Spoření: Cení si banky našich úspor?

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2021

Loňský rok příliš nepřál utrácení peněžních prostředků. Nejrůznější restriktivní opatření, jež nás provázela po většinu měsíců, nejen podstatně limitovala naše pracovní i osobní životy, ale do značné míry také ovlivnila nakládání s penězi. Zavřené obchody, restaurace či ubytovací zařízení totiž způsobily, že i kdyby spotřebitelé chtěli vynaložit svůj obvyklý objem výdajů, utratit jej zkrátka nemohli. Zůstávalo jim proto více prostředků v peněženkách a někteří tak začali přemýšlet, jak by takové uspořené finance dále zhodnotili. Jaké možnosti trh nabízí?

Bez nadsázky se dá říct, že neomezené. Vždy platilo a platit bude, že není problém do čehokoliv prostředky vložit, nýbrž na daném vkladu vydělat. Potenciálních možností, jak střadatelovy úspory rozmnožit, se nabízí celá řada – která je ovšem ta nejvhodnější, se bohužel zobecnit nedá. Rozhlížíte-li se tedy po způsobech, jak své dočasně volné finanční prostředky zhodnotit, zohlednit byste měli hned několik parametrů. Jaké faktory je třeba si vždy individuálně vyhodnotit?

Výše vkladu – je zcela klíčové ujasnit si objem peněz, který dočasně nebudete potřebovat. Od množství financí se odvíjí nejen oblast, do níž chcete investovat, ale u spořicích produktů (majících pásmové úročení) i výše úroku. Pro založení některých z nich (zpravidla těch více zhodnocujících) je navíc třeba splnit podmínku určitého minimálního vkladu.

Doba uložení– neméně podstatná je otázka, na jak dlouhou dobu můžete prostředky postrádat. U tohoto aspektu často platí přímá úměra, tedy čím dlouhodobější investice, tím vyšší výnos. Finanční instituce také oceňují blokaci svěřených prostředků a u produktů s předem stanovenou vázací dobou vklady zhodnocují vyšším úročením. Tento časový faktor je charakteristický především pro standardní typy spořicích produktů, na trhu nemovitostí či cenných papírů je potřeba sledovat zcela jiné parametry.

Afinita k riziku– ta je možná faktorem nejzásadnějším, neboť právě váš vztah k riziku často určuje, jakým směrem se budete ve zhodnocování prostředků ubírat. Jste spíše odvážnější povahy a riskantnější operace pro vás nepředstavují problém, nýbrž příjemný adrenalin? Nabízí se oblast akcií, podílových fondů či například kryptoměn. Dáváte-li však naopak přednost určité dávce jistoty (alespoň co se návratnosti vloženého vkladu týče), jsou pro vás vhodnější spíše klasické typy spořicích produktů, jež si dnes trochu přiblížíme.

Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním?

  • Spoření obvykle představuje uložení finančních prostředků do bankovní či nebankovní instituce, která rozhoduje o jejich dalším finančním umístění. Spořicí produkty charakterizuje nízká míra rizika, jemuž však také odpovídá nižší zhodnocení.
  • Investování je vhodné pro střadatele, kteří se o finanční trhy zajímají a mají o jejich dění alespoň mírné povědomí – a to z toho důvodu, že si následné umístění svého vkladu volí sami. Pro investování je typická vyšší míra rizika (může skončit ztrátou), avšak v případě úspěšných investic může přinést mnohem vyšší výnosy než spoření.

Odměna jménem úrok

Nejen segment spoření, ale de facto celé finanční odvětví je založeno na pojmu úrok. Dokázali byste dát dohromady jeho definici? Odborné publikace jej uvádějí jako procentní vyjádření zvýšení zapůjčené částky jakožto platby za odloženou spotřebu. Pro všední život však postačí vnímat jej jako odměnu za zapůjčené peníze – pro praktické fungování je totiž daleko důležitější správné chápání role věřitele a dlužníka. Pojmy jako „úrok“ a „dlužník“ má totiž spousta spotřebitelů spojených pouze s úvěrovou politikou, kdy si peníze od banky půjčují. U spořicích produktů jsou však zmíněné role stanoveny obráceně – klienti, jež do institucí prostředky vkládají (a bankám je tak vlastně půjčují), jsou v pozici věřitelů, a banky tudíž zastávají roli dlužníků. S tím je spojený i směr finančního toku vyplácení odměny (úroku), která tak za svěřené prostředky náleží vám, coby věřitelům.

