Jak testujeme česneky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • štiplavost: 80 %
  • těžké kovy: 10 %
  • pesticidy: 10 %

Zkoušky štiplavosti zahrnovaly dvě různá měření. V prvním z nich se po inaktivaci přítomných enzymů varem pomocí kapalinové chromatografie HPLC/DAD stanovilo množství aliinu, prekurzoru pro vznik štiplavých látek. Následně se spektrofotometricky měřilo množství pyruvátu - rozkladného produktu po enzymatické přeměně alliinu na allicin.

Při analýzách těžkých kovů jsme pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem zjišťovali koncentrace arzenu, rtuti, kadmia, olova, mědi a chromu.

Při měření obsahu reziduí pesticidů jsme provedli pomocí plynové a kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí screening přítomnosti 700 různých pesticidních látek relevantních pro čerstvou zeleninu.

Přihlásit