Jak se chovat v přírodě

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2021

Výlety do lesa, do hor či k rybníku jsou v našich končinách oblíbenou kratochvílí. Aby se však naše přírodní bohatství uchovalo pro další generace, řídí se pobyt v přírodě řadou pravidel. Za jejich porušení vám může být uložena pokuta, v krajním případě by se mohlo jednat i o trestný čin. Která omezení platí pro pohyb v přírodě? Jak je to se sběrem lesních plodů? Kde je možné rozdělávat oheň a jak je to s tábořením?

Turisté vítáni

V naší krajině platí volný pohyb bez ohledu na to, kdo vlastní půdu, po které kráčíte. Existuje však řada omezení vyplývajících z nutnosti chránit určité oblasti. Není tedy možné pohybovat se mimo vyznačené stezky a pěšiny v chráněných oblastech či vstupovat na vyznačená místa. Stejně tak nelze průchodem zasahovat do práv tamních obyvatelů, tedy chovat se kromě jiného hlučně nebo jiným obtěžujícím způsobem. Průchodem přes cizí pozemek nesmí dojít ani k poškození majetku či zdraví.

Nemůžete volně vstupovat na stavební pozemky, dvory, chmelnice a pozemky určené k faremnímu chovu zvířat. V době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy, nebo při pastvě dobytka nesmíte procházet přes ornou půdu, louky a pastviny. V případech, kdy zákaz pohybu neplatí, je vlastník či nájemce povinen zajistit volný průchod přes svůj pozemek, v případě jeho oplocení například zřízením otevíratelné branky.

Rozdělání ohně, přespání či táboření

Podmínky pro chování v přírodě stanovují zákony, návštěvní řády parků a rezervací či případně opatření obecné povahy. V lesích je zakázáno rušit klid a ticho, znečišťovat je odpady a odpadky nebo provádět terénní úpravy a stavby. Nesmíte v nich jezdit a parkovat motorovými vozidly. Mimo lesní cesty a vyznačené trasy se nelze ani pohybovat na kole, koni, lyžích či saních. Právní předpisy rovněž stanovují ochranu rostlin a živočichů tak, aby nedošlo k zániku jednotlivých druhů. Úplný zákaz trhání či vykopávání platí pro zvláště chráněné rostliny. Obdobně nemohou být usmrcováni či odchytáváni zvláště chránění živočichové.

V lese se dále nesmí kouřit a odhazovat hořící či doutnající předměty. Kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně nelze mimo vyhrazená místa. Rozdělávat či udržovat otevřené ohně je zakázáno až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. V chráněných územích není povoleno tábořit mimo vyhrazená místa. Stejný zákaz platí i pro táboření v lesích. Táboření na určitých místech mohou zakazovat také obecní předpisy.

Jiná situace nastává u přenocování. Přespávat můžete tam, kde to není výslovně zakázáno. Rozdíl spočívá v tom, že při nocování v lese si nesmíte například postavit stan či připravit jídlo. Zjednodušeně řečeno, po přespání po vás má zůstat nejvýše zválená tráva. Přespíte-li na jednom místě více nocí, už by se jednalo o táboření.

Sběr lesních plodin

Ve státních, ale i soukromých lesích lze sbírat pro vlastní potřebu lesní plody (s výjimkou chráněných druhů) a na zemi ležící suchou klest. Mezi lesní plody se počítají i houby, takže je můžete sbírat jen pro vlastní potřebu. Odpovídající množství však není nikde výslovně uvedeno. Sběr není možný na místech, kam nesmíte vstupovat, a také nesmí být prováděn způsobem, který by poškozoval les. U borůvek tedy není přípustné, abyste je sbírali hřebeny, neboť ty mohou poškodit rostliny. Že si nemůžete z lesa odnést vánoční stromeček, je obecně známé, ovšem odnášet je zakázáno i semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, stromy a keře. Sbírat nemůžete ani semena lesních dřevin, jmelí a jemu podobný ochmet.

Lesní stráž

Dohled nad dodržováním povinností při pobytu v lese provádí lesní stráž či stráž přírody, jedná-li se o chráněná území. V honitbách se lze setkat s mysliveckou stráží. Ta má kromě jiného i oprávnění k usmrcení psa, který není ovládán svým majitelem a nachází se ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližší nemovitosti, respektive jejího oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební psy.

Stráže mohou uložit na místě blokovou pokutu. Tu může udělit i obecní úřad. Dozorovým orgánem v této oblasti je také Česká inspekce životního prostředí. Nejzávažnější porušení mohou být posouzena jako trestné činy poškození lesa, poškození a ohrožení lesního prostředí, poškození vodního zdroje, neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami nebo poškození chráněných částí přírody či pytláctví.


Přihlásit