Výši úrokových sazeb si každá finanční instituce stanovuje individuálně. Určení konkrétního čísla však nevychází pouze z rozmaru či prostého rozhodnutí dané bankovní či nebankovní společnosti, ale je důsledkem vlivu několika, převážně makroekonomických faktorů. Jaké parametry ovlivňují výslednou výši úrokové sazby? Z těch nejpodstatnějších lze uvést například:

  • Repo sazba České národní banky – ačkoliv se tato hodnota týká primárně mezibankovního trhu, dopad na komerční úrokové sazby ve vztahu banky a spotřebitele  bezesporu má. Její zvýšení totiž znamená zvýšení ceny peněz obecně, což následně vede k růstu sazeb u všech typů bankovních produktů.
  • Očekávaná míra inflace – finanční ústavy musejí sazby na spořicích produktech nastavovat tak, aby věřitelům pokryly a ideálně i převýšily předpokládanou míru inflace.
  • Doba fixace vloženého vkladu– je typická především pro termínované vklady, u nichž platí nepsané pravidlo „čím delší doba vázací, tím vyšší úrok“.
  • „Čistá“ úroková míra – označuje subjektivní ohodnocení dlužníka (v tomto případě tedy banky), jakou částku je klientům ochoten za zapůjčené finanční prostředky nabídnout.

Mezi hlavními faktory určujícími výnos věřitelů na spořicích produktech jsme zmínili takzvanou repo sazbu. Ta ovšem není jediná, se kterou se můžete v bankovní terminologii setkat. Jaké jiné typy sazeb mohou proces stanovování komer­čních úroků také ovlivnit? Obecně rozeznáváme tři typy základních úrokových sazeb České národní banky:

  • Repo sazba(dvoutýdenní „2T“ repo sazba) – je zásadním nástrojem regulace množství peněz v oběhu. Jedná se v podstatě o úrok, za který Česká národní banka přijímá od komerčních bank volné peněžní prostředky a vydává proti nim cenné papíry s předem sjednanou lhůtou. Ve dvoutýdenních intervalech ji stanovuje bankovní rada České národní banky.
  • Diskontní sazba – je úrokovou mírou v případě, kdy se banky rozhodnou využít možnosti přes noc uložit u centrální banky bez zajištění své přebytečné finanční prostředky.
  • Lombardní sazba – procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze (tedy Česká národní banka poskytne prostředky komerčním bankám). V praxi se však tato možnost příliš často nevyužívá.

Z uvedených sazeb je pro trh spořicích produktů bezesporu nejvýznamnější hned první uvedená, tedy dvoutýdenní repo sazba. Jak se tato veličina měnila v průběhu posledních dvaceti let? Na její vývoj se můžete podívat v tabulce na této straně.

Spořicí účet, nebo termínovaný vklad?

Po letmé exkurzi do světa úrokových sazeb se nyní dostáváme k samotným spořicím produktům. Ty patří již léta k nejrozšířenějším nástrojům zhodnocování dočasně volných finančních prostředků. Tušíte, proč jsou mezi střadateli tak oblíbené? Důvodem je jejich jednoduchost. Máte-li doma úspory, o nichž víte, že je v nebližší době nebudete potřebovat, vložíte je do vybrané bankovní či nebankovní instituce a vyberete si z nabídky produkt, jež vás oslovil. U spořicích účtů ani termínovaných vkladů nemusíte (ve srovnání například s podílovými listy) řešit následné finanční umístění svěřených prostředků (tedy do jakých aktiv se budou dále investovat), ani se rozhodovat mezi několika typy nabízených fondů. Výhodou spojenou s jednoduchostí je potom i skutečnost, že spořicí produkty (z pozice klienta) obecně téměř nereagují na aktuální výkyvy na finančních trzích.

Spořicí produkty se rozdělují (nepočítáme-li různé variace či obměny) na dva základní typy – spořicí účty a termínované vklady. Podle jakých kritérií se rozhodnout, která varianta bude pro zhodnocení vašich úspor ta efektivnější? Zásadní je si uvědomit, jak dlouhou dobu chcete či můžete vložené prostředky v bance ponechat. Pokud si termínem výběru nejste příliš jisti nebo se nechcete omezovat předem stanoveným časovým úsekem, je pro vás vhodnější spořicí účet. Ten umožňuje úspory či jejich část kdykoliv vybrat a mít tak naspořený obnos bez jakýchkoliv překážek a sankcí vždy k dispozici. Opakem snadné dostupnosti vložených prostředků jsou termínované vklady. Rozhodnete-li se pro tuto formu spoření, počítejte s již zmíněnou vázací dobou, po kterou se svými úsporami nebudete moci disponovat. V případě neodkladné potřeby je sice možné nastřádané finance vybrat i mimo předem stanovenou dobu, podmínky předčasného výběru však bývají značně nevýhodné a banky jej sankcionují různými poplatky či například ztrátou nároku na vyplacení již připsaných úroků.

