Jak odolat nástrahám energošmejdů

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2022 Obsah listopadového dTestu

Publikováno v časopise 3/2021

Naše spotřebitelská poradna dlouhodobě zaznamenává vysoké počty stížností na takzvané energetické šmejdy. I v současné době ovlivněné pandemií onemocnění covid-19 byste si měli dávat pozor na mile se usmívající podomní obchodníky, kteří vám prezentují, jak snadno můžete ušetřit na platbách za spotřebované energie. Výhodná nabídka totiž za nikým nepřijde sama, ale je třeba ji aktivně vyhledat.

Různé praktiky, různá úskalí

Podomní prodejci si ve způsobech nezadají s pořadateli předváděcích akcí. Zneužívají nezkušenosti a důvěřivosti především starších lidí. Často uvádějí lživé informace. Třeba se představují jako zástupci stávajícího dodavatele energií, distributora, Energetického regulačního úřadu či městského a obecního úřadu. Jinou záminkou k návštěvě je kontrola vyúčtování. Jakmile vyúčtování předložíte, spočítají vám úsporu, které dosáhnete, pokud s nimi uzavřete novou smlouvu. Naučte se tedy nezvané návštěvy razantně odmítat.

Dalším častým trikem je podstrčení smlouvy o dodávkách energií k podpisu, přičemž podomní prodejce listinu vydává za neškodné potvrzení o své návštěvě nebo o převzetí několika roušek. Smlouva se může vyklubat i z dokumentu prezentovaného jako nezávazná nabídka. Není tedy dobré cokoliv podomnímu obchodníkovi podepisovat.

Zvláštní pozornost zaslouží také podomní nabízení účasti v energetických aukcích. Jejich podstatou je podpis přihlášky do aukce, v níž má být vybrán nejvýhodnější dodavatel energií. Aukce se však často nekoná. Podomní prodejce za vás jakožto zprostředkovatel uzavře na základě plné moci smlouvu o dodávkách energií. Odstoupíte-li od takové smlouvy či ji vypovíte, bude vám naúčtována smluvní pokuta.

Jak se můžete bránit

Pokud byste nabídce podom­ního obchodníka neodolali a podepsali mu smlouvu, nevzdávejte se. Občanský zákoník umožňuje od takto uzavřených smluv odstoupit bez udání důvodu a bez peněžité sankce. Důvodem je právě okamžik překvapení a nemožnost si nabídku pořádně rozmyslet. Energetický zákon jde ještě dále, když vedle odstoupení upravuje i možnost výpovědi takové smlouvy. Od smlouvy o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji tak můžete odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření či ji vypovědět, a to až do uplynutí 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy. Lhůty se dále prodlužují, jestliže jste nebyli s právem na odstoupení či výpověď ze strany obchodníka seznámeni, a to o dobu, po kterou jste nebyli o takovém právu poučeni, maximálně však o jeden rok. Stejné právo máte i v případě, že smlouvu o dodávkách energií uzavřete prostřednictvím telefonu či internetu.

Nepoctiví podomní obchodníci se však snaží právo na odstoupení či výpověď smlouvy obejít právě tím, že s vámi nesjednají přímo smlouvu o dodávkách energií, nýbrž vám předloží k podpisu přihlášku do energetické aukce. Na jejím základě pak za vás s dodavatelem uzavřou smlouvu o dodávkách energií. A pro tu již neplatí, že byla dojednána při podomním prodeji. Ve lhůtě 14 dní však můžete odstoupit od přihlášky do energetické aukce podepsané s podomním prodejcem u vás doma. Nestihnete-li to, je možné ještě odvolat plnou moc, která je v přihlášce obsažena. Odstoupení od smlouvy či odvolání plné moci zašlete přinejmenším e-mailem, nejlépe však doporučeným dopisem s dodejkou, abyste tento krok mohli později doložit.

Současně můžete zpochybnit celý aukční model, jelikož se zpravidla žádná aukce nekoná. Namítněte, že jste nebyli řádně seznámeni se všemi podmínkami, že smluvní pokuta byla napsána velmi malým a nečitelným písmem či nesrozumitelným způsobem a že účast v aukci měla být nezávazná a bezplatná. Zmínit lze i zakázané agresivní obchodní praktiky, pokud na vás podomní obchodník vyvíjel nátlak.

Na obzoru novela energetického zákona

Na praktiky energetických šmejdů reaguje novela energetického zákona, kterou právě projednává Poslanecká sněmovna. Novela se nejvíce vypořádává se zprostředkovateli dodávek energií, jelikož formu zprostředkování právě podomní obchodníci využívají nejčastěji. Zprostředkovatelé by podle ní měli podléhat kontrole Energetického regulačního úřadu, od kterého budou mít licenci.

To by mělo vyřešit letitý problém, kdy zprostředkovatelé spadají pod kontrolu České obchodní inspekce a dodavatelé energií pod kontrolu Energetického regulačního úřadu. To mate spotřebitele, kteří mnohdy nevědí, na koho se v případě problému obrátit.

Novela zákona obsahuje také ustanovení, podle kterých by spotřebitel mohl kdykoliv bez sankce vypovědět přihlášku do aukce a odvolat plnou moc k uzavření nové smlouvy o dodávkách energií. Smlouvu uzavřenou zprostředkovatelem by pak mohl spotřebitel vypovědět bez sankce kdykoliv do 15. dne po zahájení dodávky novým dodavatelem.


Přihlásit