrace jsou analyzovány na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků, pesticidů, ftalátů, zpomalovačů hoření, organocínových a organohalogenových sloučenin. V neposlední řadě je zjišťováno, zda je od sebe možné oddělit jednotlivé části matrace pro snadnější třídění.

Limity hodnocení

Vzhledem k tomu, že jde o výrobky určené pro děti, je na většinu zkoušek aplikován limit – to znamená, že špatný výsledek v dané zkoušce znemožní výrobku získat pozitivní celkové hodnocení. Nejpřísnější limity platily pro zkoušky bezpečnosti.

Přihlásit