Rozdíl v dostupnosti však není jediným parametrem, jímž se od sebe oba typy spořicích produktů liší. Odlišnost zpravidla naleznete i ve výši zhodnocení. V této disciplíně (na rozdíl od předchozí dostupnosti) naopak poměrně jasně vítězí termínované vklady. Čemu vděčí za prvenství? Banky totiž oceňují, když dopředu vědí, jak dlouhou dobu budou vaše finance spravovat. Této informaci zpravidla také přizpůsobují výši odměny, respektive úrokové sazby. Mezi dopředu známou dobou uložení (vázací dobou) a předpokládaným výnosem tak většinou platí přímá úměra: čím déle necháte banku se svými prostředky disponovat, tím více peněz na spoření vyděláte. Avšak nutno dodat, že toto pravidlo neplatí stoprocentně – při bližším zkoumání totiž na trhu naleznete i společnosti, na jejichž termínovaných vkladech s nejdelší možnou vázací dobou vyděláte méně než na mnohých spořicích účtech s mnohem kratší dobou uložení. Před finálním výběrem zvoleného produktu se proto vždy vyplatí porovnat co nejvíce konkurenčních nabídek.

A co s úrokovými sazbami provedla současná světová pandemie? Pro mnoho společností je nejistota na finančních trzích důvodem ke snižování sazeb, avšak najdou se i výjimky, které se snaží střadatelům tuto nelehkou dobu ulehčit a sazby na spořicích produktech (alespoň například v rámci marketingových akcí) mírně zvyšují. Ostatně, uvidíte v našich tabulkách.

vklad 100 000 Kč, doba uložení 1 rok
název společnosti
typ instituce
produkt
úroková sazba (p.a.)
připisování úroků
zhodnocení
čistý zůstatek po 1 roce
Artesa, spořitelní družstvo družstevní záložna Artesa UNIVERSAL 1,70% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
Česká spořitelna banka Spoření ČS 0,20% online kalkulátor koncipován pouze na měsíční vklady online kalkulátor koncipován pouze na měsíční vklady online kalkulátor koncipován pouze na měsíční vklady
ČSOB banka Spoření s bonusem 0,25% u produktu není k dispozici online kalkulátor
Equa bank banka Spořicí účet HIT 0,70% měsíčně 597 Kč 100 597 Kč
Expobank CZ banka Expo spořicí účet 0,10% měsíčně 85 Kč 100 085 Kč
Fio banka banka Spořicí účet Fio konto 0,05% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
Hello bank! (BNP Paribas) banka Hello spoření 1,00% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
Peněžní dům, spořitelní družstvo družstevní záložna Spořicí účet s výpovědní lhůtou 0,45% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
Sberbank CZ banka FÉR spoření PLUS 0,20% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
TRINITY BANK banka Spořicí účet Výhoda+ 0,51% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
Údaje jsou aktuální k datu 19. ledna 2021 a jsou čerpány z online kalkulátorů na webových stránkách jednotlivých finančních institucí. Webové zdroje také upřesňují bližší informace a specifické podmínky uvedených produktů (například typ úročení, povinnost minimálního vkladu/zůstatku či vztah částky ke zdanění). Poskytuje-li námi porovnávaný subjekt více produktů stejného typu, do srovnání byl vybrán vždy pouze jeden. Údaje z webových zdrojů se mohou v některých případech odlišovat od parametrů obchodních podmínek konkrétních smluv (třeba u záložen může být čistý zůstatek ovlivněn celkovým hospodářským výsledkem společnosti, a to kladným i záporným způsobem).
vklad 100 000 Kč, vázací doba 1 rok
název společnosti
typ instituce
produkt
úroková sazba (p.a.)
připisování úroků
zhodnocení
čistý zůstatek po 1 roce
Artesa, spořitelní družstvo družstevní záložna Artesa STANDARD 1,90% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
Banka CREDITAS banka Termínovaný vklad 0,40% měsíčně 340 Kč 100 340 Kč
ČSOB banka Termínovaný vklad 0,01% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
Equa bank banka Termínovaný vklad 0,25% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
Expobank CZ banka IQ MAXI vklad 0,35% online kalkulátor koncipován na jiný časový úsek online kalkulátor koncipován na jiný časový úsek online kalkulátor koncipován na jiný časový úsek
Fio banka banka Termínovaný vklad s obnovou 0,12% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
J&T BANKA banka Termínovaný vklad 1,40% k datu ukončení 1400 Kč 101 400 Kč
Komerční banka banka Termínovaný účet 0,01% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
NEY spořitelní družstvo družstevní záložna Termínovaný vklad 1,90% k datu ukončení 1615 Kč 101 615 Kč
TRINITY BANK banka Vkladový účet Bonus+ 0,45% u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor u produktu není k dispozici online kalkulátor
Údaje jsou aktuální k datu 19. ledna 2021 a jsou čerpány z online kalkulátorů na webových stránkách jednotlivých finančních institucí. Webové zdroje také upřesňují bližší informace a specifické podmínky uvedených produktů (například typ úročení, povinnost minimálního vkladu/zůstatku či vztah částky ke zdanění). Poskytuje-li námi porovnávaný subjekt více produktů stejného typu, do srovnání byl vybrán vždy pouze jeden. Údaje z webových zdrojů se mohou v některých případech odlišovat od parametrů obchodních podmínek konkrétních smluv (třeba u záložen může být čistý zůstatek ovlivněn celkovým hospodářským výsledkem společnosti, a to kladným i záporným způsobem).


Přihlásit