Jak správně reklamovat vadné zboží

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2022 Obsah listopadového dTestu

Vydáno: 21.10.2020   

Pračku, počítač, skříň, telefon, obuv, ale i zvíře – to vše je možné za určitých podmínek reklamovat. Víte, jaké podmínky to jsou a na co si musíte dávat pozor?

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Při koupi jakéhokoliv zboží vám jej musí prodávající dodat bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné věc po stanovenou dobu používat. U spotřebního zboží odpovídá prodávající spotřebiteli za vady 24 měsíců a tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Zákonem stanovenou dobu pro uplatnění práva nelze zkrátit, s výjimkou použitých věcí.

U věcí, které se rychle kazí (například pečivo, lahůdky), musí být vyznačena doba, po kterou lze danou věc použít, a u ostatních věcí, které se běžným používáním spotřebovávají, minimální doba trvanlivosti. U potravin doporučujeme vytknout zjištěné vady bez zbytečného odkladu.

Uplatnění reklamace musí obsahovat jednak oznámení vady (její popis) a jednak vámi požadovaný způsob jejího vyřízení. S reklamací se obraťte na prodávajícího v kterékoliv jeho prodejně, ovšem s ohledem na prodávaný sortiment, případně telefonicky, e-mailem či dopisem. Žádáte-li opravu věci, může být k jejímu provedení pověřena také jiná osoba, například servis. Informaci, u koho opravu věci uplatnit, získáte zpravidla z dokladu o koupi nebo ze samostatného písemného potvrzení o závazcích prodávajícího z vadného plnění (záručního listu), které vám na požádání vystaví. Prodávající je vám rovněž povinen vydat potvrzení o uplatnění reklamace, jinak mu hrozí postih ze strany dozorového orgánu, jímž je nejčastěji Česká obchodní inspekce.

Máte-li sjednáno pojištění poškození či krádeže zboží, pohlídejte si také, aby se prodávající jednoduše nezbavil své odpovědnosti za vady nahlášením pojistné události. Neuplynula-li dosud záruční doba, není třeba čerpat pojistné plnění, protože byste tak přišli o svá práva ze záruky.

Vadné zboží je nutné prodávajícímu či servisu předat za účelem posouzení i odstranění vady vždy, není-li stanoven nebo dohodnut postup jiný (třeba návštěva servisního technika u spotřebitele doma). Máte však právo na uhrazení nákladů, které vám vznikly v souvislosti s uznanou reklamací.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz

Při uplatnění reklamace nemusíte dodat příslušenství, pokud je zjevné, že s ním vytýkaná vada vůbec nesouvisí. Stejně tak nemusíte prodejci odevzdat telefon, pokud reklamuje jenom nabíječku. Prodávající nemůže odmítnout přijetí reklamace ani v případě, že je zboží zašpiněné nebo že jsou na něm viditelné známky opotřebení.

Zakoupení věci jste při reklamaci povinni prokázat, a to nejlépe předložením kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem, například potvrzením o závazcích prodávajícího z vadného plnění s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z účtu při platbě kartou.

Reklamovat samozřejmě nelze vady, které jste sami způsobili nebo o kterých jste při koupi již věděli. To platí i u vad, kvůli kterým jste se s prodávajícím dohodli na snížení ceny zboží. Prodávající nakonec neodpovídá ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna během 24měsíční lhůty. Reklamaci je také třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Zákon stanoví prodávajícímu povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, u složitých případů do tří pracovních dnů, přičemž reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když vás o tom prodávající vyrozumí. Vyprší-li zákonná lhůta, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Náklady reklamace nese vždy prodávající a nemůže po vás požadovat jejich proplacení ani v případě, že je vaše reklamace neoprávněná. Někdy se obchodník pokusí zajistit si náhradu vynaložených nákladů tím, že vám zboží ze zamítnuté reklamace zašle na dobírku. Takové jednání si už ale koleduje o podnět České obchodní inspekci.


Přihlásit